Ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών

11 July 2019

Η ποιότητα ζωής είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει ένα σύνολο διαφορετικών παραμέτρων. Περιλαμβάνει τόσο αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η υγεία, η εργασιακή κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης, όσο και υποκειμενικές εκτιμήσεις για την προσωπική κατάσταση του ατόμου και αντιλήψεις για την ποιότητα της κοινωνίας. Η προσβασιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών αποτελούν σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής. Οι εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υγειονομική περίθαλψη και η μέριμνα ή η εκπαίδευση και η στέγαση, αποτελούν τα θεμέλια της κοινωνικής προστασίας, συνοχής και ένταξης και συνδέονται επίσης στενά με τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς το κράτος και τους θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σημερινοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η γήρανση του πληθυσμού και η εσωτερική κινητικότητα και μετανάστευση στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής της Επιτροπής «Ευρώπη 2020», η οποία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό της φτώχειας. Αναγκαίες είναι επίσης κοινωνικές επενδύσεις για τη στήριξη των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή και στην απασχόληση. Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων προάγει τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κοινωνικές πολιτικές, καθώς και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές των κρατών μελών για την ενεργό ένταξη. Η Επιτροπή δρομολόγησε, τον Απρίλιο του 2017, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές και τα δικαιώματα πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική προστασία και ένταξη.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών

Το έργο του Eurofound

Κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, το Eurofound έχει ερευνήσει και αναλύσει πολλά από αυτά τα ζητήματα. Έχει συγκεντρώσει δεδομένα από ολόκληρη την Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων σχετικών με την ποιότητα ζωής –βιοτικό επίπεδο, υγεία, υποκειμενική ευημερία, οικογένεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μέριμνα και ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, στέγαση και περιβάλλον διαβίωσης, δημόσιες υπηρεσίες και ποιότητα της κοινωνίας.

Βασικές συνεισφορές

Η έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) του Eurofound συλλέγει εναρμονισμένα και πλήρως συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και των κατοίκων των υποψηφίων χωρών από το 2003. Οι τέσσερις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα παρέχουν ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της ποιότητας ζωής διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.

Η ανάλυση των δεδομένων της τρίτης EQLS (2012) συνιστά μια επισκόπηση των επιπτώσεων της κρίσης κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς και μια αποτύπωση των τάσεων ως προς την ποιότητα ζωής από το 2003 και μετά. Τα πορίσματα αυξάνουν τις γνώσεις μας για επιμέρους πτυχές όπως η υποκειμενική ευημερία ή οι κοινωνικές ανισότητες, καθώς και για ζητήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες όπως οι νέοι ή οι εργαζόμενοι άνω των 50.

Ξεχωριστά ερευνητικά έργα, όπως και αναλύσεις της EQLS, έχουν αποτελέσει τη βάση μιας σειράς εκθέσεων του Eurofound για διάφορα συναφή ζητήματα, όπως η εκπαίδευση και φροντίδα κατά την προσχολική ηλικία, οι κακές συνθήκες στέγασης και οι τρόποι με τους οποίους η μερική συνταξιοδότηση μπορεί να συντελέσει στην παράταση του εργασιακού βίου.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (10)

Όλες (416)

Publications (231)

Articles (121)

News (39)

Events (25)