Οι συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Χρόνος εργασίας και ένταση της εργασίας - Συνοπτική παρουσίαση

Η τέταρτη Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) που διενεργήθηκε το 2005 από το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) εξετάζει θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική απασχόλησης. Ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν ο χρόνος εργασίας και η ένταση της εργασίας, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας ως σύνολο. Η έρευνα εξέτασε τη φύση της έντασης της εργασίας και τον τρόπο μέτρησής της. Από τα πορίσματα προέκυψε η ύπαρξη στενής σχέσης μεταξύ έντασης της εργασίας και κακών συνθηκών εργασίας, τόσο από φυσική όσο και από ψυχολογική άποψη.Μεταφορτώστε το αρχείο PDF: EL (pdf 55.72 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου