Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - Απεικόνιση δεδομένων

Η έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS) 2019, η οποία διενεργήθηκε από κοινού από το Eurofound και το Cedefop, παρέχει στοιχεία σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη χρήση δεξιοτήτων και τις στρατηγικές δεξιοτήτων, καθώς και την άμεση και έμμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.