Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής 2012 - Μεθοδολογία

Σε μια προσπάθεια παροχής συγκρίσιμων και αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, το Eurofound ανέπτυξε ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση και σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Με την πάροδο των ετών, η μεθοδολογία βελτιώθηκε, νέα ζητήματα εντάχθηκαν και το γεωγραφικό πεδίο επεκτάθηκε παράλληλα με τις διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίοδος εργασίας πεδίου: Σεπτέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012 (κράτη μέλη της ΕΕ), Μάιος-Αύγουστος 2012 (τρίτες χώρες).

Ανάδοχος: GfK Significant (Βέλγιο).

Κάλυψη: 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 7 τρίτες χώρες (Κροατία, Ισλανδία, Κοσσυφοπέδιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία)

Πληθυσμός στόχος: Ο πληθυσμός-στόχος είναι το σύνολο των κατοίκων στις προαναφερόμενες χώρες, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Δείγμα: Το βασικό δείγμα είναι πολυσταδιακό, τυχαίο, στρωματοποιημένο δείγμα. Κάθε χώρα διαιρείται σε τμήματα με βάση την περιφέρεια και τον βαθμό αστικοποίησης και σε κάθε ένα από αυτά λαμβάνεται τυχαία ένας αριθμός μονάδων πρώτης βαθμίδας. Στη συνέχεια, σε κάθε μονάδα πρώτης βαθμίδας λαμβάνεται τυχαίο δείγμα νοικοκυριών. Τέλος, σε κάθε νοικοκυριό, επιλέγεται για συνέντευξη το άτομο που έχει την επόμενη φορά τα γενέθλιά του.

Μέγεθος δείγματος: Το μέγεθος του δείγματος-στόχου κυμαίνεται από 1 000 στις μικρότερες χώρες έως 3 000 στις μεγαλύτερες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πεδίου, ο συνολικός αριθμός συνεντεύξεων ήταν 43 636.

Τύπος έρευνας: Βάσει ερωτηματολογίου με συνεντεύξεις διά ζώσης, κατ’ οίκον, στην εθνική ή εθνικές γλώσσες της χώρας.

Τύπος συνέντευξης: Διά ζώσης, κατ’ οίκον, μέσης διάρκειας 38 λεπτά στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και 39 λεπτά σε τρίτες χώρες.

Διατίθεται τεχνική έκθεση (αγγλικά, .pdf, 1MB) σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής.