Παρακολούθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

25 Σεπτέμβριος 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη Read more

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και ανοδικής οικονομικής σύγκλισης. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί τάσεις σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Η κρίση ανέκοψε αυτές τις τάσεις και, από το 2008, οι επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν στασιμότητα και αποκλίσεις. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September, Eurofound will contribute to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...

Eurofound presentation to the EP Committee on Employment and Social Affairs

On 28 January 2019, Eurofound’s Executive Director Juan Menéndez-Valdés presents to the European Parliament Committee...

Upward convergence in working conditions

Social convergence has gained an equal footing alongside economic convergence as an EU goal in the wake of the economic...
Top

Οι αποκλίνουσες επιδόσεις των κρατώRead more

Οι αποκλίνουσες επιδόσεις των κρατών μελών και οι αυξανόμενες ανισότητες στο εσωτερικό τους προκαλούν προβληματισμό στην κοινή γνώμη για διάφορους λόγους. Πρώτον, διότι έρχονται σε αντίθεση με την προσδοκία ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνοχή σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, διότι ενδέχεται να επεκτείνουν το αίσθημα κοινωνικής αδικίας και μεροληψίας μεταξύ των πολιτών, πυροδοτώντας αντιευρωπαϊκά αισθήματα και υπονομεύοντας το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τον στόχο της ανοδικής σύγκλισης, οι φορείς χάραξης πολιτικής χρειάζονται στοιχεία σχετικά με τις αποκλίνουσες τάσεις και τις δυναμικές τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχουν τέτοιες τάσεις και κατά πόσο σηματοδοτούν μια γενική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και κατά πόσο αυξάνεται η απόσταση μεταξύ ομάδων κρατών μελών ή περιφερειών και αν ορισμένες ομάδες κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

 

Φόρουμ του Ιδρύματος 2017

Το Φόρουμ του Ιδρύματος αποτελεί την εμβληματική εκδήλωση του Eurofound, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Νοεμβρίου 2017 στο Κάστρο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία. Οι συζητήσεις μεταξύ των 200 συμμετεχόντων υψηλού επιπέδου από την Ευρώπη και τα άλλα μέρη του κόσμου επικεντρώθηκαν στις διάφορες προοπτικές σύγκλισης στην Ευρώπη και στη σχέση της με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεδομένου ότι η οικονομική και η κοινωνική διάσταση αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, οι συζητήσεις εστιάστηκαν κυρίως στην ανοδική σύγκλιση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης.

Βλέπε παρουσιάσεις, έγγραφα αναφοράς και πρόγραμμα του φόρουμ.

 

Η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση θεωρούνται κοινός στόχος της οικονομικής και της νομισματικής ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Προκειμένου η Επιτροπή να θέσει την κοινωνική διάσταση στο επίκεντρο των δράσεων πολιτικής της, τον Νοέμβριο του 2017 προέβη στην επίσημη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως μία από τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής, ο πυλώνας «λειτουργεί ως πυξίδα στην πορεία για την ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης σε όλη την Ευρώπη».

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound, δίνοντας έμφαση στη σύγκλιση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των κρατών μελών και των περιφερειών, παρακολουθεί τη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς έρευνας: κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, απασχόληση, συνθήκες εργασίας και συνθήκες διαβίωσης. Ο κοινωνικοοικονομικός τομέας θα περιλαμβάνει την εξέταση της πραγματικής σύγκλισης, συγκεκριμένα το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές, καθώς και την πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και στην κοινωνική προστασία.

Η ανάλυση της σύγκλισης στον τομέα της απασχόλησης θα βασιστεί κυρίως στην ιστορική εξέλιξη της συμμετοχής στην απασχόληση, με τη χρήση στοιχείων της Eurostat.

Η εξέταση της σύγκλισης στον τομέα των συνθηκών εργασίας θα βασιστεί στην έννοια της ποιότητας της εργασίας, η οποία θα εκτιμηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας και άλλων στατιστικών πηγών.

Η εξέταση των συνθηκών εργασίας θα περιλαμβάνει αντικειμενικούς και υποκειμενικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που προέρχονται από την Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, και θα καλύπτει την ποιότητα της κοινωνίας, τις συνθήκες διαβίωσης και τη γενική ευημερία.

Στην ανάλυση της σύγκλισης θα εξεταστούν επίσης διάφοροι χρονικοί ορίζοντες, από τις βραχυπρόθεσμες έως τις μακροπρόθεσμες τάσεις και, όπου είναι σκόπιμο και εφικτό, τα στοιχεία θα κατανεμηθούν ανά φύλο και ανά ηλικιακή ομάδα προκειμένου να καταγραφούν οι διαφορετικές τάσεις εντός του πληθυσμού.

Η ερευνητική δραστηριότητα διαρθρώνεται με βάση τρεις κύριους άξονες: Πρώτον, παρακολουθεί τις πιο πρόσφατες συγκλίνουσες και αποκλίνουσες τάσεις και επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας. Εν συνεχεία, βάσει μιας γενικής προσέγγισης, η ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων αυτών των τάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η ανάλυση των θεσμικών, μακροοικονομικών και μικροοικονομικών χαρακτηριστικών. Τέλος, η έρευνα θα παράσχει στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τη συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις επιλογές για την ενίσχυση της οικονομικής και της κοινωνικής σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Εurofound εξετάζει τη δυνατότητα να συνδυαστούν οι δείκτες και να δημιουργηθούν συνοπτικοί δείκτες, με βάση την πείρα άλλων διεθνών οργανισμών. Οι αναλύσεις, οι οποίες θα βασιστούν στο έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως ομαδοποίηση των χωρών ή των περιφερειών προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαφορές μεταξύ τους.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Παρακολούθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγγραφή

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (11)
  • Publications (32)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (6)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 
 

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

Συμβάν 16 Σεπτέμβριος 2020

Upward convergence in working conditions

Publication 12 Δεκέμβριος 2019

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Publication 25 Σεπτέμβριος 2019

What now for Europe?

Ιστολόγιο 30 Μάιος 2019

Living and working in Europe 2015-2018

Publication 20 Μάιος 2019

CEPS Ideas Lab 2019

Συμβάν 21 Φεβρουάριος 2019

Δεδομένα

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Παρακολούθηση της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.