Εργασιακές συνθήκες

Working conditions in a global perspective

Report
Ενημερώθηκε
20 Σεπτέμβριος 2019
Δημοσιευμένο
06 Μάιος 2019
Μορφοποιήσεις
Executive summary in 22 languages

PDF

Περίληψη

Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas. It analyses seven dimensions of job quality: the physical environment, work intensity, working time quality, the social environment, skills and development, prospects, and earnings, finding both important differences and similarities between countries. By analysing positive and negative aspects of job quality in different countries and societies, the report provides a way to look beyond national explanations, to see how some groups of workers are affected more than others and understand the particular issues for women workers around the world – in support of evidence-based policymaking to improve job quality.

 • Full report

  Number of Pages: 
  196
  Reference No: 
  EF18066
  ISBN: 
  978-92-897-1845-5
  Catalogue: 
  TJ-04-19-259-EN-N
  DOI: 
  10.2806/870542
  Catalogue info

  Working conditions in a global perspective

  Job quality is a major focus of policymakers around the world. For workers, the enterprises that employ them and for societies, there are benefits associated with high-quality jobs, and costs associated with poor-quality jobs. This report – the result of a pioneering project by the International Labour Organization and Eurofound – provides a comparative analysis of job quality covering approximately 1.2 billion workers in Europe, Asia and the Americas.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180661
  Catalogue info

  Οι συνθήκες εργασίας μέσα από ένα παγκόσμιο πρίσμα

  Authors: 
  Eurofound

  Η παρούσα έκθεση παρέχει μια συγκριτική ανάλυση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, η οποία καλύπτει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια εργαζομένους από την Ευρώπη, την Ασία και την αμερικανική ήπειρο. Αναλύονται επτά διαστάσεις της ποιότητας των θέσεων εργασίας και εντοπίζονται σημαντικές διαφορές αλλά και σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των χωρών. Αναλύοντας τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές της ποιότητας των θέσεων εργασίας σε διάφορες χώρες και κοινωνίες, η έκθεση διευρύνει το πεδίο εξέτασης του ζητήματος πέραν των επεξηγήσεων που διατυπώνονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο ορισμένες ομάδες εργαζομένων επηρεάζονται περισσότερο από κάποιες άλλες και να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες εργαζόμενες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται η διαδικασία χάραξης πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Global working conditions: Australia
   Working paper
   20 Σεπτέμβριος 2019
   Authors
   Owen, Mikaela; Bailey, Tessa; Zadow, Amy; Dollard, Maureen
   Number of pages
   52
   Reference No
   WPEF19056

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου