Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2013 - Ερωτηματολόγιο

Βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης έρευνας αποτελεί το υψηλής ποιότητας ερωτηματολόγιο, για αυτό και το Eurofound επενδύει πολύ στη σύνταξη των ερωτηματολογίων του. Το προσωπικό του Eurofound ασχολήθηκε σχολαστικά με την προετοιμασία του ερωτηματολογίου της τρίτης έρευνας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,

το οποίο βασίστηκε σε δύο έγγραφα εργασίας που διαμόρφωσαν το εννοιολογικό πλαίσιο του ερωτηματολογίου. Το πρώτο έγγραφο εργασίας εξετάζει την οργάνωση της εργασίας και τη συμμετοχή των εργαζομένων ενώ το δεύτερο πραγματεύεται τον κοινωνικό διάλογο στον χώρο εργασίας ως κινητήρια δύναμη της άμεσης συμμετοχής.

Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με μια ομάδα σύνταξης ερωτηματολογίου αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ειδικοί σε θέματα ερευνών στην χώρα τους ή συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το MEADOW, καθώς και από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και του τριμερούς διοικητικού συμβουλίου του Eurofound.

Μέρος της διαδικασίας αποτέλεσε η μετάφραση αρχικά από αγγλικά προς γερμανικά και γαλλικά, ώστε να οριστικοποιηθεί το ερωτηματολόγιο, καθώς και η πιλοτική έρευνα στις τρεις χώρες.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία μιας έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των γλωσσικών εκδόσεων που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα. Η διεξοδική μεταφραστική διαδικασία που ακολουθείται από το Eurofound και τον εξωτερικό συνεργάτη του αντανακλά τη σημασία που δίνεται στις μεταφράσεις υψηλής ποιότητας.

Τα πρωτότυπα ερωτηματολόγια στην αγγλική γλώσσα για τη συνέντευξη διευθυντικών στελεχών και τη συνέντευξη εκπροσώπων εργαζομένων είναι διαθέσιμα προς μεταφόρτωση.