Σχετικά με το EMCC

Το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αλλαγής (EMCC) αποτελεί πόρο πληροφοριών που προορίζεται για την προώθηση της κατανόησης των αλλαγών στην εργασία, την απασχόληση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αναδιάρθρωση. Συστάθηκε το 2001, εντός του Eurofound, με την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων.

Ρόλος

Αποστολή του EMCC είναι να καταδείξει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που προωθούν την αλλαγή στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Υπογραμμίζει τον ρόλο των αλλαγών στην τεχνολογία, τα μοντέλα παραγωγής και τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία. Ειδικότερα, το EMCC

Βασικός στόχος

Στον στρατηγικό τομέα παρέμβασης του Eurofound σχετικά με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, το EMCC θα καλύψει τρία επιμέρους πεδία στην προγραμματική περίοδο 2017–2020:

Κοινό-στόχος

Σκοπός του EMCC είναι να εξυπηρετεί τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound , συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών στους τομείς της απασχόλησης και της αναδιάρθρωσης.