Παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και διαχείριση της αναδιάρθρωσης

13 December 2019

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία έχουν πολλές επιπτώσεις στις αγορές εργασίας και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ο δυναμισμός είναι αναγκαίος για μια ακμάζουσα οικονομία, ωστόσο η απώλεια της θέσης εργασίας μπορεί να συνιστά τραυματικό γεγονός και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών για τους εργαζόμενους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών πρέπει να κατανοούν την εξέλιξη των αγορών εργασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι το εργατικό δυναμικό εφοδιάζεται με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες στο παρόν και στο μέλλον. Χρειάζονται επίσης πολιτικές για να αντιμετωπιστεί η φθίνουσα ζήτηση για εργατικό δυναμικό και ο εκτοπισμός των εργαζομένων από κλάδους που παρακμάζουν.

Μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να εργαστεί με στόχο «να προωθήσει την αναδιάρθρωση των τομέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε δραστηριότητες προσανατολισμένες στο μέλλον, μεταξύ άλλων μέσω της ταχείας διοχέτευσης επαγγελματικών δεξιοτήτων προς αναδυόμενους τομείς και αγορές υψηλής ανάπτυξης». Το πλέον εξειδικευμένο ευρωπαϊκό εργαλείο πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης όσον αφορά την αναδιάρθρωση είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο παρέχει στήριξη σε όσους χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

Το έργο του Eurofound

Το Eurofound παρακολουθεί και αναλύει τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών αλλαγών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, σε πρώτη φάση, στο βασικό ερώτημα του πού αυξάνεται και πού μειώνεται η απασχόληση. Προσεγγίζει το ερώτημα αυτό από ποικίλες οπτικές γωνίες, όπως επιμέρους κλάδοι, επαγγέλματα και συμβάσεις εργασίας. Το Eurofound εξετάζει επίσης το ζήτημα από τη σκοπιά της ποιότητας των θέσεων εργασίας –π.χ., εάν θεωρείται ότι  οι αποδοχές αποτελούν ένδειξη της ποιότητας των θέσεων εργασίας, οι νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στις βαθμίδες με τις υψηλότερες, τις μεσαίες ή τις κατώτερες αποδοχές; Ένα βασικό σκέλος αυτής της έρευνας επικεντρώνεται στη συγκέντρωση στοιχείων για τον αντίκτυπο της αναδιάρθρωσης στην απασχόληση, μέσω της οποίας καταγράφονται και εξετάζονται ευρείες τάσεις της δραστηριότητας αναδιάρθρωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Eurofound έχει αναπτύξει δύο εργαλεία προκειμένου να παρέχει στους ενδιαφερόμενους ουσιώδεις πληροφορίες, γνώσεις και αναλύσεις ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και να σχεδιάζουν πολιτικές για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τομέα της απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης (ERM) αποτελεί μια μοναδική πηγή γνώσεων σε θέματα αναδιάρθρωσης και προσφέρει σειρά πληροφοριών μέσω των βάσεων δεδομένων του σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις, τα εθνικά δημόσια μέσα στήριξης και τη νομοθεσία, καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με διαδικασίες αναδιάρθρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (EJM) παρακολουθεί και αναλύει τις αλλαγές στη δομή της απασχόλησης στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο ανά επάγγελμα και κλάδο·  επίσης όμως εξετάζει παραμέτρους όπως το φύλο, το είδος της σύμβασης εργασίας, η εκπαίδευση και η εθνικότητα. Το EJM διενεργεί ποιοτική αξιολόγηση αυτών των αλλαγών βάσει διαφόρων κριτηρίων ποιότητας των θέσεων εργασίας –αποδοχές, επίπεδα δεξιοτήτων και μορφωτικό επίπεδο– η οποία δείχνει εάν η απασχόληση

  • αναβαθμίζεται: αυξάνονται οι θέσεις υψηλής ποιότητας
  • υποβαθμίζεται: αυξάνονται οι θέσεις χαμηλής ποιότητας
  • παρουσιάζει πόλωση: αυξάνεται και στα δύο άκρα του ποιοτικού φάσματος, ενώ δημιουργείται κενό ως προς τις θέσεις μεσαίας ποιότητας.

Βασικές συνεισφορές

Το ERM μελέτησε πρόσφατα τον αντίκτυπο που έχουν στην απασχόληση πρακτικές όπως η μετεγκατάσταση και η επανεγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Έχει επίσης εξεταστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και οι προσπάθειες εκ μέρους των δημόσιων αρχών για την προώθηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους.

Το EJM εξέτασε επίσης και ανέλυσε τις αλλαγές στη δομή της απασχόλησης, με περιγραφή των πρόσφατων τάσεων και των εξελίξεων από μακροπρόθεσμη σκοπιά, όπως και από τη σκοπιά της παγκοσμιοποίησης.

Πόροι για την αναδιάρθρωση

  • Η βάση δεδομένων για τις αναδιαρθρώσεις του ERM περιέχει πληροφορίες σχετικά με αναδιαρθρώσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά και αναλυτικά ώστε να αποτυπώνονται οι πρόσφατες και οι μακροπρόθεσμες τάσεις. Η εν λόγω βάση δεδομένων επικαιροποιείται καθημερινά και περιλαμβάνει επί του παρόντος περισσότερα από 21.000 πληροφοριακά δελτία σχετικά με αναδιαρθρώσεις στην Ευρώπη από το 2002 και μετά.
  • Στη βάση δεδομένων για τα μέσα υποστήριξης της αναδιάρθρωσης καταγράφονται πληροφορίες τις οποίες παρέχουν κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι από όλα τα κράτη μέλη με σκοπό να διευκολύνουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους στη διαχείριση της αναδιάρθρωσης.
  • Στη βάση δεδομένων για τη νομοθεσία σε θέματα αναδιάρθρωσης παρέχεται μια επισκόπηση των εθνικών κανονισμών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης.
  • Στη βάση δεδομένων με περιπτωσιολογικές μελέτες αναδιάρθρωσης τεκμηριώνονται παραδείγματα τρόπων με τους οποίους οι εργοδότες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει διαδικασίες αναδιάρθρωσης.

Ongoing work

 

Highlights (12)

Όλες (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)