Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016

Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016

Συμβουλευθείτε τα βασικά πορίσματα και τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016 σε μια διαδραστική παρουσίαση.

Η έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) καταγράφει τις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017, το Eurofound διεξήγαγε την τέταρτη έρευνα της σειράς (η πρώτη διενεργήθηκε το 2003). Στο πλαίσιο της έρευνας EQLS του 2016 πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με περίπου 37.000 άτομα από 33 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Τα πορίσματά της παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για ευρύ φάσμα θεμάτων σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Ποιότητα ζωής: υποκειμενική ευημερία, αισιοδοξία, υγεία, βιοτικό επίπεδο και πτυχές στέρησης, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • Ποιότητα κοινωνίας: κοινωνική ανασφάλεια, αντίληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών εντάσεων, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στους θεσμούς, συμμετοχή και δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και συμμετοχή σε κατάρτιση/διά βίου μάθηση
  • Ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών: υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια φροντίδα, παιδική μέριμνα και άλλες δημόσιες υπηρεσίες

Βασικά πορίσματα

Data explorer

Μέσω του διαδραστικού προγράμματος αναζήτησης δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα προβολής, εξέτασης και σύγκρισης δεδομένων, σε επίπεδο ΕΕ και ανά χώρα, σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ποιότητα της κοινωνίας και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Συνολικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας EQLS για το 2016 προκύπτει ότι έχει σημειωθεί γενική πρόοδος στους τρεις βασικούς τομείς αξιολόγησης: ποιότητα ζωής, ποιότητα της κοινωνίας και ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών – αν και όχι σε όλες τις χώρες ούτε για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Έχει σημειωθεί γενική πρόοδος όσον αφορά την ποιότητα ζωής, με επάνοδο ορισμένων συνιστωσών στα επίπεδα πριν από την κρίση. Για παράδειγμα, τα επίπεδα αισιοδοξίας έχουν σημειώσει άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, η ικανοποίηση από το βιοτικό επίπεδο έχει επίσης αυξηθεί, ενώ ο βαθμός ευτυχίας και ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Σημειώνεται σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον βαθμό ικανοποίησης από το βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα υγείας βάσει ιδίων δηλώσεων έχει βελτιωθεί συνολικά, ενώ η υλική ένδεια έχει μειωθεί (περισσότεροι άνθρωποι κατορθώνουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους). Πλην όμως, η κατάσταση όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει επιδεινωθεί, ενώ επίσης υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για ανεπαρκές εισόδημα των ηλικιωμένων στα δύο τρίτα των χωρών.

Από τα πορίσματα προκύπτει ότι υπάρχει γενική βελτίωση των δεικτών όσον αφορά την ποιότητα των δεικτών της κοινωνίας σε σύγκριση με το 2011. Η εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς έχει αυξηθεί, η δέσμευση και η συμμετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις παρουσιάζουν ανοδική τάση, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους έχει ενισχυθεί μεταξύ των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών, το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού έχει περιοριστεί, ενώ οι αντιλαμβανόμενες εντάσεις μεταξύ φτωχών και πλουσίων, διοίκησης και εργαζομένων, νέων και ηλικιωμένων, ανδρών και γυναικών έχουν μειωθεί. Ωστόσο, μικρή άνοδο έχει καταγράψει η αντίληψη εντάσεων μεταξύ θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων και, σε μικρότερο βαθμό, εντάσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν επίσης συνολική βελτίωση ως προς την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα της σειράς. Ο βαθμός ικανοποίησης όσον αφορά αρκετές βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι δημόσιες μεταφορές, έχει αυξηθεί. Η παιδική μέριμνα έχει βελτιωθεί σε αρκετές χώρες με προγενέστερες χαμηλές αξιολογήσεις. Η πρόσβαση σε υποδομές ανακύκλωσης αποτελεί νέο ζήτημα σε διάφορες χώρες, ενώ η πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών εξακολουθεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Ιστορικό

Αυτή η μοναδική, πανευρωπαϊκή έρευνα διεξάγεται κάθε τέσσερα έως πέντε χρόνια και εξετάζει τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, καθώς και το πώς αισθάνονται για αυτές τις συνθήκες και για τη ζωή τους εν γένει, με στόχο να δημιουργηθεί μια πλούσια πηγή δεδομένων για την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων. Στην έρευνα παρουσιάζονται δεδομένα για ζητήματα που δεν καλύπτονται από τα γενικά στατιστικά στοιχεία, όπως η αντίληψη της ποιότητας της κοινωνίας, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και οι κοινωνικές εντάσεις. Εξετάζονται διάφορα ζητήματα, όπως η στέγαση, οι στερήσεις, η οικογένεια, η υγεία και η ευημερία. Επίσης, εξετάζονται και υποκειμενικά θέματα, όπως ο βαθμός ευτυχίας των ανθρώπων, ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη ζωή τους, καθώς και η συμμετοχή τους στην κοινωνία.

  • EQLS 2003: Καλύπτονται 28 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ25 και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία
  • EQLS 2007: Καλύπτονται 31 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ27, η Νορβηγία και τρεις υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία
  • EQLS 2011: Καλύπτονται 34 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ27 και 7 υποψήφιες προς ένταξη χώρες ή χώρες σε προενταξιακό στάδιο: η Κροατία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία
  • Νέα έρευνα EQLS 2016: Καλύπτονται 33 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κράτη μέλη της ΕΕ28 και 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες: η Αλβανία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία.

Μεθοδολογία

Η έρευνα EQLS διεξάγεται στον ενήλικο πληθυσμό (18 ετών και άνω) που ζει σε νοικοκυριά, βάσει στατιστικού δείγματος, και καλύπτει ευρύ φάσμα της κοινωνίας. Ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε χώρας και τις εθνικές ρυθμίσεις, το μέγεθος του δείγματος για το 2016 κυμάνθηκε από 1.000 έως 2.000 άτομα ανά χώρα.

Για τους σκοπούς της έρευνας, το Eurofound συνεργάστηκε με την Kantar Public, η οποία διεξήγαγε κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις στα σπίτια των ανθρώπων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAPI), καλύπτοντας ένα πλήρες ερωτηματολόγιο σχετικά με την ποιότητα ζωής τους. (Κατά την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν τηρήθηκε άκρα εχεμύθεια και διασφαλίστηκε η ανωνυμία κάθε ερωτώμενου). Το ερωτηματολόγιο της έρευνας EQLS 2016 εστίασε σε μεγάλο βαθμό στις δημόσιες υπηρεσίες: την υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα, την παιδική μέριμνα και τα σχολεία, καθώς και τη μέτρηση διαφόρων πτυχών της ποιότητας, όπως η ισότιμη πρόσβαση, οι υποδομές, το προσωπικό και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας διατίθενται στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Υπό έκδοση: δημοσίευση της έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016: έκθεση επισκόπησης
  • Φεβρουάριος 2018: διεξαγωγή διαλόγου στις Βρυξέλλες σχετικά με την έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη
  • Τα μικροδεδομένα της τέταρτης έρευνας EQLS θα είναι διαθέσιμα τον Μάρτιο του 2018.

Οι περαιτέρω αναλύσεις των δεδομένων της έρευνας από το Eurofound θα περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

  • εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Ευρώπης τον 21ο αιώνα
  • κοινωνική συνοχή και ευημερία στην Ευρώπη
  • διαγενεακές διαφορές
  • ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, επικοινωνήστε με τον Tadas Leončikas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου