Living conditions and quality of life

Η πανδημία COVID-19 και το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εργασία και στο σπίτι

Report
Δημοσιευμένο
13 Οκτώβριος 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Συντάκτης (συντάκτες): 
Nivakoski, Sanna; Calò, Ximena; Mencarini, Letizia; Profeta, Paola

Βασικά πορίσματα

 • Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων που παρουσιάζουν τις γυναίκες ως τους κύριους παρόχους φροντίδας εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένοι στα κοινωνικά πρότυπα, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, και αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία. Οι διαφορές αυτές μεταφράζονται σε συνεχή διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας αλλά όχι μόνο, και εμφανίζονται σε διάφορους δείκτες, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια, τον συνολικό χρόνο εργασίας και τη σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Read more
 • Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων που παρουσιάζουν τις γυναίκες ως τους κύριους παρόχους φροντίδας εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωμένοι στα κοινωνικά πρότυπα, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, και αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία. Οι διαφορές αυτές μεταφράζονται σε συνεχή διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας αλλά όχι μόνο, και εμφανίζονται σε διάφορους δείκτες, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες εργασίας, τη φτώχεια, τον συνολικό χρόνο εργασίας και τη σύγκρουση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας ήταν αξιοσημείωτα ουδέτερος ως προς το φύλο σε επίπεδο ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας εν μέρει την υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε τομείς στους οποίους οι δραστηριότητες διεκόπησαν, αλλά και τη συγκέντρωσή τους σε θέσεις απασχόλησης με δυνατότητα τηλεργασίας καθώς και σε βασικούς τομείς. Ωστόσο, από τα πορίσματα ερευνών προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η απώλεια θέσεων εργασίας στις γυναίκες παρατηρήθηκε συχνότερα στις χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις, ενώ στους άνδρες η απώλεια θέσεων εργασίας ήταν πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη.
 • Οι συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αυξήθηκαν θεαματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ιδίως στις τηλεργαζόμενες μητέρες με μικρά παιδιά. Καθώς η Ευρώπη εξέρχεται από την πανδημία, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι οι εθελοντικές, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, τις οποίες είναι πιθανότερο να υιοθετήσουν οι γυναίκες — μπορεί να συνεπάγονται επίσης περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία αλλά και μικρότερη προβολή στον χώρο εργασίας, με μακροπρόθεσμες συνέπειες σε επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης, αποδοχών και συντάξεων.
 • Η κρίση COVID-19 ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες φροντίδας στην υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην οικονομική τους ασφάλεια και στη συνολική τους ευημερία. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να στηρίξουν την παροχή ποιοτικών, προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας σε όλους τους τομείς, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας στους τομείς αυτούς.
 • Η ανάκαμψη μετά την πανδημία αποτελεί ευκαιρία για πραγματική αλλαγή στα πρότυπα, τις συμπεριφορές και την πολιτική καινοτομία όσον αφορά τα φύλα. Είναι πολύ σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, μεταξύ άλλων και οι κοινωνικοί εταίροι, να δώσουν προτεραιότητα σε θέματα φύλου, συνεχίζοντας παράλληλα να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο που σημειώνεται.
Read less

Περίληψη

Η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις ανισότητες σε πολλές διαστάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορους βασικούς τομείς. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων που υπήρχαν πριν από την κρίση COVID-19 και περιγράRead more

Η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει τις ανισότητες σε πολλές διαστάσεις των ευρωπαϊκών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορους βασικούς τομείς. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων που υπήρχαν πριν από την κρίση COVID-19 και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η πανδημία έχει επηρεάσει το χάσμα μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, αναλύει τις διάφορες απαντήσεις πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και την πρόληψη της διεύρυνσής του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ ήταν αξιοσημείωτα ουδέτερες ως προς το φύλο στο σύνολο, με κάποιες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό διαφόρων τομέων και κοινωνικοοικονομικών ομάδων. Τα προϋπάρχοντα χάσματα μεταξύ των φύλων στη μη αμειβόμενη εργασία εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως στις τηλεργαζόμενες μητέρες με μικρά παιδιά. Τέλος, η έκθεση περιγράφει τις προοπτικές σχετικά με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρώπη, επισημαίνοντας παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στις αγορές εργασίας, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην τηλεργασία και την υβριδική εργασία, και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη χάραξη πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας και φροντίδας.

Read less

Formats and languages

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  86
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF22010
  ISBN: 
  978-92-897-2275-9
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-07-22-930-EN-N
  DOI: 
  10.2806/015588
  Catalogue info

  Η πανδημία COVID-19 και το χάσμα μεταξύ των φύλων στην εργασία και στο σπίτι

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Nivakoski, Sanna; Calò, Ximena; Mencarini, Letizia; Profeta, Paola

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2022), COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF22010EN1
  Catalogue info

  COVID-19 pandemic and the gender divide at work and home

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 1 γλώσσα

 • Working papers

  • COVID-19 pandemic and the gender divide: Longlist of policy measures
   Working paper
   13 Οκτώβριος 2022
   Συντάκτης (συντάκτες)
   Number of pages
   38
   Αριθμός αναφοράς
   WPEF22042
 • Tables and graphs

  The report contains the following table and figures

  • Table: Gender equality policy measures analysed as part of the research
  • Figure 1: Annual labour market indicators, 2002–2019, EU27
  • Figure 2: Employment rate in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 3: Average number of actual hours of work a week in main job, annual data by gender, 2002–2019, EU27 (hours)
  • Figure 4: Main reason for economic inactivity, by gender, 2019, EU27 (%)
  • Figure 5: Economic inactivity due to care responsibilities, family reasons, or personal reasons in 2019, by gender and country (%)
  • Figure 6: Top 10 employment sectors, 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 7: Mean hours spent on unpaid work, by gender and year, EU27 (hours per week)
  • Figure 8: Mean hours spent on unpaid work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 9: Mean total working time among employed individuals in 2016, EU27 (hours per week)
  • Figure 10: Mean hours spent on total work in 2016, by gender and country (hours per week)
  • Figure 11: Frequency of sporting, cultural or leisure activity participation by gender in 2015, EU27 (%)
  • Figure 12: Work–life conflict by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 13: Risk of depression by gender and year, EU27 (%)
  • Figure 14: Annual labour market indicators, 2019–2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Monthly unemployment rate by gender, EU27 (%)
  • Figure 16: Quarterly employment rate by gender (change from Q3 2008/Q4 2019), EU27 (percentage points)
  • Figure 17: Share of employment in sector groups by gender in 2019, EU27 (% of total employment by gender)
  • Figure 18: Change in employment compared with Q2 2019, in sector groups by gender, EU27 (%)
  • Figure 19: Change in annual employment rate compared with 2019, by gender and age group, EU27 (percentage points)
  • Figure 20: Employment shifts (thousands) by gender and job–wage quintile: two crisis periods compared, EU27
  • Figure 21: Change in annual employment rate by gender and country (from 2019 to 2020) (percentage points)
  • Figure 22: Absence from work by main reason, EU27 (thousands)
  • Figure 23: Changes Q4 2019 to Q4 2021 in average number of actual weekly hours of work in main job by gender, EU27 (hours)
  • Figure 24: Total duration of school closures up until March 2022, by country (weeks)
  • Figure 25: Mean hours spent on unpaid work, by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 26: Mean hours spent on childcare, by gender and presence of children in the household, EU27 (hours per week)
  • Figure 27: Mean hours spent on unpaid work by gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 28: Mean hours spent on unpaid work, by age and gender, EU27 (hours per week)
  • Figure 29: Sharing of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 30: Change in division of unpaid work within couples, EU27 (%)
  • Figure 31: Change in division of childcare and education of children within couples, depending on both partners’ teleworking status, EU27 (%)
  • Figure 32: Mean total working time among employed individuals, EU27 (hours per week)
  • Figure 33: Changes in health during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 34: Risk of depression during the pandemic by gender, EU27 (%)
  • Figure 35: Optimism about future during the pandemic by gender, EU27 (scale 1–5)
  • Figure 36: Risk of poverty or social exclusion by gender, EU27 (%)
  • Figure 37: Work–life conflicts by gender, EU27 (%)
  • Figure 38: Work–life conflicts, by gender and parenthood status, EU27 (%)
  • Figure 39: Difficulties concentrating on job because of family responsibilities, by teleworking and parenthood status, EU27 (%)

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου