Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2007: Πορίσματα

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

  • Οι Ευρωπαίοι είναι εν γένει ικανοποιημένοι από τη ζωή τους και ευτυχισμένοι: σε κλίμακα από το ένα στο δέκα, ο μέσος όρος για την ΕΕ των 27 είναι 7 όσον αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή και 7,5 όσον αφορά την ευτυχία.
  • Οι διαφορές στα εισοδήματα των νοικοκυριών στην Ευρώπη είναι χαώδεις: στην ΕΕ των 27, τα εισοδήματα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία είναι σχεδόν στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τα εισοδήματα στην υποψήφια χώρα ΠΓΔΜ. Για να αντισταθμίσουν το ανεπαρκές τους εισόδημα, περίπου το ήμισυ των νοικοκυριών στα 12 νέα κράτη μέλη (με εξαίρεση την Κύπρο και τη Μάλτα) και στις 3 υποψήφιες χώρες καλλιεργούν την τροφή τους.
  • Η οικογένεια συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων και παραμένει η πρώτη επιλογή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι Ευρωπαίοι αναφέρουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από την οικογενειακή ζωή τους, με τις γυναίκες να έχουν επωμιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άνδρες τα καθήκοντα φροντίδας και τα οικιακά καθήκοντα.
  • Η επίτευξη καλής ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής είναι δύσκολη και τα σχετικά προβλήματα είναι συνηθέστερα στη νοτιοανατολική Ευρώπη: στην Κροατία και στην Ελλάδα, ποσοστό μεγαλύτερο από 70% των ενεργών πολιτών αναφέρει ότι λόγω της εργασίας τους είναι πολύ κουρασμένοι για να ασχοληθούν με τις οικιακές εργασίες τουλάχιστον αρκετές φορές τον μήνα
  • 81% των κατοίκων της ΕΕ ανέφεραν ότι η καλή υγεία ήταν ‘πολύ σημαντική’ για την ποιότητα της ζωής τους: πάντως, μόνο 21% κατά μέσο όρο αξιολόγησαν την υγεία τους ως ‘πολύ καλή’
  • Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν την ποιότητα της κοινωνίας, οι κάτοικοι των χωρών της ανατολικής Ευρώπης μεταξύ των 12 νέων κρατών μελών – καθώς και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας – ήταν αυτοί που ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς τους. Τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς των χωρών τους αναφέρουν οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών και της Τουρκίας, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τους συνανθρώπους τους αναφέρουν οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών και των Κάτω Χωρών.