Πρόβλεψη και διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής

1 Μάρτιος 2023

Η πρόβλεψη και η διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής είναι μία Read more

Η πρόβλεψη και η διαχείριση του αντικτύπου της αλλαγής είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021-2024. Το Eurofound θα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις διαρθρωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την οικονομία και τις αγορές εργασίας της ΕΕ, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιοποίηση και τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα , αλλά και στην κρίση της πανδημίας COVID-19. Σκοπός της έρευνας είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προβλέψουν και να προετοιμάσουν τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και τους χώρους εργασίας για τις αλλαγές αυτές.

Από το 2021 και μετά, το Eurofound θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των μεγατάσεων στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην ΕΕ. Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Στους τομείς που θα καλυφθούν θα περιλαμβάνονται ο κοινωνικός διάλογος και ο ρόλος του στη διαμόρφωση διαρθρωτικών αλλαγών, κανονιστικών πλαισίων, της κοινωνικής προστασίας και της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Με βάση προηγούμενη έρευνα σχετικά με την εργασία σε πλατφόρμα, η περίοδος 2021-2024 θα αποτελέσει ευκαιρία να εστιάσουμε στη χαρτογράφηση και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται με την εργασία σε πλατφόρμα.

Το Eurofound θα έχει, επίσης, ως στόχο να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας και της εφαρμογής του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ NextGenerationEU, διερευνώντας τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν τις αλλαγές στην απασχόληση και τον μετασχηματισμό των θέσεων εργασίας και των συνθηκών εργασίας, καθώς και τον διανεμητικό αντίκτυπο των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Ορισμένες από τις εργασίες αυτές θα βασιστούν στα αποτελέσματα ενός πιλοτικού προγράμματος για το μέλλον του μεταποιητικού κλάδου (FOME) που υλοποιεί το Eurofound.

Για να συνεχιστεί το έργο αυτό κατά την περίοδο 2021-2024, το Eurofound θα συνεργαστεί με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της ΕΕ, όπως για παράδειγμα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στον τομέα των κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, θα εδραιωθεί η υφιστάμενη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς στους τομείς της ψηφιοποίησης –το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω σύμπραξη με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) για το θέμα του μεταβαλλόμενου κόσμου της εργασίας.

«Η οικονομία και οι αγορές εργασίας της ΕΕ χαρακτηρίζονται από τον αντίκτυπο των μεγατάσεων, ιδίως της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι μεταβάσεις, τι αλλάζει και πώς αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και το εργατικό δυναμικό και την κοινωνία.»

Irene Mandl, Προϊσταμένη της Μονάδας Απασχόλησης

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετάβασης τόσο σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα όσο και στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία COVID-19, καθώς και να συμβάλει στην κατανόηση του αντικτύπου αυτών των αλλαγών σε ενωσιακό καιRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να συνδράμει στα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της μετάβασης τόσο σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα όσο και στην ψηφιακή εποχή μετά την πανδημία COVID-19, καθώς και να συμβάλει στην κατανόηση του αντικτύπου αυτών των αλλαγών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων αλλαγής στους χώρους εργασίας θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο στήριξης των εργοδοτών και των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και να μετριάσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτές τις εξελίξεις. Η έρευνα του Eurofound θα επιδιώξει, επίσης, να στηρίξει τις επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν σε μια διαρκώς εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, η εξέταση των διανεμητικών αποτελεσμάτων των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή και των μέτρων για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης θα παράσχει γνώσεις που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Η συνεχής παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και η πρόσφατη χρηματοδοτική στήριξη θα επιτρέψουν, επίσης, την ανταλλαγή προσεγγίσεων πολιτικής και αποκομισθέντων διδαγμάτων.

Η οργάνωση εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2021-2024, τροφοδοτώντας άμεσα ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα θα στηρίξει τις ακόλουθες προτεραιότητες της Επιτροπής:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Βασικά μηνύματα πολιτικής

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Εικονογράφημα

Τα κύρια πορίσματα που προκύπτουν από την έρευνα του Eurofound χρησιμεύουν ως βοήθεια για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα στον εν λόγω τομέα.

  • Η στήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων στη διττή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας. Εκτός από αυτές τις διαρθρωτικές εξελίξεις, η πρόσφατη πανδημία COVID-19 αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά εργασίας.
  • Νέες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία σε πλατφόρμα και η βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία παρουσιάζονται όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Λόγω της χρήσης των ΤΠΕ, αυτές χαρακτηρίζονται από νέους τύπους εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, αλλάζοντας την οργάνωση της εργασίας και τα εργασιακά πρότυπα. Θα προσφέρουν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους για τις αγορές εργασίας της ΕΕ που είναι αντιμέτωπες με τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα και σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό με φόντο την πανδημία COVID-19.
  • Οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν την εργασία και τους χώρους εργασίας, προκαλώντας αλλαγές στην αγορά εργασίας, όπως αναδιαρθρώσεις και απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ αρχίζουν, επίσης, να εμφανίζονται νέα προφίλ θέσεων εργασίας. Τα προφίλ των καθηκόντων στις θέσεις εργασίας προσαρμόζονται λόγω της ψηφιοποίησης της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι η ζήτηση διαφορετικών δεξιοτήτων.
  • Θα είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι κοινές συνέπειες των δύο τάσεων –της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα μετά την πανδημία COVID-19– και ο τρόπος με τον οποίο αυτές αλληλοενισχύονται ή ο τρόπος με τον οποίο τα οφέλη της μίας τάσης μπορούν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της άλλης.
  • Οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για την παραγωγή, συλλογή και χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Ωστόσο, θα είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα για ζητήματα όπως η κυριότητα των δεδομένων και η προστασία των δεδομένων προσδιορίζονται, ρυθμίζονται σωστά και εφαρμόζονται, ώστε να αποφεύγεται η εκμετάλλευση και η αντιδεοντολογική συμπεριφορά.
Read less

Τρέχουσα και συνεχής έρευνα

Top

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει την έρευνά του σχετικά με τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον επαγγελματικό βίο. Η έρευνα για τις ανθρώπινες και δεοντολογικές προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο εργασίας και για τις πρωτοβουλίες που ρυθμίζουν ζητήματα της εργασίαςRead more

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει την έρευνά του σχετικά με τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον επαγγελματικό βίο. Η έρευνα για τις ανθρώπινες και δεοντολογικές προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο εργασίας και για τις πρωτοβουλίες που ρυθμίζουν ζητήματα της εργασίας στις πλατφόρμες θα συνεχιστεί. Σε κλαδικό επίπεδο, η ανάλυση του 2021 για τον αντίκτυπο που προκαλούν στην απασχόληση οι αλλαγές οι οποίες συντελούνται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα ολοκληρωθεί.

Το αποθετήριο («repository») που διατηρεί το Eurofound στον ιστότοπό του, μέσω του οποίου παρακολουθούνται αδιαλείπτως οι εξελίξεις στην οικονομία των πλατφορμών,

αλλά και οι διαδικτυακές πηγές («resources») για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2021 θα εμπλουτιστούν με νέες πληροφορίες. Με τα δύο αυτά διαδικτυακά μέσα θα παρακολουθούνται ανά θεματική κατηγορία οι εξελίξεις σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της COVID-19.

Στον τομέα του αυτοματισμού, το Eurofound θα διερευνήσει τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης ανθρώπων - μηχανών υπό το πρίσμα των προηγμένων συστημάτων ρομποτικής, δίνοντας κυρίως έμφαση στην οργάνωση της εργασίας, στις συνθήκες εργασίας και στην ποιότητα εργασίας, καθώς και στον κοινωνικό διάλογο και στις εργασιακές σχέσεις.

Η έρευνα για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της μετάβασης σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα που διεξάγεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο της κοινής έρευνας θα εξεταστούν η σύγκλιση των περιβαλλοντικών δεικτών και οι ανισότητες μεταξύ των περιοχών και των διαφόρων υποομάδων. Θα ξεκινήσουν επίσης νέες έρευνες για τον αντίκτυπο που θα προκαλέσει στην απασχόληση η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, καθώς και για τις συνέπειες της μετάβασης αυτής στην ποιότητα εργασίας. Οι έρευνες θα βασιστούν σε δεδομένα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης (EJM) και της ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας (EWCS).

Σε ένα νέο πεδίο έρευνας θα χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της ανάλυσης προοπτικών προκειμένου να καταρτιστούν πιθανά μελλοντικά σενάρια σχετικά με την τηλεργασία και την υβριδική εργασία.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και εν εξελίξει εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
  • Publications (166)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Δεδομένα

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.