Εργασιακές συνθήκες

Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία: Ανάλυση με τη χρήση του πλαισίου ποιότητας της εργασίας

Flagship report
Δημοσιευμένο
26 Φεβρουάριος 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση

Βασικά πορίσματα

 • Κατά μέσον όρο, οι εργαζόμενοι στην ΕΕ απολαμβάνουν σήμερα καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με την προ εικοσαετίας περίοδο. Η ποιότητα του χρόνου εργασίας έχει σαφώς βελτιωθεί, όπως άλλωστε και το φυσικό περιβάλλον, ιδίως στις περιπτώσεις όπου αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: στα επαγγέλματα με μεγάλη έκθεση σε φυσικούς κινδύνους.
Read more
 • Κατά μέσον όρο, οι εργαζόμενοι στην ΕΕ απολαμβάνουν σήμερα καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση με την προ εικοσαετίας περίοδο. Η ποιότητα του χρόνου εργασίας έχει σαφώς βελτιωθεί, όπως άλλωστε και το φυσικό περιβάλλον, ιδίως στις περιπτώσεις όπου αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: στα επαγγέλματα με μεγάλη έκθεση σε φυσικούς κινδύνους.
 • Οι θέσεις εργασίας σήμερα απαιτούν περισσότερες δεξιότητες και προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία σε σύγκριση με το παρελθόν. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση του δείκτη «Δεξιότητες και διακριτική ευχέρεια».
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων εμποδίζεται από την άνιση πρόσβαση και δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων αμειβόμενης κατάρτισης που παρέχονται από τους εργοδότες. Η συμμετοχή εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε προγράμματα κατάρτισης είναι περιορισμένη, ενώ υπάρχει ένα διευρυνόμενο χάσμα όσον αφορά την πρόσβαση εργαζομένων με διαφορετικά συμβατικά καθεστώτα (συμβάσεις πλήρους απασχόλησης έναντι μερικής απασχόλησης ή συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου έναντι απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου).
 • Η διαιώνιση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας αντικατοπτρίζεται στις διαφορές στην ποιότητα εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητος νικητής. Χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί επίσης να υπάρχει και εις βάρος των ανδρών, για παράδειγμα όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον.
 • Παρόλο που οι προοπτικές σταδιοδρομίας έχουν σε γενικές γραμμές βελτιωθεί για άνδρες και γυναίκες, οι άνδρες έχουν διατηρήσει το πλεονέκτημά τους στη συγκεκριμένη διάσταση της ποιότητας εργασίας. Η πιθανή αιτία του φαινομένου αυτού εντοπίζεται στον άνισο επιμερισμό των ευθυνών φροντίδας, ο οποίος εκδηλώνεται με τη μορφή μεγαλύτερων διακοπών της σταδιοδρομίας και διαφορετικών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας για τις γυναίκες.
Read less

Περίληψη

Η παρούσα βασική έκθεση συνοψίζει τα βασικά πορίσματα της έρευνας του Eurofound σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που διεξήχθη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2017-2020. Χαρτογραφεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε από το 2000 όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εξετάζει κατά πόσον το σύνοRead more

Η παρούσα βασική έκθεση συνοψίζει τα βασικά πορίσματα της έρευνας του Eurofound σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που διεξήχθη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2017-2020. Χαρτογραφεί την πρόοδο που επιτεύχθηκε από το 2000 όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εξετάζει κατά πόσον το σύνολο των εργαζομένων επωφελήθηκε εξίσου από τη θετική αλλαγή. Επισημαίνει ποιες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν κακές συνθήκες εργασίας με αποτέλεσμα να υπολείπονται των άλλων εργαζομένων. Δεδομένων των αλλαγών που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας, εντοπίζονται αναδυόμενες προκλήσεις για την καλή ποιότητα της εργασίας. Η έκθεση παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της εργασίας και στην επίτευξη δίκαιων συνθηκών εργασίας για όλους στην ΕΕ.

Η ανάλυση δείχνει ότι, σε γενικές γραμμές, η ποιότητα της εργασίας στην ΕΕ παρουσιάζει βελτίωση, πλην όμως με αργούς ρυθμούς. Ωστόσο, δεν επωφελούνται εξίσου όλοι οι εργαζόμενοι. Περαιτέρω, το φύλο, η ηλικία και το συμβατικό καθεστώς επηρεάζουν σημαντικά τις συνθήκες εργασίας του εκάστοτε εργαζομένου. Εξάλλου, μολονότι η ψηφιοποίηση συμβάλλει στην αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων στον τομέα της ποιότητας εργασίας, συνεπάγεται και νέες προκλήσεις. Η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τις παρατηρούμενες τάσεις, αυξάνοντας τις ανησυχίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της επίτευξης ποιοτικής απασχόλησης για όλους.

Read less

Formats and languages

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  80
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία: Ανάλυση με τη χρήση του πλαισίου ποιότητας της εργασίας

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Συνθήκες εργασίας και βιώσιμη εργασία: Ανάλυση με τη χρήση του πλαισίου ποιότητας της εργασίας

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση
 • Case studies and working paper

 • Data

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου