Σχετικά με το EurWORK

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Εργασιακού Βίου (EurWORK) συστάθηκε το 2014 με σκοπό να ενώσει δύο παρατηρητήρια του Eurofound που μετρούν ήδη μακρόχρονη δράση: το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Εργασιακών Σχέσεων (EIRO) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συνθηκών Εργασίας (EWCO).

Ρόλος

Το EurWORK περιλαμβάνει όλους τους πόρους του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη εργασία, καθώς και για τις εργασιακές σχέσεις. Υποστηρίζεται από ένα Δίκτυο Ευρωπαίων Ανταποκριτών σε όλα τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία και εκδίδει τακτικά εκθέσεις για τις εθνικές εξελίξεις στον εργασιακό βίο. Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχουν οι δύο τακτικές έρευνες του Eurofound για θέματα του εργασιακού βίου: η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) και η Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS).

Βασικός στόχος

Το EurWORK καλύπτει δύο στρατηγικούς τομείς παρέμβασης του Eurofound στην προγραμματική περίοδο 2017–2020:

Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, το EurWORK καλύπτει δύο επιμέρους πεδία:

Στις εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τον εργασιακό βίο, το EurWORK παρέχει τακτική ενημέρωση στους ακόλουθους τομείς:

  • Παράγοντες και οργανισμοί
  • Συλλογικές σχέσεις εργασίας
  • Ατομικές σχέσεις εργασίας
  • Αποδοχές
  • Χρόνος εργασίας και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Υγεία και ευεξία στην εργασία
  • Δεξιότητες, μάθηση και απασχολησιμότητα
  • Οργάνωση της εργασίας
  • Εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ

Προϊόντα

Εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά τον εργασιακό βίο

Το Δίκτυο Ευρωπαίων Ανταποκριτών παρέχει σε τριμηνιαία βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες ανά χώρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον εργασιακό βίο. Οι εν λόγω εκθέσεις συμπληρώνονται από ενημερώσεις ανά θέμα στους τομείς που απαριθμούνται παραπάνω και από άλλα άρθρα ανά χώρα. Η ετήσια έκθεση για τον εργασιακό βίο υπογραμμίζει τις πιο σημαντικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Οι ανταποκριτές παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες από όλα τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία, οι οποίες τροφοδοτούν εκθέσεις και επικαιροποιήσεις ανά θέμα.

Μελέτες αντιπροσωπευτικότητας

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο Eurofound να εκπονήσει μελέτες αντιπροσωπευτικότητας των ευρωπαϊκών κλαδικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Οι εν λόγω μελέτες είναι σχεδιασμένες να παρέχουν τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και λειτουργία επιτροπών κλαδικού κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις εν λόγω επιτροπές ως μηχανισμό διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους δυνάμει του άρθρου 154 της ΣΛΕΕ.

Πόροι

Τα προφίλ χωρών σχετικά με τον επαγγελματικό βίο του EurWORK παρέχουν βασικές πληροφορίες με βάση το τοπικό πλαίσιο σχετικά με τις δομές, τους θεσμούς και τους κανονισμούς που διέπουν τον επαγγελματικό βίο στα 28 κράτη μέλη και στη Νορβηγία, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ. 

Η βάση δεδομένων για τους μισθούς, τον χρόνο εργασίας και τις συλλογικές διαφορές παρέχει ένα σύνολο δεδομένων σε επίπεδο χώρας που καλύπτει την ΕΕ των 28 και τη Νορβηγία για την περίοδο 2000–2015. Εξετάζει τα συστήματα που ισχύουν σήμερα (όπως νομοθεσία ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας) και ορισμένα αποτελέσματα (όπως το επίπεδο των αμοιβών και του χρόνου εργασίας που ορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας).

Το ευρωπαϊκό λεξικό εργασιακών σχέσεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη συλλογή των συνηθέστερων όρων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων σε επίπεδο ΕΕ σήμερα. Επικαιροποιείται τακτικά και περιλαμβάνει γύρω στις 380 καταχωρίσεις, με συνδέσμους προς τη νομοθεσία και τη νομολογία της ΕΕ.

Άλλες έρευνες

Το EurWORK διεξάγει επίσης περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, όπως δευτερεύουσα ανάλυση των ερευνών του Eurofound, τακτική κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις αμοιβές και τους χρόνους εργασίας, εκθέσεις που εκπονούνται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων μερών του Eurofound καθώς και άλλες στρατηγικές έρευνες στον τομέα.

Κατά τη προγραμματική περίοδο 2017–2020, το Eurofound θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα ενός μηχανισμού παρακολούθησης συλλογικών δράσεων με σκοπό την καταγραφή εκδηλώσεων συλλογικών δράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και την καταγραφή των αιτιών και των αποτελεσμάτων τους. Επιπλέον, το Eurofound επανεξετάζει την προσέγγισή του στις εκθέσεις που αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Κοινό-στόχος

Σκοπός του EMCC είναι να εξυπηρετεί τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound , συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών στους τομείς των συνθηκών εργασίας και των εργασιακών σχέσεων.