Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας 2020

Αναστολή των επιτόπιων εργασιών της Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19

Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, το Eurofound ξεκίνησε τις επιτόπιες εργασίες για την εκπόνηση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εμβληματικής Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ). Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Οργανισμός αναγκάστηκε να διακόψει την αρχική επιτόπια έρευνα που διεξήγαγε μέσω κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων μετά από επτά μόλις εβδομάδες. Το Eurofound θα διαθέσει, σε εύθετο χρόνο, ορισμένα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως μεθοδολογικές εκθέσεις και το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 2021, το Eurofound θα πραγματοποιήσει νέο γύρο επιτόπιων εργασιών για την ΕΕΣΕ, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά την τηλεφωνική συνέντευξη με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΣΕ, επικοινωνήστε με τη Sophia MacGoris (Τηλ.: +353 1 204 3100, Ηλ.ταχ.: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου