Industrial relations and social dialogue

Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Report
Δημοσιευμένο
30 Μάρτιος 2022
pdf
Μορφότυποι
Executive summary in 22 languages
Μεταφόρτωση
Συντάκτης (συντάκτες): 
Rodriguez Contreras, Ricardo; Sanz de Miguel, Pablo

Βασικά πορίσματα

 • Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) του 2021 μέσω δομών και διαδικασιών που ήταν περισσότερες και διαφορετικής μορφής από τις δομές και τις διαδικασίες που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ωστόσο, η ποιότητα και ένταση της συμμετοχής αναφέρθηκε ότι δεν ήταν παντού η ίδια και ήταν μάλλον ανεπαρκής σε αρκετά μεγάλο αριθμό χωρών.
Read more
 • Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) του 2021 μέσω δομών και διαδικασιών που ήταν περισσότερες και διαφορετικής μορφής από τις δομές και τις διαδικασίες που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους κύκλους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ωστόσο, η ποιότητα και ένταση της συμμετοχής αναφέρθηκε ότι δεν ήταν παντού η ίδια και ήταν μάλλον ανεπαρκής σε αρκετά μεγάλο αριθμό χωρών.
 • Το ζήτημα που έθιξαν οι περισσότεροι κοινωνικοί εταίροι κατά την εκπόνηση των ΣΑΑ ήταν ο ελλιπής χρόνος διαβούλευσης, καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν για τα σχέδια. Μολονότι ο κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στα σχέδια περίληψη της διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στα περισσότερα ΣΑΑ η διαδικασία αυτή περιγράφεται μόνον ακροθιγώς και χωρίς να παρουσιάζονται αναλυτικά οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων ή να αναφέρεται ποιες από αυτές τις απόψεις υιοθετήθηκαν.
 • Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2022 αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις πολιτικής στις οποίες δεσμεύθηκαν τα κράτη μέλη στα εθνικά τους ΣΑΑ. Τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαβούλευσης οι οποίες θα βοηθήσουν να υλοποιηθούν τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής που παρουσιάζονται στα σχέδια.
 • Η συμμετοχή αυτή αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη σημασία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της αναμενόμενης μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης και της ανόδου του πληθωρισμού που είναι σίγουρο ότι θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία.
 • Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ στην υλοποίηση των ΣΑΑ αυξάνει την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για να διασφαλιστεί η κοινωνική ανθεκτικότητα ώστε να αντιμετωπιστεί η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η δέσμευσή τους έχει επίσης καίρια σημασία για να επιτευχθούν οι στόχοι της «διπλής μετάβασης» της ΕΕ και να υποστηριχθεί παράλληλα το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Read less

Περίληψη

Σε αυτήν την έκθεση εξετάζεται η ποιότητα της συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της κατάρτισης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Next GeneratRead more

Σε αυτήν την έκθεση εξετάζεται η ποιότητα της συμμετοχής των εθνικών κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και πολιτικών στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της κατάρτισης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU, το 2021 τα κράτη μέλη εκπόνησαν και υπέβαλαν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) προκειμένου να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες και ανθεκτικές, καθώς και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Οι κοινωνικοί εταίροι ανέφεραν ότι, παρά την υποχρεωτική τους συμμετοχή στην εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΑΑ, η διαδικασία διαβούλευσης θα μπορούσε να είχε σχεδιαστεί και οργανωθεί καλύτερα, καθώς η ποιότητα και η ένταση της συμμετοχής σε αρκετές χώρες ήταν αρκετά χαμηλή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να βελτιωθεί αν διασφαλιστεί η πιο έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των ΣΑΑ. Αυτό όχι μόνο θα αύξανε την εξοικείωση με τη διαδικασία, αλλά και θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα των μέτρων και μεταρρυθμίσεων πολιτικής που έχουν προγραμματιστεί.

Read less

Μορφότυποι

 • Έκθεση

  Αριθμός σελίδων: 
  48
  Αριθμός αναφοράς: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Αριθμός καταλόγου: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Rodriguez Contreras, Ricardo; Sanz de Miguel, Pablo

  Μορφότυποι

  Βιβλιογραφική παραπομπή στην παρούσα δημοσίευση: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Αριθμός αναφοράς: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

  Συντάκτης (συντάκτες): 
  Eurofound

  Διαθέσιμη προς μεταφόρτωση σε 22 γλώσσες

  Μεταφόρτωση
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Η έρευνα που διεξήχθη πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 και δημοσιεύθηκε στη συνέχεια, μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά την ημερομηνία αυτή, η έρευνα λαμβάνει υπόψη μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ28 πλην του Ηνωμένου Βασιλείου), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου