Καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις

19 Μάιος 2021

Η δημιουργία και η διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτάται από ένα σύνολο εξωγενών παραγόντων, καθώς και από την ανάπτυξη και την καινοτομία εντός των επιRead more

Η δημιουργία και η διατήρηση περισσότερων θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτάται από ένα σύνολο εξωγενών παραγόντων, καθώς και από την ανάπτυξη και την καινοτομία εντός των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η καινοτομία –αλλαγές στα προϊόντα, στις διαδικασίες και σε άλλες πτυχές της δραστηριότητάς τους– μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επιπλέον, οι πρακτικές σε θέματα ανθρώπινων πόρων και οργάνωσης της εργασίας δημιουργούν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για τη στήριξη της καινοτομίας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτόμου συμπεριφοράς, της συμμετοχής των εργαζομένων στην επίλυση προβλημάτων και της πρόσβασης σε εξωτερικές ιδέες.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών πρέπει να γνωρίζουν ποιες καινοτομίες των επιχειρήσεων πετυχαίνουν από πλευράς παραγωγικότητας και επιδόσεων, ποιες μορφές στήριξης της καινοτομίας αποδεικνύονται αποτελεσματικές, με ποιους τρόπους διευκολύνεται περισσότερο η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και ποιοι είναι οι ευνοϊκοί και οι ανασταλτικοί παράγοντες ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένες μορφές οργανισμών.

Στο πλαίσιο της βραδείας οικονομικής ανάκαμψης μετά την πιο σοβαρή αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας εδώ και δεκαετίες, μία από τις βασικές προκλήσεις πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και υποστηρίζεται από την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2014 και επικεντρώνεται στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης, στη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and...

The Future of Manufacturing in Europe

On 11 April 2019, Eurofound held a one-day conference on The Future of Manufacturing in Europe. The Future of...

Lloyds bank’s digital transformation

Lloyds Banking Group is investing £3 billion (€3.35 billion) in technology and staff to improve its digital services...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Η έρευνα του Eurofound στον συγκεκριμένο τομέα βοηθά σημαντικά στην κατανόηση βασικών θεμάτων:

Βασικές συνεισφορές

Βασιζόμενο σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενη έρευνά του και σε στοιχεία από την τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ECS) που διεξήχθη το 2013, το Eurofound μελέτησε τους παράγοντες και τις πρακτικές στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και τους εξωγενείς παράγοντες που ενθαρρύνουν την καινοτόμο συμπεριφορά, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τονώνουν τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Η έρευνα παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές καινοτομίας στον χώρο εργασίας από πλευράς οργάνωσης της εργασίας, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, άμεσης συμμετοχής και κοινωνικού διαλόγου. Έχουν επίσης εκπονηθεί ενδελεχείς μελέτες σχετικά με:

  • τα κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών καινοτομίας στον χώρο εργασίας, οι οποίες δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις οργανωτικές αλλαγές και να βελτιώνουν την ποιότητα του επαγγελματικού τους βίου και τις επιδόσεις του οργανισμού
  • τις πρακτικές των επιχειρήσεων στην ΕΕ για άμεση και έμμεση συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ποιες από τις εν λόγω πρακτικές είναι επωφελείς τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους εργαζόμενους. 
Read less

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (11)
  • Publications (26)
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

New forms of employment

Publication 12 Μάρτιος 2015

G-20 Youth Summit

Συμβάν 21 Αύγουστος 2013

Work organisation and innovation in Ireland

Publication 25 Ιούνιος 2013

Work organisation and innovation

Publication 25 Ιούνιος 2013

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.