Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

23 Νοέμβριος 2021

Οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος είναRead more

Οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021–2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στα συστήματα εργασιακών σχέσεων και στον κοινωνικό διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Θα συνεχίσει να στηρίζει τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων υπό το φως του αντικτύπου της COVID-19, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τα επόμενα τέσσερα έτη το Eurofound θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου στην ΕΕ. Με τη μακρόχρονη εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει στον τομέα, το Eurofound διερευνά τις κυριότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τους παράγοντες, τις διαδικασίες και τα βασικά αποτελέσματα των εργασιακών σχέσεων. Συγκρίνει τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων, καθώς και τον εθνικό κοινωνικό διάλογο και τις εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις . Αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων COVID-19 EU PolicyWatch που δημιουργήθηκε το 2020, το Eurofound θα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλαμβάνουν κυβερνήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι παράγοντες για να αντισταθμίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, και για να συνδράμουν στις προσπάθειες ανάκαμψης. Η τακτική υποβολή εκθέσεων για τις εξελίξεις που αφορούν τη ρύθμιση των αποδοχών , τον κατώτατο μισθό και τον χρόνο εργασίας , καθώς και τα αποτελέσματα του επαγγελματικού βίου, θα συνεχιστεί.

Η εμπειρογνωμοσύνη του Eurofound στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος, και ο Οργανισμός προάγει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου εξετάζοντας την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων κοινωνικών εταίρων σε διάφορους τομείς, προκειμένου να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα της συμμετοχής τους σε επιτροπές κοινωνικού διαλόγου.

«Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίζουμε τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Και πιστεύω ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε και η έρευνα που διεξάγουμε έχουν σημασία αν βοηθούν τους ίδιους τους παράγοντες να λειτουργούν καλύτερα… Ο δυναμικός κοινωνικός διάλογος είναι αναπόσπαστο τμήμα της αποκαλούμενης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιτύχει.»

David Foden, Σύμβουλος, Εργασιακές Σχέσεις

 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Working time in 2019–2020

The most relevant changes in working time regulation in Europe in 2019 and 2020 addressed challenges arising as a...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

Εγγραφή

Εξέταση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Η έρευνα του Eurofound έχει ως στόχο να συνδράμει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ορθώνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της διαμόρφωσης πολιτικών, του κοινωνικούRead more

Η έρευνα του Eurofound έχει ως στόχο να συνδράμει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ορθώνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της διαμόρφωσης πολιτικών, του κοινωνικού διαλόγου, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, τροφοδοτώντας απευθείας ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, το Eurofound θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συνδέονται με τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των εργαζομένων, ιδίως στον απόηχο της επιδημίας COVID-19. Ειδικά πορίσματα θα διατεθούν για την ενημέρωση του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου σχετικά με τους κατώτατους μισθούς και τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς και με τον χρόνο εργασίας. Σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurofound θα συνεχίσει τις εργασίες του που επικεντρώνονται στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο μέσω της σειράς μελετών για την αντιπροσωπευτικότητα που διενεργεί σε επιλεγμένους τομείς.

Read less

Κύρια μηνύματα πολιτικής

Top

Τα κύρια πορίσματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

Read more

Τα κύρια πορίσματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

 • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των Ευρωπαίων εργαζομένων καθώς και στην εγγύηση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τους εργοδότες.
 • Οι αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις εγγυώνται ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να εστιάσει στην αύξηση της αποδοτικότητας και όχι στην εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων σχετικά με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας.
 • Τα συστήματα εργασιακών σχέσεων απειλούνται όλο και περισσότερο λόγω των αλλαγών στην κοινωνία, στις αγορές εργασίας και στην οργάνωση της εργασίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προκλήσεις για το δυναμικό των βασικών παραγόντων στα συστήματα εργασιακών σχέσεων εντός των κρατών μελών.
 • Όσον αφορά τις αμοιβές, τα πορίσματα δείχνουν ότι επτά στους δέκα εργαζομένους στην ΕΕ που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σε σύγκριση με 5 από τους 10 εργαζομένους των λοιπών κατηγοριών. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Λαμβαvoμέvης υπόψη της πανδημίας, οι κατώτατοι μισθοί μπορούν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στο μείγμα πολιτικής για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων και, κατά συνέπεια, της ζήτησης ως αντιστάθμισμα στην καθοδική πορεία που οδηγεί σε ύφεση ή σε οικονομική κρίση.
 • Ο αποτελεσματικός ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος εξαρτάται από την ισχυρή διασύνδεση με το εθνικό επίπεδο, ώστε το θεματολόγιο της ΕΕ να εξακολουθεί να είναι συναφές και οι αυτόνομες συμφωνίες στην ΕΕ να εφαρμόζονται με πρόσφορο τρόπο σε εθνικό επίπεδο.
 • Παρά το γεγονός ότι αρκετές κοινές πρωτοβουλίες έχουν αναδυθεί μέσα από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, ελάχιστες είναι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί. Σε ορισμένους τομείς εκφράζεται ο προβληματισμός ότι τα αιτήματα των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή των συμφωνιών μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουν απορριφθεί, και ότι απαιτείται ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ ενωσιακού και εθνικού επιπέδου.
 • Οι φθίνουσες τάσεις της συνδικαλιστικής πυκνότητας προκαλούν ανησυχίες σε πολλά κράτη μέλη. Εκπροσώπηση των εργαζομένων σε κάποια μορφή υπάρχει σε λιγότερους από έναν στους τρεις χώρους εργασίας (με περισσότερους από 10 εργαζομένους) στην ΕΕ (29 %). Οι νομοθετικές απαιτήσεις είναι βασικός κινητήριος μοχλός για την ύπαρξη εκπροσώπησης.
 • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των συστημάτων εργασιακών σχέσεων στην ΕΕ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που προσφέρει η κρίση COVID-19 ώστε να εισαγάγουν νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση, την ενίσχυση και τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Πέραν των προσπαθειών των κοινωνικών εταίρων, ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και οι εύρυθμες εργασιακές σχέσεις απαιτούν δημόσια κονδύλια και στήριξη από τις δημόσιες αρχές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να διερευνήσουν νέες μορφές μεταφοράς γνώσεων, διάθεσης πόρων και συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η προστασία και η προώθηση δίκαιων, εύρυθμων και ισορροπημένων εργασιακών σχέσεων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, στον απόηχο της COVID-19, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορέσουν να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της ΕΕ, όπως προβλέπεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Read less

Τρέχουσες και εν εξελίξει έρευνες

Top

Το 2021 το Eurofound θα συνεχίσει να εκδίδει εθνικές εκθέσεις για τις ρυRead more

Το 2021 το Eurofound θα συνεχίσει να εκδίδει εθνικές εκθέσεις για τις ρυθμίσεις και τα αποτελέσματα των εργασιακών σχέσεων, του κοινωνικού διαλόγου και του επαγγελματικού βίου. Στην προσπάθεια αυτή περιλαμβάνονται τακτικές μελέτες αντιπροσωπευτικότητας οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο ετήσιες επανεξετάσεις: μία για τον κατώτατο μισθό και μία για τον χρόνο εργασίας. Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τις εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις κατόπιν της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Δίκτυο Ευρωπαίων Ανταποκριτών θα αξιοποιηθούν επίσης σε επικαιροποιήσεις των προφίλ χωρών όσον αφορά τον επαγγελματικό βίο και τις βάσεις δεδομένων για τους μισθούς, τον χρόνο εργασίας και τις συλλογικές διαφορές.

Σε συνέχεια πιλοτικού έργου για ένα Παρατηρητήριο Συλλογικής Δράσης, το Eurofound θα συγκεντρώσει δεδομένα και πορίσματα σχετικά με τις εργατικές διαφορές. Οι επικαιροποιήσεις του ευρωπαϊκού λεξικού εργασιακών σχέσεων θα συνεχιστούν. Η έρευνα θα επικεντρωθεί επίσης στον ρόλο των εθνικών κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η ανάλυση των εργασιακών σχέσεων και ο κοινωνικός διάλογος περιλαμβάνονται επίσης στις δραστηριότητες του Eurofound που αφορούν τον αντίκτυπο της αλλαγής αλλά και την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση. Οι συνεχιζόμενες επικαιροποιήσεις της βάσης δεδομένων COVID-19 EU PolicyWatch θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως πόρος για περαιτέρω έρευνα σε άλλους τομείς δραστηριότητας.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και εν εξελίξει εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
 • Δημοσιεύσεις (2348)
 • Δεδομένα
 • Τρέχουσα εργασία (13)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Δεδομένα

Data related to this topic are linked below.

Τρέχουσα εργασία

Η έρευνα επί του θέματος αυτού συνεχίζεται σε μια σειρά από επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω με συνδέσμους που παραπέμπουν σε προσεχείς τίτλους.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.