Ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών

19 Οκτώβριος 2020

Η ποιότητα ζωής είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει ένα σύνολο διαφορετικών παραμέτρων. Περιλαμβάνει τόσο αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η υγεία, η εργασιακή κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης, όσο και υποκειμενικές εκτιμήσεις για την προσωπική κατάσταση του ατόμου και αντιλήψεις για τηνRead more

Η ποιότητα ζωής είναι μια ευρεία έννοια που καλύπτει ένα σύνολο διαφορετικών παραμέτρων. Περιλαμβάνει τόσο αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η υγεία, η εργασιακή κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης, όσο και υποκειμενικές εκτιμήσεις για την προσωπική κατάσταση του ατόμου και αντιλήψεις για την ποιότητα της κοινωνίας. Η προσβασιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών αποτελούν σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας ζωής. Οι εν λόγω υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υγειονομική περίθαλψη και η μέριμνα ή η εκπαίδευση και η στέγαση, αποτελούν τα θεμέλια της κοινωνικής προστασίας, συνοχής και ένταξης και συνδέονται επίσης στενά με τα επίπεδα εμπιστοσύνης προς το κράτος και τους θεσμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σημερινοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η γήρανση του πληθυσμού και η εσωτερική κινητικότητα και μετανάστευση στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής της Επιτροπής «Ευρώπη 2020», η οποία έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό της φτώχειας. Αναγκαίες είναι επίσης κοινωνικές επενδύσεις για τη στήριξη των πολιτών προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή και στην απασχόληση. Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων προάγει τις πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κοινωνικές πολιτικές, καθώς και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές των κρατών μελών για την ενεργό ένταξη. Η Επιτροπή δρομολόγησε, τον Απρίλιο του 2017, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις αρχές και τα δικαιώματα πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες σε σχέση με την ισότητα ευκαιριών και την κοινωνική προστασία και ένταξη.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

Eurofound’s Living, working and COVID-19 survey uncovers what Europeans have lived through. Drawing on experiences from...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, το Eurofound έχει ερευνήσει και αναλύσει πολλά από αυτά τα ζητήματα. Έχει συγκεντρώσει δεδομένα από ολόκληρη την Ευρώπη για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων σχετικών με την ποιότητα ζωής –βιοτικό επίπεδο, υγεία, υποκειμενική ευημερία, οικογένεια, κοινωνικός αποκλεισμός, μέριμνα και ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, στέγαση και περιβάλλον διαβίωσης, δημόσιες υπηρεσίες και ποιότητα της κοινωνίας.

Βασικές συνεισφορές

Η έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) του Eurofound συλλέγει εναρμονισμένα και πλήρως συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και των κατοίκων των υποψηφίων χωρών από το 2003. Οι τέσσερις έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα παρέχουν ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της ποιότητας ζωής διαφόρων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.

Η ανάλυση των δεδομένων της τρίτης EQLS (2012) συνιστά μια επισκόπηση των επιπτώσεων της κρίσης κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς και μια αποτύπωση των τάσεων ως προς την ποιότητα ζωής από το 2003 και μετά. Τα πορίσματα αυξάνουν τις γνώσεις μας για επιμέρους πτυχές όπως η υποκειμενική ευημερία ή οι κοινωνικές ανισότητες, καθώς και για ζητήματα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες όπως οι νέοι ή οι εργαζόμενοι άνω των 50.

Ξεχωριστά ερευνητικά έργα, όπως και αναλύσεις της EQLS, έχουν αποτελέσει τη βάση μιας σειράς εκθέσεων του Eurofound για διάφορα συναφή ζητήματα, όπως η εκπαίδευση και φροντίδα κατά την προσχολική ηλικία, οι κακές συνθήκες στέγασης και οι τρόποι με τους οποίους η μερική συνταξιοδότηση μπορεί να συντελέσει στην παράταση του εργασιακού βίου.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών

Εγγραφή

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)
  • Publications (407)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.