Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος

2 Δεκέμβριος 2022

Οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος είναRead more

Οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021–2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση και την ανάλυση των εξελίξεων στα συστήματα εργασιακών σχέσεων και στον κοινωνικό διάλογο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Θα συνεχίσει να στηρίζει τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων υπό το φως του αντικτύπου της COVID-19, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τα επόμενα τέσσερα έτη το Eurofound θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου στην ΕΕ. Με τη μακρόχρονη εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει στον τομέα, το Eurofound διερευνά τις κυριότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τους παράγοντες, τις διαδικασίες και τα βασικά αποτελέσματα των εργασιακών σχέσεων. Συγκρίνει τα εθνικά συστήματα εργασιακών σχέσεων, καθώς και τον εθνικό κοινωνικό διάλογο και τις εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις . Αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων COVID-19 EU PolicyWatch που δημιουργήθηκε το 2020, το Eurofound θα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες πολιτικής που αναλαμβάνουν κυβερνήσεις, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι παράγοντες για να αντισταθμίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, και για να συνδράμουν στις προσπάθειες ανάκαμψης. Η τακτική υποβολή εκθέσεων για τις εξελίξεις που αφορούν τη ρύθμιση των αποδοχών , τον κατώτατο μισθό και τον χρόνο εργασίας , καθώς και τα αποτελέσματα του επαγγελματικού βίου, θα συνεχιστεί.

Η εμπειρογνωμοσύνη του Eurofound στηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος, και ο Οργανισμός προάγει την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου εξετάζοντας την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων κοινωνικών εταίρων σε διάφορους τομείς, προκειμένου να αξιολογήσει την επιλεξιμότητα της συμμετοχής τους σε επιτροπές κοινωνικού διαλόγου.

«Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίζουμε τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Και πιστεύω ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε και η έρευνα που διεξάγουμε έχουν σημασία αν βοηθούν τους ίδιους τους παράγοντες να λειτουργούν καλύτερα… Ο δυναμικός κοινωνικός διάλογος είναι αναπόσπαστο τμήμα της αποκαλούμενης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιτύχει.»

David Foden, Σύμβουλος, Εργασιακές Σχέσεις

 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Social dialogue and collective bargaining in the civil aviation sector during the COVID-19 pandemic

This report analyses the role of social dialogue and collective bargaining in addressing the challenges faced by the...

Social dialogue and collective bargaining in the hospital sector during the COVID-19 pandemic

This report analyses the role of social dialogue and collective bargaining in addressing the challenges created or...

Εξέταση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Η έρευνα του Eurofound έχει ως στόχο να συνδράμει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ορθώνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της διαμόρφωσης πολιτικών, του κοινωνικούRead more

Η έρευνα του Eurofound έχει ως στόχο να συνδράμει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ορθώνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της διαμόρφωσης πολιτικών, του κοινωνικού διαλόγου, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

Το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη τετραετία, τροφοδοτώντας απευθείας ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που στοχεύουν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, το Eurofound θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που συνδέονται με τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των εργαζομένων, ιδίως στον απόηχο της επιδημίας COVID-19. Ειδικά πορίσματα θα διατεθούν για την ενημέρωση του ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου σχετικά με τους κατώτατους μισθούς και τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς και με τον χρόνο εργασίας. Σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurofound θα συνεχίσει τις εργασίες του που επικεντρώνονται στον ευρωπαϊκό πολιτικό διάλογο μέσω της σειράς μελετών για την αντιπροσωπευτικότητα που διενεργεί σε επιλεγμένους τομείς.

Read less

Κύρια μηνύματα πολιτικής

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Εικονογράφημα

Τα κύρια πορίσματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

 • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των Ευρωπαίων εργαζομένων καθώς και στην εγγύηση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τους εργοδότες.
 • Οι αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις εγγυώνται ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να εστιάσει στην αύξηση της αποδοτικότητας και όχι στην εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού μέσω της θέσπισης κοινών κανόνων σχετικά με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας.
 • Τα συστήματα εργασιακών σχέσεων απειλούνται όλο και περισσότερο λόγω των αλλαγών στην κοινωνία, στις αγορές εργασίας και στην οργάνωση της εργασίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προκλήσεις για το δυναμικό των βασικών παραγόντων στα συστήματα εργασιακών σχέσεων εντός των κρατών μελών.
 • Όσον αφορά τις αμοιβές, τα πορίσματα δείχνουν ότι επτά στους δέκα εργαζομένους στην ΕΕ που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σε σύγκριση με 5 από τους 10 εργαζομένους των λοιπών κατηγοριών. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Λαμβαvoμέvης υπόψη της πανδημίας, οι κατώτατοι μισθοί μπορούν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στο μείγμα πολιτικής για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων και, κατά συνέπεια, της ζήτησης ως αντιστάθμισμα στην καθοδική πορεία που οδηγεί σε ύφεση ή σε οικονομική κρίση.
 • Ο αποτελεσματικός ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος εξαρτάται από την ισχυρή διασύνδεση με το εθνικό επίπεδο, ώστε το θεματολόγιο της ΕΕ να εξακολουθεί να είναι συναφές και οι αυτόνομες συμφωνίες στην ΕΕ να εφαρμόζονται με πρόσφορο τρόπο σε εθνικό επίπεδο.
 • Παρά το γεγονός ότι αρκετές κοινές πρωτοβουλίες έχουν αναδυθεί μέσα από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, ελάχιστες είναι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί. Σε ορισμένους τομείς εκφράζεται ο προβληματισμός ότι τα αιτήματα των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή των συμφωνιών μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχουν απορριφθεί, και ότι απαιτείται ισχυρότερη διασύνδεση μεταξύ ενωσιακού και εθνικού επιπέδου.
 • Οι φθίνουσες τάσεις της συνδικαλιστικής πυκνότητας προκαλούν ανησυχίες σε πολλά κράτη μέλη. Εκπροσώπηση των εργαζομένων σε κάποια μορφή υπάρχει σε λιγότερους από έναν στους τρεις χώρους εργασίας (με περισσότερους από 10 εργαζομένους) στην ΕΕ (29 %). Οι νομοθετικές απαιτήσεις είναι βασικός κινητήριος μοχλός για την ύπαρξη εκπροσώπησης.
 • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των συστημάτων εργασιακών σχέσεων στην ΕΕ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία που προσφέρει η κρίση COVID-19 ώστε να εισαγάγουν νέες πρωτοβουλίες για την προώθηση, την ενίσχυση και τη στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Πέραν των προσπαθειών των κοινωνικών εταίρων, ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και οι εύρυθμες εργασιακές σχέσεις απαιτούν δημόσια κονδύλια και στήριξη από τις δημόσιες αρχές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να διερευνήσουν νέες μορφές μεταφοράς γνώσεων, διάθεσης πόρων και συνεργασίας με κοινωνικούς εταίρους σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.
 • Η προστασία και η προώθηση δίκαιων, εύρυθμων και ισορροπημένων εργασιακών σχέσεων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, στον απόηχο της COVID-19, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορέσουν να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της ΕΕ, όπως προβλέπεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
Read less

Τρέχουσες και εν εξελίξει έρευνες

Top

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει να εκδίδει εθνικές εκθέσεις για τις τάσεις και τις εξελίξεις όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τον κοινωνικό διάλογο, τις ρυθμίσεις του επαγγελμRead more

Το 2022 το Eurofound θα συνεχίσει να εκδίδει εθνικές εκθέσεις για τις τάσεις και τις εξελίξεις όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, τον κοινωνικό διάλογο, τις ρυθμίσεις του επαγγελματικού βίου και τον αντίκτυπο για τους εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν οι διαφορετικοί παράγοντες που ωθούν στις αλλαγές, ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο οι εργασιακές σχέσεις διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τον αντίκτυπο των αλλαγών.

Για να υποστηρίξει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, ο Οργανισμός θα διενεργήσει μελέτες για την αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στους κλάδους του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας, των τροφίμων και ποτών και της κλωστοϋφαντουργίας. Θα δημοσιευθούν οι ετήσιες επιθεωρήσεις για τους κατώτατους μισθούς και το ωράριο εργασίας στην ΕΕ. Θα εκπονηθεί έκθεση στην οποία θα επισημαίνονται οι εξελίξεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις υπό το πρίσμα της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Επίσης, τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Δίκτυο Ανταποκριτών του Eurofound θα χρησιμοποιηθούν για να επικαιροποιηθούν τόσο τα χαρακτηριστικά των χωρών (country profiles) όσον αφορά τον επαγγελματικό τους βίο, όσο και οι βάσεις δεδομένων για τους μισθούς, το ωράριο εργασίας και τις συλλογικές εργασιακές διαφορές.

Βασιζόμενο σε προγενέστερες εργασίες του και, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση των μέτρων στήριξης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, το Eurofound προτίθεται να διοργανώσει τριμερές «θερινό φόρουμ» για την ανάπτυξη ικανοτήτων, το οποίο θα απευθύνεται σε επαγγελματίες που βρίσκονται στην αρχή ή στο μέσο της σταδιοδρομίας τους.

Το Eurofound θα προβεί στον ετήσιο έλεγχο του ρόλου που επιτελούν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι στη χάραξη πολιτικών στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Εντός του 2022 θα δημοσιευθούν ευρήματα ειδικά για τα μέτρα προώθησης της ανάκαμψης, τα οποία ελήφθησαν ως αποτέλεσμα της υγειονομικής και κοινωνικής κρίσης, και ο νέος κύκλος ερευνών θα επικεντρωθεί στο σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η τακτική παρακολούθηση των συστημάτων των εργασιακών σχέσεων θα συνεχιστεί, μεταξύ άλλων μέσω της τακτικής επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων «EU PolicyWatch» του Eurofound και του Ευρωπαϊκού Λεξικού Εργασιακών Σχέσεων.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και εν εξελίξει εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
 • Δημοσιεύσεις (2390)
 • Δεδομένα
 • Τρέχουσα εργασία (8)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Δεδομένα

Data related to this topic are linked below.

Τρέχουσα εργασία

Η έρευνα επί του θέματος αυτού συνεχίζεται σε μια σειρά από επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω με συνδέσμους που παραπέμπουν σε προσεχείς τίτλους.