Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2007

Η δεύτερη έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS), η οποία διεξήχθη το 2007, παρέχει μια ευρεία επισκόπηση των διαφορετικών κοινωνικών συνθηκών στα 27 κράτη μέλη, καλύπτοντας επίσης τη Νορβηγία και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες Τουρκία, ΠΓΔΜ και Κροατία.

Η έρευνα περιέλαμβανε πολλές από τις ερωτήσεις που είχαν τεθεί στην πρώτη Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη το 2003, σε θέματα όπως η απασχόληση, το εισόδημα, η εκπαίδευση, η στέγαση, η οικογένεια, η υγεία, η ισορροπία μεταξύ εργασιακού–προσωπικού βίου, η ικανοποίηση από τη ζωή και αντίληψη για την ποιότητα της κοινωνίας. Έχοντας στη διάθεσή της δύο δέσμες δεδομένων, η ομάδα έρευνας θα είναι σε θέση να μετρήσει πώς έχει αλλάξει η ζωή των ανθρώπων στο μεσοδιάστημα των δύο ερευνών.

Τα δεδομένα από την Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη και άλλες συμπληρωματικές πηγές τροφοδοτούν την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Eurofound η οποία περιέχει στατιστικούς δείκτες ποιότητας ζωής (EurLIFE).