ΕΕΣΕ 2015 – Ερωτηματολόγιο

Η υψηλή ποιότητα του ερωτηματολογίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία μιας έρευνας. Για τον λόγο αυτό το Eurofound αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην κατάρτιση και τη μετάφραση των ερωτηματολογίων. Κάθε φορά που διεξάγεται η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ), γίνεται επιμέλεια του ερωτηματολογίου με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και φορέων χάραξης πολιτικής, υπό την καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων παραγόντων του Eurofound.

Το ερωτηματολόγιο της έκτης ΕΕΣΕ περιλαμβάνει ερωτήσεις από προηγούμενες έρευνες προκειμένου να επιτευχθεί διαχρονική ανάλυση. Περιέχει επίσης καινούριες ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν τις αναδυόμενες προκλήσεις και τα συναφή θέματα πολιτικής. Κατά την κατάρτιση του ερωτηματολογίου –και την ανάλυσή του– συνεκτιμήθηκε ως βασική αρχή η διάσταση του φύλου.

Σκοπός της ΕΕΣΕ είναι να αποτυπώσει συγκεκριμένες εμπειρίες των ερωτώμενων. Καλύπτει τα εξής θέματα:

  • τους σωματικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες,
  • το ωράριο εργασίας: διάρκεια, οργάνωση, προβλεψιμότητα και ευελιξία, ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
  • τον χώρο εργασίας,
  • την ταχύτητα εργασίας, παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό εργασίας,
  • τη συμμετοχή των εργαζομένων, πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωση της εργασίας (όπως εκ περιτροπής άσκηση καθηκόντων), την εκπροσώπηση των εργαζομένων,
  • τη χρήση δεξιοτήτων, τις γνωστικές πτυχές της εργασίας, την εξουσία λήψης αποφάσεων και τη μάθηση κατά την εργασία,
  • τις συνθήκες απασχόλησης: εργασιακή ασφάλεια και ανασφάλεια,
  • τις κοινωνικές σχέσεις στην εργασία: υποστήριξη, εμπιστοσύνη, συνεργασία, διακρίσεις, βία,
  • ζητήματα φύλου: διαχωρισμός, σύνθεση νοικοκυριού, μη αμειβόμενη εργασία, ποσοστό γυναικών σε εποπτικές θέσεις,
  • την ευημερία και την υγεία, τα εισοδήματα και την οικονομική ασφάλεια.

Διατίθενται εκδόσεις του ερωτηματολογίου στη γλώσσα κάθε χώρας που κάλυψε η ΕΕΣΕ.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου