Νέες μορφές απασχόλησης

24 Ιούνιος 2022

Ο όρος «νέες μορφές απασχόλησης» αποτελεί τον γενικό όρο για τις περισσότερο διαφοροποιημένες μορφές απασχόλησης που εμφανίστηRead more

Ο όρος «νέες μορφές απασχόλησης» αποτελεί τον γενικό όρο για τις περισσότερο διαφοροποιημένες μορφές απασχόλησης που εμφανίστηκαν πρόσφατα ή έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία από το 2000 περίπου. Παράλληλα με τις παραδοσιακές εργασιακές σχέσεις, οι νέες μορφές εργασίας χαρακτηρίζονται από τη μεταβαλλόμενη φύση τους όσον αφορά τα μοντέλα εργασίας, τις συμβατικές σχέσεις, τους χώρους εργασίας, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα εργασίας, την αυξημένη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή συνδυασμό των παραπάνω. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Platform cooperatives ensure caring in the sharing economy

Whether it is couch surfing, baby-sitting, pizza delivery or getting Ikea furniture assembled by somebody who can do it...

Ψηφιακή εποχή: Επιπτώσεις της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και των πλατφορμών για την εργασία και την απασχόληση

Η τεχνολογική αλλαγή επιταχύνεται καθώς διευρύνεται η ικανότητα των ηλεκτρονικών συσκευών να αποθηκεύουν, να...

Initiatives to improve conditions for platform workers: Aims, methods, strengths and weaknesses

The rapid rise of the platform economy has led to a marked transformation of European labour markets, and existing...

Πλαίσιο ΕΕ

Top

Οι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο. Η πανδημία COVID-19 οδήγησε επίσης σε αύξηση της κλίμακας και του πεδRead more

Οι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο. Η πανδημία COVID-19 οδήγησε επίσης σε αύξηση της κλίμακας και του πεδίου εφαρμογής των νέων μορφών απασχόλησης. Πολλές από αυτές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή «εργασία». Οι νέες μορφές απασχόλησης μεταβάλλουν την παραδοσιακή διμερή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Χαρακτηρίζονται επίσης από μη συμβατικά εργασιακά πρότυπα και χώρους εργασίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην ΕΕ ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής αγοράς εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Η συζήτηση περιστρέφεται επίσης γύρω από το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η κατάλληλη κοινωνική προστασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής έχει ο τρόπος με τον οποίο θα αποφευχθούν οι περιπτώσεις όπου οι νέες αυτές μορφές εργασίας θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για τους εργαζομένους σε σύγκριση με τις πιο καθιερωμένες μορφές απασχόλησης.

Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανακοίνωσαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος καθορίζει 20 βασικές αρχές που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας. Στο συνοδευτικό σχέδιο δράσης του 2021 επισημαίνεται ότι η ψηφιοποίηση και οι αλλαγές που επέφερε η πανδημία στον κόσμο της εργασίας επιβάλλουν τη διεξαγωγή μιας εκτενούς συζήτησης προσανατολισμού με επίκεντρο όχι μόνο τα επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αλλά και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που στηρίζουν ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Το ζήτημα των συνθηκών εργασίας ανέδειξε και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης». Οι καλές συνθήκες εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας επιτυχούς ψηφιακής μετάβασης που θα προωθήσει την καινοτομία και τη διάδοση της τεχνολογίας.

Το έργο του Eurofound σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης συνδέεται με την προτεραιότητα της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή.

Read less

Έρευνα

Top

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά γνώσης που υπήρχαν, από το 2013 το Eurofound διερευνά τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων μορφών απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα αυτή εξετάζει, επίσης, τις συνέπειες για τις συνθήκες εργασίας και για την αγορά εργασίας.

Read more

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά γνώσης που υπήρχαν, από το 2013 το Eurofound διερευνά τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων μορφών απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα αυτή εξετάζει, επίσης, τις συνέπειες για τις συνθήκες εργασίας και για την αγορά εργασίας.

Κατηγοριοποίηση των νέων μορφών απασχόλησης

Το 2015, το Eurofound διεξήγαγε μια πανευρωπαϊκή διαδικασία χαρτογράφησης για να εντοπίσει τις αναδυόμενες τάσεις. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην κατηγοριοποίηση εννέα γενικών τύπων μορφών απασχόλησης που είναι νέες ή έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη από το 2000 και μετά, όπως ο επιμερισμός εργαζομένου, ο επιμερισμός θέσης εργασίας, η εργασία βάσει επιταγής πληρωμής υπηρεσιών, η προσωρινή διαχείριση, η περιστασιακή εργασία, η κινητή εργασία βασισμένη στις ΤΠΕ, η εργασία σε πλατφόρμα, η εργασία βάσει ατομικού χαρτοφυλακίου και η συνεργατική απασχόληση. Σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης λειτουργούν στα κράτη μέλη, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις συνθήκες εργασίας και στην αγορά εργασίας.

Το 2020 το Eurofound διενήργησε επισκόπηση παρακολούθησης των νέων μορφών απασχόλησης, στην οποία αναδείχθηκε η κλίμακα, το πεδίο εφαρμογής και η συχνότητα εμφάνισής τους και υπογραμμίστηκε η αυξανόμενη σημασία τους για τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.

Νέες αναδυόμενες τάσεις

Το Eurofound εξακολουθεί να εξετάζει πιο αναλυτικά ορισμένες από τις νέες τάσεις που έχουν εντοπιστεί. Σε έρευνες το 2016, εξετάστηκε ειδικότερα η πιθανότητα αμοιβαίου οφέλους από τη στρατηγική της από κοινού χρήσης εργαζομένων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υπαλλήλους. Σε μια μελέτη του 2020 σχετικά με την τηλεργασία και τη βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία (Τ/ICTM) αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των εν λόγω ρυθμίσεων στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας.

Read less

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)

Κύρια μηνύματα

Top
  • Η τυπική απασχόληση εξακολουθεί να κυριαρχεί σε ολόκληρη την ΕΕ, ωστόσο οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται από ολοένα και πιο διαφοροποιημένες μορφές απασχόλησης. 
  • Ορισμένες νέες μορφές απασχόλησης αναμένεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, λόγω της διττής μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Ωστόσο, ορισμένες από τις νέες μορφές απασχόλησης ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία και την αγορά εργασίας.
  • Η ανάγκη των εργοδοτών/πελατών ή των εργαζομένων για ευελιξία οδηγεί στην εμφάνιση πολλών νέων μορφών απασχόλησης. Κατά τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η ευελιξία αυτή δεν μειώνει την προστασία των εργαζομένων.
  • Για διάφορες νέες μορφές απασχόλησης, όπως μεταξύ άλλων η κινητή εργασία βάσει ΤΠΕ, η εργασία σε πλατφόρμες, η περιστασιακή εργασία και η εργασία βάσει επιταγής πληρωμής υπηρεσιών, είναι αναγκαία η εξέταση ζητημάτων όπως ο χρόνος εργασίας, η εκπροσώπηση, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια.
  • Για ορισμένες από τις νέες μορφές απασχόλησης, η ασάφεια του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων θα μπορούσε να συμβάλει στον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας.
Read less

Δημοσιεύσεις & δεδομένα

Top

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. 

  • Δημοσιεύσεις (55)
  • Δεδομένα
  • Τρέχουσα εργασία (1)

Οι δημοσιεύσεις του Eurofound παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, υπό μορφή εκθέσεων, συνόψεων πολιτικής, ιστολογίων, άρθρων και παρουσιάσεων.

Δεδομένα

A selection of related data on this topic are linked below. 

Τρέχουσα εργασία

Η έρευνα επί του θέματος αυτού συνεχίζεται σε μια σειρά από επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω με συνδέσμους που παραπέμπουν σε προσεχείς τίτλους.

Telework in the EU: Regulatory frameworks and prevalence

Publication Νοέμβριος 2022