Διασφάλιση ποιότητας στις έρευνες του Eurofound

Διασφάλιση ποιότητας στις έρευνες

Μέλημα του Eurofound αποτελεί η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των δεδομένων του μέσω της συμμόρφωσης προς κοινώς αποδεκτά πρότυπα μεθοδολογίας και διαδικασίες, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ESS) στον σχεδιασμό και στη διενέργεια των ερευνών, καθώς και στην αξιολόγηση της ποιότητάς τους. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις έρευνες του Eurofound είναι τα εξής:

  • Συνάφεια: πρέπει να διασφαλίζεται ότι η έρευνα καλύπτει τις υφιστάμενες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών
  • Ακρίβεια: πρέπει να περιλαμβάνονται δεδομένα οι εκτιμήσεις των οποίων προσεγγίζουν κατά το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές τιμές. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται μέσω ελαχιστοποίησης τυχόν σφαλμάτων στην έρευνα
  • Επικαιρότητα και συνέπεια: η διάδοση των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν εγγύτερα στην περίοδο αναφοράς και να τηρείται το χρονοδιάγραμμα που έχει καθοριστεί για τη δημοσίευση των δεδομένων
  • Προσπελασιμότητα και σαφήνεια: πρέπει να παρέχεται στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στα πορίσματα και στα δεδομένα της έρευνας, μαζί με τις κατάλληλες γενικές πληροφορίες για την ερμηνεία των πορισμάτων
  • Συνεκτικότητα και συγκρισιμότητα: τα δεδομένα πρέπει να εξετάζονται σε σύγκριση με άλλα σχετικά δεδομένα που προέρχονται από άλλες πηγές και να αξιολογείται εάν οι διαφορές οφείλονται σε διαφορές στις πραγματικές τιμές. Η συγκρισιμότητα των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής όσο και σε επίπεδο χρόνου.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ερευνών ως προς το κόστος. Τα κριτήρια ποιότητας και τα βασικά στάδια της διαδικασίας  για την τήρηση αυτών των κριτηρίων καθορίζονται στη  συγγραφή υποχρεώσεων των διαγωνισμών ανάθεσης και στον αναλυτικό  σχεδιασμό της διαδικασίας της έρευνας.  Εφαρμόζονται διαδικασίες για τον  έλεγχο όλων των πτυχών της προετοιμασίας της έρευνας, των εργασιών πεδίου και της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για τη συλλογή ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με το πώς πληρούνται τα κριτήρια.

Ο αντίκτυπος των ερευνών στη χάραξη πολιτικής και η χρήση των δεδομένων στην έρευνα παρακολουθούνται τακτικά. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πώς καλύπτουν οι έρευνες τις ανάγκες των χρηστών. Επιπλέον, εξωτερικές αξιολογήσεις ποιότητας των δεδομένων και των διαδικασιών των ερευνών ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και δημοσιεύονται.