Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής

3 Μάρτιος 2022

Οι συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα ζωήRead more

Οι συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα ζωής είναι μία από τις έξι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος εργασίας του Eurofound για την περίοδο 2021–2024. Το Eurofound θα συνεχίσει να χαρτογραφεί και να αναλύει βασικές πτυχές που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την αντίληψη του κόσμου για την ποιότητα της ζωής και την κοινωνία. Καθώς η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική κρίση επηρέασαν βαθιά τις ζωές των ανθρώπων, το Eurofound θα διερευνήσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της κρίσης στους πολίτες της ΕΕ στα διάφορα στάδια της ζωής.

Κατά την περίοδο 2021–2024, η έρευνα του Eurofound αναμένεται ότι θα διαφωτίσει τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον τομέα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής στην ΕΕ καθώς και τον ρόλο των διάφορων πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν στην ελάφρυνση των κοινωνικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιπτώσεις στους ηλικιωμένους και τις ανάγκες φροντίδας, στους νέους και την κοινωνική ένταξη και κινητικότητά τους, καθώς και οι ποικίλες συνέπειες της κρίσης στους άνδρες και τις γυναίκες .

Οι δημόσιες υπηρεσίες ανά την ΕΕ διαδραμάτισαν μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας COVID-19, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζαν σημαντικές προκλήσεις, και θα υποβληθούν σε αναλυτικότερη αξιολόγηση που θα επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η ποιότητα, η πρόσβαση και η προσιτότητά τους. Όπως διαφαίνεται από προηγούμενα ευρήματα, η κρίση είχε δυσανάλογες επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, στις ευθύνες φροντίδας και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής , γεγονός που θα τύχει περαιτέρω ανάλυσης από το Eurofound.

Σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το Eurofound σκοπεύει να διερευνήσει το πολυδιάστατο χάσμα μεταξύ των φύλων εξετάζοντας τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας COVID-19 σε άνδρες και γυναίκες όσον αφορά τη συμμετοχή στην απασχόληση, τις υλικές συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία, προκειμένου να προσδιορίσει τις διαφορές και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της στο χάσμα μεταξύ των φύλων.

« Η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών ήταν καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση εμπιστοσύνης στους θεσμούς της σύγχρονης Ευρώπης και θα έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων. Οι υπηρεσίες ποιότητας αποτελούν επίσης ένα πεδίο που προσφέρεται για καινοτομία, ιδίως δε στο πλαίσιο της μετάβασης σε ψηφιακές και φιλικότερες προς το περιβάλλον υπηρεσίες και της ετοιμότητας έναντι κινδύνων, όπως η πανδημία, στο μέλλον.»

Tadas Leončikas, Διευθυντής Έρευνας, Μονάδα κοινωνικής πολιτικής

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

COVID-19: A turning point for convergence in health and healthcare in the EU?

The impact of COVID-19 has moved public health up the EU social policy agenda. As the EU directs its efforts towards...

Προς το μέλλον της Ευρώπης: Κοινωνικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το αίσθημα αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας των πολιτών

Για πάνω από μια δεκαετία, η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον αυξάνεται συνεχώς σε πολλές περιοχές της ΕΕ. Πολλοί...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής

Εγγραφή

Εξέταση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων

Top

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να λειτουργήσει επικουρικά προς τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στον τοRead more

Στόχος της έρευνας του Eurofound είναι να λειτουργήσει επικουρικά προς τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, στον τομέα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα, θα παρακολουθείται ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης οικονομικής κρίσης και θα παρέχονται γνώσεις σχετικά με την κατάσταση, τις τάσεις, τους κινδύνους, και τους τρόπους βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στην ΕΕ. Το Eurofound θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό και την ανάλυση πιεστικών ζητημάτων για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ιδίως για τους ηλικιωμένους πολίτες και τους νέους. Επίσης, το Eurofound θα ενημερώνει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής προσκομίζοντας στοιχεία για τάσεις και κινητήριους μοχλούς που σχετίζονται με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, σε σύνδεση, λόγου χάρη, με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων .

Το σχέδιο εργασίας του Οργανισμού ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα τέσσερα έτη, και θα τροφοδοτεί απευθείας ορισμένους καίριους τομείς πολιτικής που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικότερα, η έρευνα θα στηρίζει πολιτικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2020–2025 , της πρωτοβουλίας Εγγυήσεις για τη νεολαία , της πρωτοβουλίας Εγγύηση για τα παιδιά και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Κύρια μηνύματα πολιτικής

Top

Τα κύρια ευρήματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

Read more

Τα κύρια ευρήματα των ερευνών του Eurofound χρησιμοποιούνται από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για την αντιμετώπιση ορισμένων βασικών ζητημάτων στον τομέα.

 • Η αντίληψη για τις εντάσεις στην κοινωνία έχει τις πιο επιζήμιες επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
 • Υπάρχει ανάγκη για παροχή πιο μακροπρόθεσμης περίθαλψης και με μεγαλύτερη ευελιξία. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατ’ οίκον περίθαλψης και παροχής βοήθειας, ιδίως στα κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα εισοδήματα.
 • Η έγκαιρη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική φροντίδα και τη μακροχρόνια περίθαλψη μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη παρέμβαση και την παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων αναγκών και να αποτρέψουν την κλιμάκωση των προβλημάτων της μακροχρόνιας περίθαλψης.
 • Αύξηση παρατηρείται στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι νέοι, μολονότι δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στην αύξηση των περιστατικών ή στην καλύτερη ευαισθητοποίηση και διάγνωση. Η ψυχική υγεία σχετίζεται στενά με άλλα θέματα που αφορούν τη νεολαία και μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανισοτήτων, αλλά και να αποτελεί αιτία ανισότητας. Στους παράγοντες κινδύνου για θέματα ψυχικής υγείας περιλαμβάνονται η αναπηρία και οι μακροχρόνιες ασθένειες, τα οικογενειακά προβλήματα, τα προβλήματα στις σχέσεις με ομοτίμους και η έντονη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής αποκαταστάθηκαν συνολικά στην ΕΕ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η έξαρση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε σημαντικά την ευημερία στις χώρες που δοκιμάστηκαν περισσότερο από την πανδημία.
 • Οι νέοι εμφανίζονται να έχασαν περισσότερα από τον εγκλεισμό, αφού παράλληλα με τους ανέργους, αναφέρουν τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας, αν και ελαφρώς βελτιωμένα σε σύγκριση με την έναρξη της πανδημίας. Παρότι ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή και ο βαθμός αισιοδοξίας εμφανίζονται αυξημένοι σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, οι νέοι εξακολουθούν να αισθάνονται κοινωνικά αποκλεισμένοι και να εκτίθενται σε μεγάλο κίνδυνο κατάθλιψης, γεγονός που αποδεικνύει ότι έχουν θιγεί περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό.
 • Σε περίπτωση περαιτέρω κυμάτων του κορονοϊού, θα είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων για την ψυχική υγεία των ανέργων και των νέων στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Η παροχή στοχευμένης υποστήριξης που θα βοηθήσει όσους αναζητούν εργασία να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και η διασφάλιση ότι οι νέοι θα έχουν ευκαιρίες πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των πάγιων μέτρων πολιτικής.
 • Η κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει πλήξει την αισιοδοξία και έχει επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής περισσότερο για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Η διόρθωση αυτής της ανισορροπίας θα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν θα πληρώσουν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα για την πανδημία.
 • Η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους εθνικούς και ενωσιακούς θεσμούς οφείλει να παραμείνει βασική προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης, δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τα μέτρα ελέγχου της πανδημίας COVID-19 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τις συμβουλές των επιστημόνων. Τα αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης στους θεσμούς που αναφέρουν οι ερωτηθέντες οι οποίοι ωφελήθηκαν από τα μέτρα στήριξης στέλνουν επίσης ένα σαφές μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις και στην ΕΕ.
Read less

Τρέχουσες και εν εξελίξει έρευνες

Top

Το 2021, το Eurofound θα συνεχίσει τις εργασίες του όσον αφορά τις πανευρωπαϊκές έρευνες, με επίκεντρο την εκτίRead more

Το 2021, το Eurofound θα συνεχίσει τις εργασίες του όσον αφορά τις πανευρωπαϊκές έρευνες, με επίκεντρο την εκτίμηση του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες διαβίωσης. Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων γύρων της ηλεκτρονικής έρευνας Living, working and COVID-19 (Ζωή, εργασία και COVID-19), έχει δρομολογηθεί τρίτος γύρος για το 2021.

Το Eurofound θα δημοσιεύσει τα ευρήματά του για τη νεολαία και τον αρχικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην ευημερία και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων και των NEET (νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης), και θα διερευνήσει πτυχές της δίκαιης μεταχείρισης και του μέλλοντος όσον αφορά την αισιοδοξία και τις αντιλήψεις της ποιότητας της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε παλαιότερες εργασίες για τους NEET και αντλεί στοιχεία από την ηλεκτρονική έρευνα για την πανδημία COVID-19.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των ηλικιωμένων για υπηρεσίες τυπικής και άτυπης φροντίδας, καθώς και στην ευημερία τους, στον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και στην εισοδηματική κατάσταση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και την επομένη της πανδημίας. Το Eurofound θα διερευνήσει τις διαφορές στη διαθεσιμότητα και τη χρήση υπηρεσιών φροντίδας και θα επανεξετάσει επιλεγμένα παραδείγματα λύσεων γεφύρωσης των αποστάσεων για υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης.

Όσον αφορά το χάσμα μεταξύ των φύλων που οξύνθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, το Eurofound θα διερευνήσει περαιτέρω την κατανομή της αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, καθώς και των ευθυνών φροντίδας και των οικιακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Θα διερευνηθεί μια σειρά πτυχών που αφορούν τον αντίκτυπο της πανδημίας και τις μεταβολές στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως στις υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης, στις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, στην κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση: για παράδειγμα, η χρήση και η παράδοση, η ετοιμότητα των παρόχων, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, η ενίσχυση και η χρηματοδότηση, καθώς και η ικανοποίηση και οι εμπειρίες των χρηστών υπηρεσιών.

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Read less
 • Publications (634)
 • Δεδομένα
 • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

New collective agreement for hospitals

Άρθρο 27 Μάρτιος 1997

Proposal for reform of the welfare state

Άρθρο 27 Μάρτιος 1997

Public sector pay policies

Άρθρο 27 Φεβρουάριος 1997

Agreement on working time at EDF and GDF

Άρθρο 27 Φεβρουάριος 1997

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.