Συνθήκες εργασίας εργαζομένων διαφορετικών ηλικιών

Η δημογραφική αλλαγή μεταβάλλει το πρόσωπο του εργασιακού βίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αυξημένη απαίτηση από το συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων και την επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής έχουν –στο σύνολό τους– επικεντρωθεί στην αύξηση της θεσμοθετημένης ηλικίας συνταξιοδότησης και στην παροχή οικονομικών κινήτρων στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους ώστε να παραμένουν ενεργοί και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης. Ωστόσο, μια σειρά άλλων παραγόντων επηρεάζει επίσης την απόφαση των εργαζομένων για το αν θα συνεχίσουν να εργάζονται σε μεγαλύτερη ηλικία· στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται η υγεία και η ευεξία, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η εργασιακή ασφάλεια, καθώς και οι συνθήκες εργασίας όπως η αυτονομία, το ωράριο εργασίας και οι ψυχοκοινωνικές πτυχές του χώρου εργασίας. Η παρούσα έκθεση αναλύει σε βάθος τους παράγοντες αυτούς για τα 28 κράτη μέλη, στο πλαίσιο της έννοιας που ανέπτυξε το Eurofound για «βιώσιμη απασχόληση καθ´ όλη τη διάρκεια ζωής», με βάση τα στοιχεία της τελευταίας Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ 2015).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου