Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: Μοτίβα αύξησης της απασχόλησης στην Ευρώπη - Συνο_ τική _ αρουσίαση

Η περίοδος 1995–2006 χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη ανατροπή στις τάσεις απασχόλησης για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Το παρόν έντυπο είναι μια επισκόπηση των βασικών αποτελεσμάτων της έρευνας για την αύξηση της απασχόλησης σε μια δεκαετή περίοδο, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την αναδιάρθρωση (EΠΑ). Το δεύτερο μέρος της έκθεσης του EΠΑ συμπληρώνει αυτήν τη δεκαετή προοπτική εστιάζοντας αφενός στα πρότυπα αναδιάρθρωσης που επικράτησαν σε ολόκληρη την ΕΕ και τη Νορβηγία εντός του 2007 και αφετέρου στο εύρος της συνακόλουθης δημιουργίας και απώλειας θέσεων εργασίας.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 64.54 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου