Πρόβλεψη και διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής

18 Ιανουάριος 2022

Η πρόβλεψη και η διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής είναι μία Read more

Η πρόβλεψη και η διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021-2024. Το Eurofound θα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις διαρθρωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την οικονομία και τις αγορές εργασίας της ΕΕ, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα , αλλά και στην κρίση της πανδημίας COVID-19. Σκοπός της έρευνας είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προβλέψουν και να προετοιμάσουν τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τους χώρους εργασίας για τις αλλαγές αυτές.

Από το 2021 και μετά, το Eurofound θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των μεγατάσεων στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην ΕΕ. Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Στους τομείς που θα καλυφθούν θα περιλαμβάνονται ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος του στη διαμόρφωση διαρθρωτικών αλλαγών, κανονιστικών πλαισίων, της κοινωνικής προστασίας και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Με βάση προηγούμενη έρευνα σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα, η περίοδος 2021-2024 θα αποτελέσει ευκαιρία να εστιάσουμε στη χαρτογράφηση και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται με την εργασία σε πλατφόρμα.

Το Eurofound θα έχει, επίσης, ως στόχο να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας και της εφαρμογής του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ NextGenerationEU, διερευνώντας τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τις αλλαγές στην απασχόληση και τον μετασχηματισμό των θέσεων εργασίας και των συνθηκών εργασίας, καθώς και τον διανεμητικό αντίκτυπο των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Ορισμένες από τις εργασίες αυτές θα βασιστούν στα αποτελέσματα ενός πιλοτικού προγράμματος για το μέλλον του μεταποιητικού κλάδου (FOME) που υλοποιεί το Eurofound.

Για να συνεχιστεί το έργο αυτό κατά την περίοδο 2021-2024, το Eurofound θα συνεργαστεί με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ, όπως για παράδειγμα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στον τομέα των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα εδραιωθεί η υφιστάμενη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς στους τομείς της ψηφιοποίησης –το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω σύμπραξη με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για το θέμα του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας.

«Η οικονομία και οι αγορές εργασίας της ΕΕ χαρακτηρίζονται από τον αντίκτυπο των μεγατάσεων, ιδίως της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι μεταβάσεις, τι αλλάζει και πώς αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και το εργατικό δυναμικό και την κοινωνία.»

Irene Mandl, Προϊσταμένη της Μονάδας Απασχόλησης

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Ψηφιακή εποχή: Επιπτώσεις της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και των πλατφορμών για την εργασία και την απασχόληση

Η τεχνολογική αλλαγή επιταχύνεται καθώς διευρύνεται η ικανότητα των ηλεκτρονικών συσκευών να αποθηκεύουν, να...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Πρόβλεψη και διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής

Εγγραφή

Αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετάβασης τόσο σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα όσο και στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία COVID-19, καθώς και να συμβάλει στην κατανόηση του αντικτύπου αυτών των αλλαγών σε ενωσιακό καιRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετάβασης τόσο σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα όσο και στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία COVID-19, καθώς και να συμβάλει στην κατανόηση του αντικτύπου αυτών των αλλαγών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων αλλαγής στους χώρους εργασίας θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο στήριξης των εργοδοτών και των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να μετριάσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές τις εξελίξεις. Η έρευνα του Eurofound θα επιδιώξει, επίσης, να στηρίξει τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν σε μια διαρκώς εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, η εξέταση των διανεμητικών αποτελεσμάτων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και των μέτρων για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης θα παράσχει γνώσεις που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Η συνεχής παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και η πρόσφατη χρηματοδοτική στήριξη θα επιτρέψουν, επίσης, την ανταλλαγή προσεγγίσεων πολιτικής και αποκομισθέντων διδαγμάτων.

Η οργάνωση εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2024, τροφοδοτώντας άμεσα ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα θα στηρίξει τις ακόλουθες προτεραιότητες της Επιτροπής:

Read less

Blogs on this topic

Show more (10)

Βασικά μηνύματα πολιτικής

Top

Τα κύρια πορίσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Eurofound χρησιμεύουν ως βοήθεια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα στον εν λόγω τομέα.

Read more

Τα κύρια πορίσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Eurofound χρησιμεύουν ως βοήθεια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα στον εν λόγω τομέα.

