Μεθοδολογία Έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009

Η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 αποτελεί τη δεύτερη έρευνα μεγάλης κλίμακας που διεξήγε το Eurofound στις επιχειρήσεις, κατόπιν της Ευρωπαϊκής έρευνας για τον χρόνο εργασίας και την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου (ΕΕΣΕ) που διενεργήθηκε σε 21 χώρες της ΕΕ την περίοδο 2004-2005.

Στόχοι

Οι στόχοι της έρευνας  ήταν:

  • η χαρτογράφηση, η αξιολόγηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μία ενιαία βάση
  • η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των πρακτικών των επιχειρήσεων και του αντίκτυπού τους, καθώς και η ανάλυση πρακτικών με βάση τη δομή των επιχειρήσεων, με έμφαση στον κοινωνικό διάλογο
  • η παρακολούθηση τάσεων
  • η συνεισφορά στη στρατηγική της Λισαβόνας όσον αφορά τις πολιτικές και τις πρακτικές των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αντίκτυπό τους στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, καθώς και στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου στις επιχειρήσεις. Από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν ομογενείς δείκτες σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα, οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι για το ευρωπαϊκό κοινό.

Σχεδιασμός και μεθοδολογία

Η Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 διεξήχθη σε 30 χώρες: στα 27 κράτη μέλη, στην Κροατία, στην Τουρκία και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Τη διεξαγωγή της έρευνας ανέλαβε η TNS Infratest Sozialforschung που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας, σε συνεργασία με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και εθνικών ινστιτούτων εργασιών πεδίου

μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CATI). Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκαν τυχαία μεταξύ επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους σε κάθε χώρα.

Σε κάθε επιχείρηση πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με έναν εκπρόσωπο της διοίκησης και, όπου ήταν εφικτό, με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων. Οι συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους της διοίκησης διήρκησαν κατά μέσο όρο 20 λεπτά και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων 15 λεπτά. Τα σχετικά ερωτηματολόγια είναι διαθέσιμα.

Στην έρευνα δεν έλαβαν μέρος οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας, τα ιδιωτικά νοικοκυριά και οι ετερόδικοι οργανισμοί. Το δείγμα κάλυπτε και τη δημόσια διοίκηση.

Στα τέλη του 2009 η έρευνα επεκτάθηκε, με περιορισμένο πεδίο κάλυψης, με σκοπό τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε πέντε χώρες – τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο– στις οποίες επικρατούν διαφορετικά ‘καθεστώτα πρόνοιας’.

Διασφάλιση ποιότητας

Το Eurofound έχει αποκομίσει επί σειρά ετών πολύτιμη πείρα στη διεξαγωγή ερευνών έχοντας αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης ποιότητας. Το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας  της Έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • Το σχεδιασμό: συστηματικός σχεδιασμός και χαρτογράφηση της συνολικής διαδικασίας έρευνας
  • Τη διαβούλευση: διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και χρήστες της έρευνας για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου, βασικών εννοιών της έρευνας και της μεθοδολογικής στρατηγικής
  • Τη διαφάνεια: ολόκληρη η διαδικασία έρευνας θα είναι διαφανής, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά
  • Την τεκμηρίωση: τεκμηρίωση κάθε σταδίου, απόφασης ή συμβάντος κατά τη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εύκολη ιχνηλάτηση του κάθε σταδίου.

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα της έρευνας, σύμφωνα και με τις πρακτικές του Eurofound, κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή, εξ αρχής, εμπειρογνωμόνων και χρηστών, π.χ. των ενδιαφερόμενων μερών του Eurofound που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τριμερή Συμβουλευτική επιτροπή για την Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009.

Η έκθεση Αξιολόγηση ποιότητας της 2ης Έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αξιολογεί την ποιότητα της έρευνας σε όλα της τα στάδια, από τον σχεδιασμό του δείγματος έως την τελική διάδοση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Camilla Galli da Bino, Τηλ: 00 353 1 2043125, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdb@eurofound.europa.eu