Πρώτα πορίσματα: Έκτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας

PDF version Printer-friendly version

Η έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) παρουσιάζει τις ιδιομορφίες της διαχρονικής εξέλιξης της εργασίας στην Ευρώπη ανά χώρα, επαγγελματικό κλάδο, φύλο και ηλικιακή ομάδα. Τα πορίσματα της έκθεσης αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, με ειδικότερη έμφαση στο εύρος και το πεδίο εφαρμογής των δράσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely