Μακροχρόνια άνεργοι νέοι: Χαρακτηριστικά και μέτρα πολιτικής

Παρότι η αγορά εργασίας των νέων έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση από το 2014, ένα από τα προβλήματα που κληροδότησε η πρόσφατη οικονομική κρίση είναι ο μεγάλος αριθμός μακροχρόνια άνεργων νέων, ο οποίος αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των άνεργων νέων. Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επικαιροποιημένη εικόνα της αγοράς εργασίας των νέων το 2016 και περιγράφει τις τάσεις που διαμορφώθηκαν την τελευταία δεκαετία. Διερευνά τους καθοριστικούς παράγοντες της μακροχρόνιας ανεργίας, τόσο σε κοινωνικοδημογραφικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Παρέχει επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν τις σοβαρές συνέπειες της παρατεταμένης παραμονής των νέων στην ανεργία, όπως είναι οι μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα και στην απασχόληση, καθώς και σε διάφορες πτυχές της ευημερίας των νέων. Στο τέλος της έκθεσης εξετάζονται επιλεγμένα μέτρα πολιτικής τα οποία εφαρμόστηκαν πρόσφατα από 10 κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας των νέων ή, για τους νέους που είναι ήδη μακροχρόνια άνεργοι, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή στην εκπαίδευση.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου