Εργασιακές συνθήκες

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Δημοσιευμένο
14 Δεκέμβριος 2018
pdf
Μορφότυποι
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Wilkens, Mathijn; Cabrita, Jorge; Jungblut, Jean-Marie; Anderson, Robert

Περίληψη

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  78
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Wilkens, Mathijn; Cabrita, Jorge; Jungblut, Jean-Marie; Anderson, Robert

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Μορφότυποι

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF180651
  Catalogue info

  Επίτευξη ισορροπίας: συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην ΕΕ

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Ο τρόπος συνδυασμού της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για πολλά άτομα και ένα ζήτημα που καλούνται να επιλύσουν οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι, οι επιχειρήσεις και τα άτομα. Ταυτόχρονα, νέες προκλήσεις και λύσεις μεταμορφώνουν τον τρόπο συσχέτισης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι τεχνολογικές αλλαγές, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η εξέταση της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, τις περιστάσεις υπό τις οποίες προσπαθούν να συμφιλιώσουν τις δύο πτυχές της ζωής τους καθώς και τους παράγοντες που θεωρούν πιο σημαντικούς για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τα πορίσματα βασίζονται σε μια σειρά από πηγές δεδομένων — και κυρίως στην ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) και στην έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS).

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου