Κοινωνική κινητικότητα στην ΕΕ

Οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι οι σημερινοί νέοι θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες κοινωνικής ανέλιξης σε σχέση με τη γενιά των γονιών τους. Η παρούσα έκθεση καταγράφει τα μοτίβα της κοινωνικής κινητικότητας σε διαγενεακό επίπεδο στις χώρες της ΕΕ. Εξετάζει καταρχάς την απόλυτη κοινωνική κινητικότητα – το πώς οι κοινωνίες έχουν αλλάξει από πλευράς διαρθρωτικών και επαγγελματικών αλλαγών και κοινωνικής προόδου. Στη συνέχεια εξετάζει τη σχετική κοινωνική κινητικότητα («κοινωνική ρευστότητα») – τις ευκαιρίες των ατόμων να μετακινούνται μεταξύ επαγγελματικών τάξεων. Η ιστορία της πρόσφατης κοινωνικής κινητικότητας διερευνάται με τη χρήση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS) και τις διαπιστώσεις του δικτύου ευρωπαίων ανταποκριτών του Eurofound από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση αναλύει επίσης την τρέχουσα συζήτηση για τις πολιτικές, εξετάζοντας τον βαθμό στον οποίο η κοινωνική κινητικότητα έχει εμφανιστεί στο θεματολόγιο πολιτικής στα διάφορα κράτη μέλη και τον τρόπο με τον οποίο έχει πλαισιωθεί και συζητηθεί. Εξετάζει στη συνέχεια τους φραγμούς ως προς τις ίσες ευκαιρίες και τις πολιτικές για την προώθησή τους. Επικεντρώνεται, τέλος, στις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κοινωνικής κινητικότητας στην παιδική ηλικία και την προσχολική εκπαίδευση, στη σχολική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου