Ποιότητα ζωής και ποιότητα της κοινωνίας

13 Νοέμβριος 2020

Πέραν των προσωπικών περιστάσRead more

Πέραν των προσωπικών περιστάσεων και συνθηκών, η ποιότητα της κοινωνίας έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι αναφέρουν μειωμένη εμπιστοσύνη στην κοινωνία και στους θεσμούς, κοινωνικές εντάσεις, οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, καθώς και εικαζόμενες ανισότητες και έλλειψη δικαιοσύνης.

Καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών αναζητούν αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και την κατάσταση των ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε το 2013, αποτελεί την απάντηση της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ στην κρίση υπέρ μιας δικαιότερης κοινωνίας με λιγότερους αποκλεισμούς. Καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινωνικές επενδύσεις, να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότερο τρόπο τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς τους προσαρμοζόμενα στις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενεργές στρατηγικές ένταξης. Το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2017, περιγράφει επίσης τις δυνατότητες διατήρησης του σημερινού βιοτικού επιπέδου και ενίσχυσης της ενότητας στους κόλπους των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

Watch the webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

From 11:00 IST (12:00 CET) to 12:00 IST (13:00 CET) on 23 October 2020, Eurofound ran a webinar jointly with the...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Από το 2003 το Eurofound συλλέγει δεδομένα μέσω της έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) κάθε τέσσερα χρόνια.

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound εξετάζει τόσο τις αντικειμενικές όσο και τις υποκειμενικές πτυχές της ποιότητας ζωής. Η τρίτη EQLS, η οποία διεξήχθη το 2012, εξέτασε τις επιπτώσεις τις κρίσης και τις διαχρονικές τάσεις από το 2003, ενώ προσδιόρισε και νέους δείκτες κοινωνικής προόδου. Ειδικότερα, η έρευνα μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα των κοινωνιών τους, υπό το πρίσμα της εμπιστοσύνης σε πρόσωπα και θεσμούς και των εικαζόμενων εντάσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων των πλουσίων και των φτωχών, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων και των διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. Το Eurofound παρέχει επίσης γνώσεις για ζητήματα όπως η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για εργαζόμενους και φροντιστές, καθώς και οι συνέπειες των ευθυνών φροντίδας για την απασχόληση, την εργασία και την ποιότητα ζωής.

Με βάση πηγές πέραν της EQLS, ο Οργανισμός εξέτασε την κοινωνική κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως νέων και ατόμων ηλικίας άνω των 50, και διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να αξιολογήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες πολιτικής προς στήριξη της συμβολής τους στην κοινωνία. Επιπλέον, η έρευνα μελέτησε τις διαφορές στην ποιότητα ζωής μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου, εξετάζοντας ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι συνθήκες διαβίωσης και η εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το Eurofound έχει επίσης εκπονήσει έκθεση σχετικά με το ζήτημα της εμπιστοσύνης στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και της συμμετοχής στα κοινά κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα του Eurofound αξιοποιεί νέα δεδομένα από την τέταρτη έρευνα EQLS, συνδυάζοντας την προσωπική με την κοινωνική διάσταση, καθώς και υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές της ευημερίας. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα στο Eurofound να παρουσιάσει μια επισκόπηση των βασικών μεταβολών ως προς την ευημερία και τις συνθήκες διαβίωσης από το 2003, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές μεταξύ γενεών σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στους παράγοντες της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι δεν είχαν μελετηθεί εκτενώς σε προηγούμενες έρευνες με θέμα την ευημερία, όπως:

  • πώς συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες
  • πώς οργανώνονται οι υπηρεσίες και οι υποδομές
  • ποιότητα της στέγης
  • ασφάλεια του τοπικού περιβάλλοντος.

Σχετικά με την ποιότητα της κοινωνίας, το Eurofound θα διερευνήσει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή, όπως και τις κοινωνικές εντάσεις. Θα μελετήσει πώς εξελίσσεται η εμπιστοσύνη προς τους εθνικούς θεσμούς και προς άλλα πρόσωπα, καθώς και την κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Το Eurofound επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία των ζητημάτων αυτών για τις πολιτικές και να διαπιστώσει τις ανάγκες πληροφόρησης των υπευθύνων χάραξης πολιτικών.

Read less

Κύρια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Δεδομένα
  • Ongoing work (3)

Δεδομένα

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Wealth distribution and social mobility

Publication Φεβρουάριος 2021

Impact of the COVID-19 crisis on young people

Publication Μάρτιος 2021

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society