Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας 2010 - Δειγματοληψία

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας περιλαμβάνει άτομα ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών (τουλάχιστον 16 ετών στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία), τα οποία εργάζονται και διαμένουν στην υπό μελέτη χώρα. Σε κάθε χώρα χρησιμοποιήθηκε στρωματοποιημένη, τυχαία δειγματοληψία πολλαπλών σταδίων.

Στο πρώτο στάδιο, επιλέχθηκαν πρωτογενείς μονάδες δειγματοληψίας (PSU), στρωματοποιημένες ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (επίπεδο NUTS 2 ή χαμηλότερο) και το επίπεδο αστικοποίησης. Επακολούθως, από κάθε PSU επιλέχθηκε δείγμα νοικοκυριών. Ως πλαίσιο δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε, σε όσες χώρες υπήρχε, υψηλής ποιότητας επικαιροποιημένο μητρώο διευθύνσεων ή πληθυσμού. Εάν δεν υπήρχε μητρώο τέτοιου είδους, εφαρμόστηκε τυχαιοποιημένη διαδικασία. Στην 5η ΕΕΣΕ, για πρώτη φορά, η δειγματοληψία των διευθύνσεων μέσω τυχαιοποίησης διαχωρίστηκε από το στάδιο των συνεντεύξεων. Τέλος, εφαρμόστηκε διαδικασία διαλογής για την επιλογή του κατάλληλου ερωτηθέντος σε κάθε νοικοκυριό.

Ο αριθμός-στόχος των συνεντεύξεων ήταν 1.000 σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Σλοβενία (1.400), το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Πολωνία (1.500), τη Γερμανία και την Τουρκία (2.000), τη Γαλλία (3.000) και το Βέλγιο (4.000). Η σλοβενική, η γαλλική και η βελγική κυβέρνηση έκαναν χρήση της δυνατότητας που τους παρέσχε το Eurofound να χρηματοδοτήσουν οι ίδιες τη μεγέθυνση του αρχικού δείγματος. Ο αριθμός των συνεντεύξεων που ολοκληρώθηκαν σε κάθε χώρα συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Αριθμός των συνεντεύξεων που ολοκληρώθηκαν:

Βέλγιο

4001

Ιρλανδία

1003

Αυστρία

1003

Κροατία

1100

Βουλγαρία

1014

Ιταλία

1500

Πολωνία

1500

ΠΓΔΜ

1100

Τσεχική Δημοκρατία

1000

Κύπρος

1000

Πορτογαλία

1000

Τουρκία

2100

Δανία

1069

Λεττονία

1001

Ρουμανία

1017

 

 

Γερμανία

2133

Λιθουανία

1004

Σλοβενία

1404

Αλβανία

1000

Εσθονία

1000

Λουξεμβούργο

1000

Σλοβακία

1002

Κοσσυφοπέδιο

1018

Ελλάδα

1037

Ουγγαρία

1006

Φινλανδία

1028

Μαυροβούνιο

1041

Ισπανία

1008

Μάλτα

1000

Σουηδία

1004

 

 

Γαλλία

3046

Κάτω Χώρες

1017

Ηνωμένο Βασίλειο

1575

Νορβηγία

1085

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Έκθεση δειγματοληψίας.