Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2019

Για την επίτευξη βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνης ανάπτυξης, η Ευρώπη χρειάζεται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στους εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις, για να σημειώνουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, χρειάζονται εργαζομένους με κίνητρο οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να επιτελέσουν την εργασία τους και είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εργαζόμενοι, για να έχουν βιώσιμη και παραγωγική σταδιοδρομία που τους προσφέρει ικανοποίηση, χρειάζονται ένα ευνοϊκό περιβάλλον εργασίας στο οποίο αναγνωρίζεται η συμβολή τους και διευκολύνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Λίγα λόγια για την έρευνα

Το Eurofound και το Cedefop συνεργάζονται για τη διεξαγωγή της τέταρτης Έρευνας για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS) για το 2019. Η Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις 2019 συλλέγει δεδομένα από περισσότερους από 20.000 φορείς σχετικά με τις πρακτικές στον χώρο εργασίας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη χρήση δεξιοτήτων, τις στρατηγικές δεξιοτήτων, την ψηφιοποίηση, την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων και τον κοινωνικό διάλογο. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν τον προσδιορισμό συνδυασμών πρακτικών που λειτουργούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων: δηλαδή καταστάσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι διευκολύνονται και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν πλήρως τις δεξιότητές τους, να ανταλλάσσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους συναδέλφους και τα διοικητικά στελέχη, και να εντοπίζουν ευκαιρίες για τη βελτίωση τόσο των ίδιων όσο και της διαδικασίας εργασίας στο σύνολό της, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία των επιχειρήσεων.

Η έρευνα ECS 2019 είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας, διεθνική έρευνα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή προσέγγιση επικοινωνίας. Οι εργασίες της έρευνας διεξάγονται από την Ipsos. Οι φορείς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ειδοποιούνται μέσω τηλεφώνου προκειμένου να ορίσουν ένα διοικητικό στέλεχος και, όπου είναι δυνατόν, έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων οι οποίοι θα απαντήσουν στην έρευνα. Οι ερωτηθέντες καλούνται στη συνέχεια να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας στο διαδίκτυο. Η προσέγγιση αυτή μειώνει τον φόρτο εργασίας για τους ερωτηθέντες και αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των απαντήσεων. Χάρη στην πλήρη διαδικτυακή διαχείριση του ερωτηματολογίου, εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα της έρευνας.

Πορίσματα

Η έκθεση επισκόπησης για την ECS 2019 θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2020. Στην έκθεση θα περιγράφονται τα μοντέλα εργασιακών πρακτικών, τα οποία θα συσχετίζονται με τις στρατηγικές διαχείρισης και τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα ECS, επικοινωνήστε με τον Gijs van Houten .

Βλέπε επίσης: CEDEFOP - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου