Η ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την εργασία και την απασχόληση

26 September 2019

Η ικανότητα της ανθρωπότητας να αποθηκεύει, να μεταδίδει και να χειρίζεται πληροφορίες έχει αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των καινοτομιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν σημαντικές επιπτώσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, οδηγώντας σε γενική επιτάχυνση του ρυθμού τεχνολογικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε σημειώνονται μεγάλες αλλαγές στην εργασία, στο περιεχόμενό της, στην οργάνωση και στον σχεδιασμό της, καθώς και στη ρύθμιση και στην προστασία της. Ως αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών, τα όρια μεταξύ διαφορετικών πτυχών της εργασίας αλλά και μεταξύ της εργασίας, της απασχόλησης και της εξωεπαγγελματικής δραστηριότητας είναι συχνά ασαφή.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Η ψηφιακή εποχή: ευκαιρίες και προκλήσεις για την εργασία και την απασχόληση

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται πρόσβαση σε γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την αποτελεσματική ρύθμιση, τους τρόπους διασφάλισης της κοινωνικής προστασίας υπό την ευρύτερη έννοιά της και την εξισορρόπηση των αιτημάτων επιχειρήσεων, κοινωνιών και ατόμων για εκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2015 τη στρατηγική της για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη, αναδεικνύοντάς την ως μία από τις πολιτικές της προτεραιότητες. Η στρατηγική αυτή μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και σκοπός της είναι να ενισχυθεί η θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στην ψηφιακή οικονομία. Οι στόχοι της είναι η αύξηση της πρόσβασης σε πληροφορίες, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τα άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και ο μετασχηματισμός των δημόσιων υπηρεσιών.  Καθώς η συνεργατική οικονομία επεκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία, η Επιτροπή διευκρινίζει τους κανόνες και τις συστάσεις πολιτικής στον τομέα αυτό για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη.

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound εξετάζει τις ευρύτερες επιπτώσεις που έχουν για τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τη ρύθμιση της απασχόλησης και άλλα ζητήματα η αυξανόμενη κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών για την αγορά εργασίας.

Διερευνάται ο αντίκτυπος στην απασχόληση από τις τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στον τομέα των υπηρεσιών. Το Eurofound εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις της οικονομίας των πλατφορμών, και ειδικότερα της πληθεργασίας (crowd employment) για την αγορά εργασίας. Επιπλέον, συνεχίζεται η έρευνα σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των μετακινούμενων εργαζομένων βάσει ΤΠΕ.

Η φύση της εργασίας και της απασχόλησης στην ψηφιακή εποχή θα διερευνηθεί με έμφαση:

Βασικές συνεισφορές

Σε κοινή έκθεση που καταρτίστηκε με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την εργασία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εξετάστηκε ο αντίκτυπος της τηλεργασίας και της κινητής εργασίας βάσει ΤΠΕ σε επιλεγμένες πτυχές των όρων και συνθηκών εργασίας.

Η σειρά σεμιναρίων του Eurofound Foundation Seminar Series (FSS) δίνει την ευκαιρία σε κυβερνήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργοδότες να συζητήσουν την εξέλιξη των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και των πολιτικών της για την απασχόληση και την εργασία. Το 2016, η FSS εστίασε στις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην εργασία και στην ανάπτυξη εθνικών θεματολογίων για καλύτερη υλοποίηση των ψηφιακών αλλαγών.

Ongoing work

 

Highlights (11)

Όλες (68)

Publications (28)

Articles (15)

News (5)

Events (20)