Οι συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: οργάνωση εργασίας - Συνοπτική παρουσίαση

Με την ολοκλήρωση της έρευνας του 2005, το Eurofound διενήργησε περαιτέρω και εις βάθος τις αναλύσεις των ευρημάτων σε θέματα πρωταρχικής σημασίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα της EWCS αναλύθηκαν προκειμένου να 'χαρτογραφήσουν' τις διαφορές στις κύριες μορφές οργάνωσης της εργασίας στις χώρες της ΕΕ, εξετάζοντας τα δομικά, δημογραφικά και διακρατικά χαρακτηριστικά που μας βοηθούν να ορίσουμε τις διαφορετικές μορφές καθώς και να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της οργάνωσης της εργασίας και των διαφορετικών διαστάσεων της ποιότητας της εργασίας και της απασχόλησης. Η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της οργάνωσης εργασίας και των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και συνοδεύεται από την εξέταση της οργάνωσης εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις και σε μη εμπορικούς τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση και η κοινωνική ασφάλιση, η εκπαίδευση, η υγεία και οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 57.81 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου