Οι εξελίξεις σχετικά με τον χρόνο εργασίας κατά τον 21ο αιώνα: Η διάρκεια του χρόνου εργασίας και η ρύθμισή της στην ΕΕ

Η παρούσα έκθεση αναλύει τις κύριες τάσεις και τα ορόσημα που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων πτυχών του προβλεπόμενου από τις συλλογικές συμβάσεις χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Βασιζόμενη κυρίως σε στοιχεία που συνέλεξε το Eurofound από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τη Νορβηγία, εστιάζει ιδίως σε πέντε κλάδους: χημικά προϊόντα, μεταλλουργία, τράπεζες, υπηρεσίες λιανικής πώλησης και δημόσια διοίκηση. Η έκθεση περιγράφει τα θεσμοθετημένα κανονιστικά καθεστώτα και αξιολογεί την εξέλιξη των προβλεπόμενων από τις συλλογικές συμβάσεις ωραρίων εργασίας (ωράρια εργασίας προβλεπόμενα από τις συλλογικές συμβάσεις ή από συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων) και των συνήθων ωραρίων εργασίας (το σύνηθες ωράριο για την εκτέλεση εργασιακών δραστηριοτήτων) στο διάστημα μεταξύ 1999 και 2014. Η έκθεση επικεντρώνεται στην ένταση που δημιουργείται μεταξύ αφενός της πίεσης για μείωση του χρόνου εργασίας με στόχο τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη μείωση των προβλημάτων υγείας των εργαζομένων και, αφετέρου, της ανάγκης για ευελιξία του χρόνου εργασίας με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου