Νέες μορφές απασχόλησης

27 September 2019

Οι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές απασχόλησης σε ολόκληρη την ήπειρο. Πολλές από αυτές διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή «εργασία». Οι νέες μορφές απασχόλησης μεταβάλλουν την παραδοσιακή διμερή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και χαρακτηρίζονται από μη συμβατικά εργασιακά πρότυπα και χώρους εργασίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην ΕΕ ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο ευέλικτης αγοράς εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Οι συζητήσεις περιστρέφονται, επίσης, γύρω από τον τρόπο νομιμοποίησης των πρακτικών αδήλωτης εργασίας, καθώς και τον τρόπο διασφάλισης επαρκούς κοινωνικής προστασίας και αποδεκτών συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής έχει ο τρόπος με τον οποίο θα αποφευχθούν οι περιπτώσεις όπου οι νέες αυτές μορφές εργασίας θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για τους εργαζομένους σε σύγκριση με τις πιο καθιερωμένες μορφές απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το ζήτημα των συνθηκών εργασίας στο σημείωμά της για το Τριμερές Κοινωνικό Φόρουμ το 2011 σχετικά με την εφαρμογή της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στην ανακοίνωσή της του 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», η Επιτροπή επισήμανε την προτεραιότητά της να επαναφέρει τη δυναμική των αγορών εργασίας. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, το Eurofound δρομολόγησε ένα έργο για τη χαρτογράφηση των νέων μορφών απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία.

Το έργο του Eurofound

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά γνώσης που υπήρχαν, το 2013 το Eurofound άρχισε να διερευνά τα χαρακτηριστικά των αναδυόμενων μορφών απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα αυτή εξέτασε, επίσης, τις συνέπειες για τις συνθήκες εργασίας και για την αγορά εργασίας.

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound διεξήγαγε μια πανευρωπαϊκή διαδικασία χαρτογράφησης για να εντοπίσει τις αναδυόμενες τάσεις. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην κατηγοριοποίηση εννέα γενικών τύπων νέων μορφών απασχόλησης που εμφανίστηκαν πρόσφατα ή έχουν αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία στα κράτη μέλη από το 2000 και μετά. Σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο της μελέτης, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης λειτουργούν στα κράτη μέλη, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις συνθήκες εργασίας και στην αγορά εργασίας.

Το Eurofound εξακολουθεί να εξετάζει πιο αναλυτικά ορισμένες από τις νέες τάσεις που έχουν εντοπιστεί. Σε έρευνες το 2016, εξετάστηκε ειδικότερα η πιθανότητα αμοιβαίου οφέλους από τη στρατηγική της από κοινού χρήσης εργαζομένων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους υπαλλήλους.

Σε μια μελέτη που διεξήχθη από το Eurofound σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) αναλύονται οι επιπτώσεις της τηλεργασίας και της κινητής εργασίας βάσει ΤΠΕ (Τ/ICTM) στον κόσμο της εργασίας. 

Πόροι

Ongoing work

Highlights (4)

Όλες (39)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (8)