Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 -Πρακτικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

Πρακτικές στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

  • Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελεί συνήθη πρακτική στο ήμισυ και άνω (54%) του συνόλου των επιχειρήσεων που καλύπτει η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009.
  • Στους 12 μήνες που προηγήθηκαν των συνεντεύξεων της έρευνας, λίγο περισσότερο του ενός πέμπτου των επιχειρήσεων απασχόλησε υπαλλήλους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης
  • Στην ΕΕ, 80% και άνω των επιχειρήσεων υποδεικνύουν ότι η ομαδική εργασία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της οργάνωσης της εργασίας
  • Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις εξετάζουν συστηματικά την ανάγκη περαιτέρω κατάρτισης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι όντως παρέχεται περαιτέρω κατάρτιση

Σημείωση: το βίντεο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.