Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009

Ευελιξία του χρόνου εργασίας

  • Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (56%) εφαρμόζουν κάποια μορφή ρυθμίσεων ευέλικτου χρόνου εργασίας
  • Περίπου τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που μετείχαν στην έρευνα απασχολούν υπαλλήλους υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης
  • Κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας, οι ανάγκες που προέκυψαν στα δύο τρίτα περίπου (68%) των επιχειρήσων λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας καλύφθηκαν με υπερωριακή εργασία των εργαζομένων. Η υπερωριακή εργασία είναι σχετικά ομοιογενώς διαδεδομένη στους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας
  • Η εργασία με άτακτο ωράριο παραμένει σε σταθερά επίπεδα και εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις κατά πολύ λιγότερο από ό,τι άλλες μορφές ευέλικτου ωραρίου εργασίας. Στο 44% περίπου των επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, υπάρχουν υπάλληλοι που συχνά πρέπει να εργάζονται σε ασυνήθιστα ωράρια, κυρίως τα Σάββατα (40%).

Σημείωση: το βίντεο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα