Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας 2010 - Στάθμιση

Όπως και στις τρεις προηγούμενες έρευνες της σειράς των Ευρωπαϊκών ερευνών για τις συνθήκες εργασίας, πρέπει να εφαρμόζονται τρία είδη συντελεστών στάθμισης ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα που βασίζονται στα δεδομένα της 5ης ΕΕΣΕ αντιπροσωπεύουν τους εργαζόμενους στην Ευρώπη.

  1. Συντελεστές στάθμισης πιθανότητας επιλογής
    Λόγω του τρόπου σχεδιασμού της διαδικασίας δειγματοληψίας, τα μέλη ενός νοικοκυριού με λιγότερους εργαζόμενους έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν στο δείγμα από ό,τι τα μέλη ενός νοικοκυριού με περισσότερους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, σε ένα νοικοκυριό με έναν εργαζόμενο, η πιθανότητα αυτού του ατόμου να επιλεγεί είναι 100%, ενώ μειώνεται σε 50% για τα μέλη ενός νοικοκυριού με δύο εργαζόμενους. Οι συντελεστές στάθμισης πιθανότητας επιλογής (ή συντελεστές στάθμισης σχεδιασμού) είναι σχεδιασμένοι ώστε να διορθώνουν τα σφάλματα αυτά.
  2. Συντελεστές στάθμισης μετά τη στρωματοποίηση
    Λόγω διαφορών στην προθυμία και στη διαθεσιμότητα συμμετοχής στην έρευνα, ορισμένες ομάδες υπερ-εκπροσωπούνται στο δείγμα της ΕΕΣΕ, ενώ άλλες υπο-εκπροσωπούνται. Για να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τον πληθυσμό εργαζομένων σε κάθε χώρα, χρειάζεται στάθμιση μετά τη στρωματοποίηση. Οι συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται μέσω σύγκρισης της ΕΕΣΕ προς την Έρευνα εργατικού δυναμικού (Eurostat) ως προς το φύλο, την ηλικία, την περιοχή, το επάγγελμα και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας των ερωτηθέντων. 
  3. Υπερεθνικοί συντελεστές στάθμισης
    Οι διαφορές μεταξύ των χωρών ως προς το μέγεθος του εργατικού τους δυναμικού δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στο μέγεθος του δείγματος κάθε χώρας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεγαλύτερες χώρες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ, στις αναλύσεις ευρωπαϊκού επιπέδου πρέπει να εφαρμόζονται υπερεθνικοί συντελεστές στάθμισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Έκθεση στάθμισης, [.pdf, 3.7MB, διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα].