Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2007: περαιτέρω ανάλυση

Το 2008, το Eurofound ανέθεσε περαιτέρω αναλύσεις των δεδομένων της Έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη σχετικά με βασικά θέματα πολιτικής. Εκθέσεις περαιτέρω ανάλυσης διατίθενται για τα ακόλουθα θέματα:

Όλες οι εκθέσεις διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Η τελική έκθεση περαιτέρω ανάλυσης, Ποιότητα ζωής στις εθνοτικές γειτονιές της Ευρώπης (Quality of life in ethnic neighbourhoods in Europe), αναμένεται να δημοσιευθεί το 2011.