Μεθοδολογία των ερευνών του Eurofound

Στόχος των ερευνών του Eurofound είναι να  παράσχουν πληροφορίες υψηλής αξίας σχετικά με την ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, κάθε έρευνα στοχεύει σε  διαφορετικό πληθυσμό προκειμένου να συγκεντρώσει συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας απευθύνει ερωτήσεις στους εργαζόμενους προκειμένου να διερευνήσει την ποιότητα της απασχόλησης. Η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη και εκπροσώπους εργαζομένων σε επιχειρήσεις, με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με πρακτικές στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο της Έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με ευρωπαίους πολίτες ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια εικόνα για  τις συνθήκες διαβίωσης και τις αντιλήψεις σχετικά με την ποιότητα ζωής.

Παρά τις διαφορές ως προς τον πληθυσμό-στόχο, το Eurofound επιδιώκει να εναρμονίζει τη μεθοδολογία των ερευνών του, όποτε είναι αυτό εφικτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διδάγματα που αποκομίζονται από μία έρευνα εφαρμόζονται στις άλλες.

Όπως σε όλα τα ερευνητικά έργα του Eurofound, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι εμπειρογνώμονες στους συναφείς τομείς συμμετέχουν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση κάθε περιόδου έρευνας, διασφαλίζοντας ότι οι έρευνες εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Μέσω της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη των ερωτηματολογίων και της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων εθνικού επιπέδου στη διαδικασία μετάφρασης, το Eurofound επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλες οι ερωτήσεις των ερευνών ανταποκρίνονται στον στόχο τους, δηλαδή στην ανίχνευση των εκάστοτε πραγματικών καταστάσεων (εγκυρότητα).

Μέσω της προσεκτικής επιλογής αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, της επιλογής του πλέον κατάλληλου τρόπου διανομής των ερωτηματολογίων με χρήση τεχνολογίας αιχμής, της πρόσληψης πεπειραμένων συνεντευξιαστών και της παροχής ολοκληρωμένης κατάρτισης σε θέματα διεξαγωγής συνεντεύξεων και κωδικοποίησης, καθώς και μέσω του διεξοδικού ελέγχου των συλλεχθέντων δεδομένων, της σύνθετης στάθμισης και της κατάλληλης ανάλυσης, το Eurofound επιδιώκει τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των μετρήσεων των ερευνών (αξιοπιστία).

Η προσήλωση του Eurofound στην παραγωγή πληροφοριών υψηλής ποιότητας καθίσταται, μεταξύ άλλων, προφανής από την οικεία στρατηγική διασφάλισης ποιότητας των ερευνών του.

Δειγματοληψία

Ανεξαρτήτως του εάν ο πληθυσμός στον οποίο στοχεύει μια έρευνα είναι ευρωπαίοι πολίτες, εργαζόμενοι ή επιχειρήσεις, δεν είναι εφικτή η συλλογή πληροφοριών από όλα τα μέλη του συγκεκριμένου πληθυσμού. Το δείγμα ερωτηθέντων επιλέγεται ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού.

Το Eurofound επιδιώκει να χρησιμοποιεί πλαίσια δειγματοληψίας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Σε κάθε χώρα, μέλημά του είναι να βρει ένα μητρώο το οποίο να καλύπτει το 95% του πληθυσμού-στόχου. Όσον αφορά την Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS), τα μητρώα αυτά περιέχουν κατά προτίμηση τα στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (ΕΕΣΕ) και την Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS), τα μητρώα περιέχουν συνήθως τις διευθύνσεις νοικοκυριών οικογενειών και ενίοτε μεμονωμένων ατόμων. Στην ΕΕΣΕ και στην Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μητρώα, καταρτίζεται κατάλογος πιθανών ερωτηθέντων μέσω της επονομαζόμενης διαδικασίας ‘τυχαιοποίησης’.

Σκοπός του Eurofound είναι να επιλέγει δείγματα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα ώστε να παρέχουν έγκυρα αποτελέσματα για την εκάστοτε χώρα και τα οποία να αντικατοπτρίζουν την κατανομή του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να είναι εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων για ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρώτος στόχος απαιτεί δείγμα τουλάχιστον 1000 ερωτηθέντων σε επίπεδο χώρας ώστε να μειώνεται σε αποδεκτό επίπεδο το περιθώριο σφάλματος. Ο δεύτερος στόχος υπαγορεύει την επιλογή μεγαλύτερων δειγμάτων σε μεγαλύτερες χώρες, όπως στην πρόσφατη ΕΕΣΕ και στην Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη.

Κωδικοποίηση

Ενίοτε είναι απαραίτητη η διατύπωση ερωτήσεων ανοιχτής απάντησης, δηλαδή ερωτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει προκαθορισμένο σύνολο απαντήσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, για τους κλάδους. Ο συνεντευξιαστής θα καταγράψει αρχικά τη δοθείσα απάντηση με κάθε λεπτομέρεια και εν συνεχεία θα την ταξινομήσει στην κατάλληλη κατηγορία της ευρωπαϊκής στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE).

Η κωδικοποίηση εφαρμόζεται κατά κανόνα για ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης που αφορούν τα εισοδήματα, το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων (μέσω της Διεθνούς Πρότυπης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης-ISCED), καθώς και την περιοχή στην οποία διαμένουν (μέσω της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδων-NUTS).

Στάθμιση

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες πεδίου, οι δέσμες δεδομένων πρέπει να σταθμίζονται προκειμένου να αντισταθμίζονται οι διάφορες πιθανές αιτίες ανισορροπίας στο δείγμα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικές πιθανότητες να επιλεγεί για συμμετοχή στην έρευνα πρέπει να λαμβάνεται στατιστικά υπόψη. Όσο μεγαλύτερη είναι η μονάδα (νοικοκυριό/επιχειρήση) στην οποία ζουν ή εργάζονται τα άτομα, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να επιλεγούν για συνέντευξη. Επίσης, οι διαφοροποιήσεις στο επίπεδο προθυμίας συμμετοχής στην έρευνα μπορούν να συνεπάγονται υποεκπροσώπηση ορισμένων ομάδων ερωτηθέντων. Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ χωρών στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού τους δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στο μέγεθος του δείγματος κάθε χώρας, χρησιμοποιείται στάθμιση ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεγαλύτερες χώρες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ.

Η Έρευνα για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό (LFS) χρησιμοποιήθηκε ως πηγή δεδομένων αναφοράς ούτως ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο τα δεδομένα είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού.

Η μεθοδολογία προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε έρευνας - περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις σελίδες της εκάστοτε έρευνας.