ΕΕΣΕ 2015 – Μεθοδολογία

Στόχος της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ) του Eurofound είναι να συγκεντρώσει συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα για τις συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μεθοδολογία βελτιώνεται βαθμιαία βάσει της εμπειρίας που αποκομίζεται, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ερευνητικής μεθοδολογίας.

Ανάδοχος: Ipsos NV, Βέλγιο.

Κάλυψη 28 κράτη μέλη της ΕΕ, Νορβηγία, Ελβετία, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.

Διάρκεια εργασιών πεδίου: Φεβρουάριος–Σεπτέμβριος 2015 στην ΕΕ των 28, στη Νορβηγία και στην Ελβετία, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015 στην Αλβανία, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία και στην Τουρκία.

Πληθυσμός στόχος: Όλοι οι κάτοικοι των προαναφερθεισών χωρών ηλικίας 15 ετών και άνω (16 ετών και άνω στη Βουλγαρία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο) οι οποίοι είναι απασχολούμενοι κατά τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Απασχολούμενοι θεωρήθηκαν οι συμμετέχοντες που εργάστηκαν έστω και μία ώρα έναντι αμοιβής ή κέρδους, κατά την εβδομάδα που προηγήθηκε της συνέντευξης (ορισμός της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας).

Δείγμα: Στρωματοποιημένη, τυχαία πολυσταδιακή δειγματοληψία μεταξύ του ενεργού πληθυσμού κάθε χώρας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μητρώων υψηλής ποιότητας, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε βάσει μητρώων σε επίπεδο ατόμου, νοικοκυριού και διεύθυνσης ή μέσω καταμέτρησης βάσει τυχαίου περιπάτου. Τα δείγματα σε επίπεδο χώρας στρωματοποιήθηκαν κατά περιφέρεια και βαθμό αστικοποίησης. Σε κάθε στρώμα επιλέχθηκαν τυχαία πρωτογενείς μονάδες δειγματοληψίας (PSU) ανάλογα με το μέγεθος. Επακολούθως, από κάθε PSU επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα νοικοκυριών. Τέλος, εκτός εάν επιλέχθηκαν μητρώα σε επίπεδο ατόμου, σε κάθε νοικοκυριό ο επιλεγείς ερωτώμενος ήταν ο εργαζόμενος που είχε πρώτος γενέθλια στο επόμενο διάστημα.

Μέγεθος δείγματος: Στις περισσότερες χώρες το στοχευόμενο μέγεθος δείγματος ήταν 1.000 συνεντεύξεις. Για να αποτυπωθεί το μεγαλύτερο δυνατόν μέγεθος εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες χώρες, ο στόχος αυξήθηκε σε 1.200 στην Πολωνία, 1.300 στην Ισπανία, 1.400 στην Ιταλία, 1.500 στη Γαλλία, 1.600 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2.000 στη Γερμανία και στην Τουρκία. To Eurofound έδωσε επίσης στις χώρες τη δυνατότητα να αυξήσουν το μέγεθος του δείγματός τους. Τη δυνατότητα αυτή αξιοποίησαν το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Ισπανία, με αποτέλεσμα τα δείγματα σε αυτές τις χώρες να ανέλθουν σε 2.500, 1.600 και 3.300 συνεντεύξεις αντιστοίχως. Το συνολικό μέγεθος δείγματος της έκτης ΕΕΣΕ στο σύνολο των 35 χωρών ήταν 43.850 συνεντεύξεις.

Τύπος συνέντευξης: Προσωπική, στην οικία του ερωτώμενου, μέσης διάρκειας 45 λεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Τεχνική έκθεση.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου