Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 - οικονομικές επιδόσεις

Η επιτόπια έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009, η οποία διεξήχθη μέσω τηλεφώνου, ολοκληρώθηκε το 2009.

Το Eurofound και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του αποφάσισαν ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουν κάποιες ενδείξεις σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Οι οικονομικές επιδόσεις μπορούν να αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα μεταβλητή για την αξιολόγηση των πολιτικών και των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σε τομείς όπως η ευελιξία, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και ο κοινωνικός διάλογος.

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε έχει δύο σκέλη.

  • Αφενός, το βασικό ερωτηματολόγιο της Έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περιείχε μερικές ερωτήσεις πάνω στις οικονομικές επιδόσεις και την παραγωγικότητα της εργασίας των επιχειρήσεων. Καθώς οι συνεντεύξεις ήταν μέσω τηλεφώνου, οι απαντήσεις περιείχαν τους υποκειμενικούς δείκτες μέτρησης των οικονομικών επιδόσεων και της παραγωγικότητας της εργασίας της επιχείρησης, βάσει των απόψεων των διευθυντικών στελεχών που μετείχαν σε αυτές στις συνεντεύξεις (χωρίς να αναφέρονται σε αρχεία ή άλλα στοιχεία, τα οποία να επικυρώνουν τις απόψεις τους).
  • Αφετέρου, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος (σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις), το ερωτηματολόγιο εστάλη ταχυδρομικώς, δίνοντας την δυνατότητα στους ερωτηθέντες να ερευνήσουν και να ελέγξουν τα δεδομένα πριν απαντήσουν. Στόχος ήταν η επαλήθευση αυτών των υποκειμενικών δεικτών μέτρησης και η επέκταση των δυνατοτήτων ανάλυσης των συγκεντρωθέντων δεδομένων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής συγκεντρώθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων σε πέντε χώρες – τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο– στις οποίες επικρατούν διαφορετικά ‘καθεστώτα πρόνοιας’.