Παρακολούθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

22 Μάρτιος 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη Read more

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και ανοδικής οικονομικής σύγκλισης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί τάσεις σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Η κρίση ανέκοψε αυτές τις τάσεις και, από το 2008, οι επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν στασιμότητα και αποκλίσεις. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Είναι η Ευρώπη πρωτοπόρος στον τομέα της ποιότητας των θεσμών;

Η ποιότητα των θεσμών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην ΕΕ...

Παρακολούθηση της σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ατενίζοντας το παρελθόν για να προχωρήσουμε προς το μέλλον – Ανοδική σύγκλιση σε περιόδους κρίσεων

Η ανοδική σύγκλιση βρίσκεται στο επίκεντρο του εγχειρήματος της ΕΕ. Τα κράτη μέλη και οι πολίτες τους προσχωρούν στην...
Top

Οι αποκλίνουσες επιδόσεις των κρατώRead more

Οι αποκλίνουσες επιδόσεις των κρατών μελών και οι αυξανόμενες ανισότητες στο εσωτερικό τους προκαλούν προβληματισμό στην κοινή γνώμη για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι έρχονται σε αντίθεση με την προσδοκία ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, διότι ενδέχεται να επεκτείνουν το αίσθημα κοινωνικής αδικίας και μεροληψίας μεταξύ των πολιτών, πυροδοτώντας αντιευρωπαϊκά αισθήματα και υπονομεύοντας το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τον στόχο της ανοδικής σύγκλισης, οι φορείς χάραξης πολιτικής χρειάζονται στοιχεία σχετικά με τις αποκλίνουσες τάσεις και τις δυναμικές τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχουν τέτοιες τάσεις και κατά πόσο σηματοδοτούν μια γενική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και κατά πόσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ ομάδων κρατών μελών ή περιφερειών και αν ορισμένες ομάδες κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

 

Φόρουμ του Ιδρύματος 2017

Το Φόρουμ του Ιδρύματος αποτελεί την εμβληματική εκδήλωση του Eurofound, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Νοεμβρίου 2017 στο Κάστρο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. Οι συζητήσεις μεταξύ των 200 συμμετεχόντων υψηλού επιπέδου από την Ευρώπη και τα άλλα μέρη του κόσμου επικεντρώθηκαν στις διάφορες προοπτικές σύγκλισης στην Ευρώπη και στη σχέση της με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεδομένου ότι η οικονομική και η κοινωνική διάσταση αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, οι συζητήσεις εστιάστηκαν κυρίως στην ανοδική σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης.

Βλέπε παρουσιάσεις, έγγραφα αναφοράς και πρόγραμμα του φόρουμ.

 

Η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση θεωρούνται κοινός στόχος της οικονομικής και της νομισματικής ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Προκειμένου η Επιτροπή να θέσει την κοινωνική διάσταση στο επίκεντρο των δράσεων πολιτικής της, τον Νοέμβριο του 2017 προέβη στην επίσημη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως μία από τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής, ο πυλώνας «λειτουργεί ως πυξίδα στην πορεία για την ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης σε όλη την Ευρώπη».

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound, δίνοντας έμφαση στη σύγκλιση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των κρατών μελών και των περιφερειών, παρακολουθεί τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς έρευνας: κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, απασχόληση, συνθήκες εργασίας και συνθήκες διαβίωσης. Ο κοινωνικοοικονομικός τομέας θα περιλαμβάνει την εξέταση της πραγματικής σύγκλισης, συγκεκριμένα το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές, καθώς και την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και στην κοινωνική προστασία.

Η ανάλυση της σύγκλισης στον τομέα της απασχόλησης θα βασιστεί κυρίως στην ιστορική εξέλιξη της συμμετοχής στην απασχόληση, με τη χρήση στοιχείων της Eurostat.

Η εξέταση της σύγκλισης στον τομέα των συνθηκών εργασίας θα βασιστεί στην έννοια της ποιότητας της εργασίας, η οποία θα εκτιμηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας και άλλων στατιστικών πηγών.

Η εξέταση των συνθηκών εργασίας θα περιλαμβάνει αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που προέρχονται από την Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, και θα καλύπτει την ποιότητα της κοινωνίας, τις συνθήκες διαβίωσης και τη γενική ευημερία.

Στην ανάλυση της σύγκλισης θα εξεταστούν επίσης διάφοροι χρονικοί ορίζοντες, από τις βραχυπρόθεσμες έως τις μακροπρόθεσμες τάσεις και, όπου είναι σκόπιμο και εφικτό, τα στοιχεία θα κατανεμηθούν ανά φύλο και ανά ηλικιακή ομάδα προκειμένου να καταγραφούν οι διαφορετικές τάσεις εντός του πληθυσμού.

Η ερευνητική δραστηριότητα διαρθρώνεται με βάση τρεις κύριους άξονες: Πρώτον, παρακολουθεί τις πιο πρόσφατες συγκλίνουσες και αποκλίνουσες τάσεις και επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας. Εν συνεχεία, βάσει μιας γενικής προσέγγισης, η ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων αυτών των τάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η ανάλυση των θεσμικών, μακροοικονομικών και μικροοικονομικών χαρακτηριστικών. Τέλος, η έρευνα θα παράσχει στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις επιλογές για την ενίσχυση της οικονομικής και της κοινωνικής σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Εurofound εξετάζει τη δυνατότητα να συνδυαστούν οι δείκτες και να δημιουργηθούν συνοπτικοί δείκτες, με βάση την πείρα άλλων διεθνών οργανισμών. Οι αναλύσεις, οι οποίες θα βασιστούν στο έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως ομαδοποίηση των χωρών ή των περιφερειών προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαφορές μεταξύ τους.

Read less
  • Publications (39)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (1)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities