Αλλαγές στην αγορά εργασίας

07 Απρίλιος 2020

Το τοπRead more

Το τοπίο της απασχόλησης αναδιαμορφώνεται συνεχώς μέσω διαρθρωτικών αλλαγών, κυρίως ως απόρροια της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως οι δημογραφικές αλλαγές και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, έχουν επίσης πολύ σημαντικές συνέπειες και επιδράσεις στην αγορά εργασίας και σε διάφορες άλλες πτυχές του εργασιακού βίου των ευρωπαίων πολιτών.

Με την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, το 1997, τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να καθιερώσουν ένα σύνολο κοινών σκοπών και στόχων σε θέματα πολιτικής για την απασχόληση, κύρια επιδίωξη της οποίας είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η στρατηγική για την απασχόληση αποτελεί πλέον μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020» και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μιας ετήσιας διαδικασίας για την προώθηση του καλύτερου συντονισμού των πολιτικών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Read less

Recent updates

Challenges and prospects in the EU: Labour market change – trends and policy approaches towards flexibilisation

Although the EU aggregate change in the share of non-standard employment was limited between 2008 and 2018, these...
Forthcoming

Coronavirus: A labour market earthquake

It is less than four weeks since the first large European Coronavirus-related company bankruptcy (Flybe, a British...

Scenarios for platform work in the digital age

What direction must platform work take to provide decent work and support thriving businesses simultaneously? This...
Forthcoming
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound παρέχει πληροφόρηση σχετικά με διάφορες πτυχές της προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις διαρθρωτικές αλλαγές και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η προσαρμογή μπορεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να προαγάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Οι μεταβαλλόμενες αγορές εργασίας, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η δημιουργία θέσεων εργασίας κατέχουν κεντρική θέση μεταξύ των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα, όπως και η έρευνα σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις συνέπειες για διάφορες ομάδες, όπως οι νέοι και οι γυναίκες.

Βασικές συνεισφορές

Η πρόσφατη έρευνα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώθηκε στις διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης των δύο φύλων και στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το Eurofound έχει επίσης εξετάσει νέες μορφές απασχόλησης οι οποίες διαφέρουν από την παραδοσιακή απασχόληση.

Μια ανασκόπηση των συνεπειών στα ποσοστά απασχόλησης από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας για τους εργοδότες εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής που έγιναν από το 2008 και εξής στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό την τόνωση της ζήτησης για εργατικό δυναμικό. 

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) παρακολουθεί τον αντίκτυπο που είχαν για την απασχόληση οι ευρείας κλίμακας αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη από το 2002 και μετά.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) πρωτοστατεί επί σειρά ετών στην εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στις θέσεις εργασίας για την καλύτερη κατανόηση της μεταβαλλόμενης δομής της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Πόροι του ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Εγγραφή

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1615)
  • Ongoing work (14)

Ongoing work

European Jobs Monitor - Gender and age

Publication Νοέμβριος 2021

Skills shortages and mismatches in European establishments

Publication Σεπτέμβριος 2021

Tackling labour shortages in EU Member States

Publication Ιούνιος 2021

Workplace practices in export-oriented establishments

Publication Απρίλιος 2021

New forms of employment: 2020 update

Publication Δεκέμβριος 2020

Inequalities between regions: Trends in convergence

Publication Οκτώβριος 2020

ERM report 2020: Transnational restructuring

Publication Οκτώβριος 2020

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.