Αλλαγές στην αγορά εργασίας

25 July 2019

Το τοπίο της απασχόλησης αναδιαμορφώνεται συνεχώς μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, κυρίως ως απόρροια της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως οι δημογραφικές αλλαγές και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, έχουν επίσης πολύ σημαντικές συνέπειες και επιδράσεις στην αγορά εργασίας και σε διάφορες άλλες πτυχές του εργασιακού βίου των ευρωπαίων πολιτών.

Με την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, το 1997, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να καθιερώσουν ένα σύνολο κοινών σκοπών και στόχων σε θέματα πολιτικής για την απασχόληση, κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η στρατηγική για την απασχόληση αποτελεί πλέον μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μιας ετήσιας διαδικασίας για την προώθηση του καλύτερου συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound παρέχει πληροφόρηση σχετικά με διάφορες πτυχές της προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις διαρθρωτικές αλλαγές και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η προσαρμογή μπορεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προαγάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η δημιουργία θέσεων εργασίας κατέχουν κεντρική θέση μεταξύ των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα, όπως και η έρευνα σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις συνέπειες για διάφορες ομάδες, όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Βασικές συνεισφορές

Η πρόσφατη έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώθηκε στις διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης των δύο φύλων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Eurofound έχει επίσης εξετάσει νέες μορφές απασχόλησης οι οποίες διαφέρουν από την παραδοσιακή απασχόληση.

Μια ανασκόπηση των συνεπειών στα ποσοστά απασχόλησης από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας για τους εργοδότες εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής που έγιναν από το 2008 και εξής στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την τόνωση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό. 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) παρακολουθεί τον αντίκτυπο που είχαν για την απασχόληση οι ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη από το 2002 και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) πρωτοστατεί επί σειρά ετών στην εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στις θέσεις εργασίας για την καλύτερη κατανόηση της μεταβαλλόμενης δομής της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Πόροι του ERM

Ongoing work

Highlights (24)

Όλες (1682)

Publications (644)

Articles (939)

News (62)

Events (37)