  • Η στήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων στη διττή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας. Εκτός από αυτές τις διαρθρωτικές εξελίξεις, η πρόσφατη πανδημία COVID-19 αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά εργασίας.
  • Νέες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία σε πλατφόρμα και η βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία παρουσιάζονται όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Λόγω της χρήσης των ΤΠΕ, αυτές χαρακτηρίζονται από νέους τύπους εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, αλλάζοντας την οργάνωση της εργασίας και τα εργασιακά πρότυπα. Θα προσφέρουν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους για τις αγορές εργασίας της ΕΕ που είναι αντιμέτωπες με τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα και σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό με φόντο την πανδημία COVID-19.
  • Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν την εργασία και τους χώρους εργασίας, προκαλώντας αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως αναδιαρθρώσεις και απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ αρχίζουν, επίσης, να εμφανίζονται νέα προφίλ θέσεων εργασίας. Τα προφίλ των καθηκόντων στις θέσεις εργασίας προσαρμόζονται λόγω της ψηφιοποίησης της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι η ζήτηση διαφορετικών δεξιοτήτων.
  • Θα είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι κοινές συνέπειες των δύο τάσεων –της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα μετά την πανδημία COVID-19– και ο τρόπος με τον οποίο αυτές αλληλοενισχύονται ή ο τρόπος με τον οποίο τα οφέλη της μίας τάσης μπορούν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της άλλης.
  • Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για την παραγωγή, συλλογή και χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, θα είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για ζητήματα όπως η κυριότητα των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων προσδιορίζονται, ρυθμίζονται σωστά και εφαρμόζονται, ώστε να αποφεύγεται η εκμετάλλευση και η αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
Read less

Τρέχουσα και συνεχής έρευνα

Top

Το 2021, το Eurofound θα διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο η κρίση της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε προσωρινή ή περισσότερο βιώσιμη αλλαγή και τον ρόλο που διαδραματίζει ο κοινωνικός διάλογος στη διαμόρφωση της διαρθρωτικής αλλαγής και της αλλαγής που σχετίζεταιRead more

Το 2021, το Eurofound θα διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο η κρίση της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε προσωρινή ή περισσότερο βιώσιμη αλλαγή και τον ρόλο που διαδραματίζει ο κοινωνικός διάλογος στη διαμόρφωση της διαρθρωτικής αλλαγής και της αλλαγής που σχετίζεται με την κρίση. Θα προσδιορίσει παράλληλα τις επιπτώσεις, για παράδειγμα, στην απασχόληση, τα προφίλ θέσεων εργασίας, τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων.

Σε συνέχεια των προηγούμενων εργασιών του Eurofound σχετικά με την ψηφιακή εποχή, η έρευνα θα συνεχίσει να ασχολείται με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στα επίπεδα απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, θα δρομολογήσει την εμβληματική διαδικτυακή της πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση , ώστε να διερευνήσει τις κυριότερες τάσεις και εξελίξεις πολιτικής όσον αφορά την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και την ανάπτυξη της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της οικονομίας των πλατφορμών και τον αντίκτυπό τους στην εργασία και την απασχόληση.

Επιπλέον, το Eurofound θα συνεχίσει την έρευνά του σχετικά με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στον επαγγελματικό βίο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας). Θα διερευνηθούν, επίσης, οι επιπτώσεις της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης στον άνθρωπο και σε δεοντολογικό επίπεδο (για παράδειγμα, η ρομποτοποίηση, οι συσκευές που μπορούν να φορεθούν, η τεχνητή νοημοσύνη και τα μαζικά δεδομένα στον χώρο εργασίας). Όσον αφορά την εργασία σε πλατφόρμες, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση επιλεγμένων αναδυόμενων πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε πλατφόρμες, η διαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας, η παροχή ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή η φορολογία. Ομοίως, η παρακολούθηση της εξέλιξης της οικονομίας των πλατφορμών θα συνεχιστεί μέσω του διαδικτυακού αποθετηρίου του Eurofound.

Το Eurofound, για την έρευνα που διεξάγει σχετικά με τον αντίκτυπο της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα, διερευνά τα διανεμητικά αποτελέσματα αυτής της μετάβασης μετά από ad hoc αίτημα το 2020. Επιπλέον, σε σχέση με τις επιπτώσεις αυτής της μετάβασης στην εργασία και την απασχόληση, το Eurofound θα πραγματοποιήσει εξέταση της βιβλιογραφίας για να συγκεντρώσει τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να κατανοήσει την τρέχουσα κατάσταση. Η διερεύνηση του αντικτύπου που έχει η μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα στις κοινωνίες και τους πολίτες έχει ως στόχο να προσδιοριστούν ποιες πληθυσμιακές ομάδες και περιφέρειες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν αρνητικές επιπτώσεις. Το Eurofound θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Με βάση τα ευρήματα αυτά, θα ακολουθήσει ένα έργο για τη διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα.

Για να συνδεθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα με την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, η βάση δεδομένων γεγονότων του ERM θα προσαρμοστεί, ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό περιπτώσεων αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα, ενώ τα μέσα στήριξης και οι νομικές βάσεις δεδομένων θα επεκταθούν, ώστε να καλύπτουν τις εθνικές παρεμβάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων αλλαγής.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και εν εξελίξει εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
  • Publications (154)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Δεδομένα

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Πρόβλεψη και διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.