Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2012

Οι εργασίες πεδίου της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για την ποιότητα ζωής (EQLS) διεξήχθησαν από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011 έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2012 στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση με τα πορίσματα με τίτλο Quality of life in Europe: Impacts of the crisis (Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: οι επιπτώσεις της κρίσης) διατίθεται πλέον επί γραμμής.

 

Βασικά πορίσματα

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ αναφέρεται μείωση άνω του 20% στα επίπεδα αισιοδοξίας και ευτυχίας, ενώ άνω του ενός τρίτου των πολιτών δηλώνoυν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό - με ορισμένες ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις - την οικονομική πραγματικότητα, καθώς τα υψηλότερα επίπεδα αισιοδοξίας καταγράφονται στη Δανία και τη Σουηδία ενώ τα χαμηλότερα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Σήμερα, η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σύνθετη και πολύπλοκη ιστορία. Από την τελευταία έρευνα που διεξήχθη το 2007 αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που, ενώ είχαν στο παρελθόν ένα καλό εισόδημα και καλή στέγη, τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η ανεργία, τα δάνεια, η μη εξασφαλισμένη στέγη και η πρόσβαση στις υπηρεσίες. 

Στην έρευνα τονίζεται επίσης ότι πολύς κόσμος δυσκολεύεται περισσότερο να ανταποκριθεί στις ανάγκες του: το 7% αναφέρει ‘τεράστια δυσκολία’ στην κάλυψη των βασικών δαπανών του, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών: το ποσοστό κυμαίνεται από 22% στην Ελλάδα έως 1% στη Φινλανδία. Όταν τους τίθεται το ερώτημα από ποιον θα ζητούσαν να δανειστούν επειγόντως χρήματα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (70%) θα ζητούσαν δάνειο από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους ή από κάποιον συγγενή. Το 12% των ερωτηθέντων θα ζητούσαν από κάποιον φίλο, γείτονα ή άλλο πρόσωπο, ενώ το 8% των ερωτηθέντων θα στρέφονταν σε κάποιον πάροχο υπηρεσιών ή οργανισμό. Ένας στους δέκα (10%) αναφέρει ότι δεν θα μπορούσε να ζητήσει από κανέναν. Αυτό ισχύει κυρίως για τα άτομα με τα πλέον χαμηλά εισοδήματα (15%). Συνολικά, 8% των ατόμων στην ΕΕ δεν ήταν σε θέση να ξεπληρώσουν τα άτυπα δάνεια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Την τελευταία πενταετία μειώθηκε η εμπιστοσύνη στους βασικούς δημόσιους θεσμούς, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες οικονομικές δυσκολίες, όπως η Ισπανία και η Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς είναι μεγαλύτερη στη Δανία, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, σε μεγάλο βαθμό λόγω της απαράμιλλης εμπιστοσύνης που παρατηρείται στους εθνικούς πολιτικούς θεσμούς στα εν λόγω κράτη μέλη.

Η έκθεση επισκόπησης εξετάζει διάφορα θέματα, όπως η απασχόληση, το εισόδημα, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, η οικογένεια, η υγεία, η εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η ικανοποίηση από τη ζωή και η αντίληψη περί της ποιότητας της κοινωνίας. Το 2013 θα ακολουθήσουν και άλλες μελέτες σχετικά με την υποκειμενική ευημερία, τις κοινωνικές ανισότητες, την ποιότητα της κοινωνίας και τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σχετικά με τις τάσεις στην ποιότητα της ζωής κατά τις τρεις δέσμες της έρευνας.

Κάλυψη

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, όμως ερωτήθηκαν συνολικά 43.636 άτομα από 34 χώρες (η διαφορά έγκειται στις επτά χώρες που βρίσκονται σε ενταξιακό ή προενταξιακό στάδιο: Κροατία, Ισλανδία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία και Τουρκία). Τα αποτελέσματα από τις εν λόγω χώρες θα δημοσιευθούν το 2013. Το Eurofound έχει συνεργαστεί στενά με τον ανάδοχό του GfK EU3C στο Βέλγιο προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των ποιοτικότερων προτύπων κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση της τρίτης EQLS.

Αναμένεται ότι το σύνολο των δεδομένων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του αρχείου δεδομένων του ΗΒ την άνοιξη του 2013.

Μεθοδολογία