Ποιότητα ζωής και ποιότητα της κοινωνίας

20 Μάρτιος 2020

Πέραν των προσωπικών περιστάσRead more

Πέραν των προσωπικών περιστάσεων και συνθηκών, η ποιότητα της κοινωνίας έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι αναφέρουν μειωμένη εμπιστοσύνη στην κοινωνία και στους θεσμούς, κοινωνικές εντάσεις, οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, καθώς και εικαζόμενες ανισότητες και έλλειψη δικαιοσύνης.

Καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών αναζητούν αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και την κατάσταση των ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε το 2013, αποτελεί την απάντηση της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ στην κρίση υπέρ μιας δικαιότερης κοινωνίας με λιγότερους αποκλεισμούς. Καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κοινωνικές επενδύσεις, να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότερο τρόπο τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς τους προσαρμοζόμενα στις οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενεργές στρατηγικές ένταξης. Το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2017, περιγράφει επίσης τις δυνατότητες διατήρησης του σημερινού βιοτικού επιπέδου και ενίσχυσης της ενότητας στους κόλπους των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Read less

Recent updates

Fairness and the future: perceptions and realities

This report examines people's optimism about the future, for themselves and for others, and the extent to which it...
Forthcoming

Social situation of NEETs: 10 years on?

Building on Eurofound’s previous research on youth, this report investigates how the NEET population – young people not...
Forthcoming

Intergenerational transmission of disadvantage: Role of household finances

This report builds on Eurofound's existing research on social mobility, assessing the distribution and transmission of...
Forthcoming
Top

Το έργο του Eurofound

Read more

Το έργο του Eurofound

Από το 2003 το Eurofound συλλέγει δεδομένα μέσω της έρευνας για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) κάθε τέσσερα χρόνια.

Βασικές συνεισφορές

Το Eurofound εξετάζει τόσο τις αντικειμενικές όσο και τις υποκειμενικές πτυχές της ποιότητας ζωής. Η τρίτη EQLS, η οποία διεξήχθη το 2012, εξέτασε τις επιπτώσεις τις κρίσης και τις διαχρονικές τάσεις από το 2003, ενώ προσδιόρισε και νέους δείκτες κοινωνικής προόδου. Ειδικότερα, η έρευνα μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα των κοινωνιών τους, υπό το πρίσμα της εμπιστοσύνης σε πρόσωπα και θεσμούς και των εικαζόμενων εντάσεων μεταξύ κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων των πλουσίων και των φτωχών, των διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων και των διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων. Το Eurofound παρέχει επίσης γνώσεις για ζητήματα όπως η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για εργαζόμενους και φροντιστές, καθώς και οι συνέπειες των ευθυνών φροντίδας για την απασχόληση, την εργασία και την ποιότητα ζωής.

Με βάση πηγές πέραν της EQLS, ο Οργανισμός εξέτασε την κοινωνική κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων, ιδίως νέων και ατόμων ηλικίας άνω των 50, και διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να αξιολογήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες πολιτικής προς στήριξη της συμβολής τους στην κοινωνία. Επιπλέον, η έρευνα μελέτησε τις διαφορές στην ποιότητα ζωής μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου, εξετάζοντας ζητήματα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι συνθήκες διαβίωσης και η εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το Eurofound έχει επίσης εκπονήσει έκθεση σχετικά με το ζήτημα της εμπιστοσύνης στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και της συμμετοχής στα κοινά κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα του Eurofound αξιοποιεί νέα δεδομένα από την τέταρτη έρευνα EQLS, συνδυάζοντας την προσωπική με την κοινωνική διάσταση, καθώς και υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές της ευημερίας. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα στο Eurofound να παρουσιάσει μια επισκόπηση των βασικών μεταβολών ως προς την ευημερία και τις συνθήκες διαβίωσης από το 2003, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές μεταξύ γενεών σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στους παράγοντες της ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι δεν είχαν μελετηθεί εκτενώς σε προηγούμενες έρευνες με θέμα την ευημερία, όπως:

  • πώς συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες
  • πώς οργανώνονται οι υπηρεσίες και οι υποδομές
  • ποιότητα της στέγης
  • ασφάλεια του τοπικού περιβάλλοντος.

Σχετικά με την ποιότητα της κοινωνίας, το Eurofound θα διερευνήσει περαιτέρω την κοινωνική συνοχή, όπως και τις κοινωνικές εντάσεις. Θα μελετήσει πώς εξελίσσεται η εμπιστοσύνη προς τους εθνικούς θεσμούς και προς άλλα πρόσωπα, καθώς και την κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια και τη συμμετοχή στην κοινωνία. Το Eurofound επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία των ζητημάτων αυτών για τις πολιτικές και να διαπιστώσει τις ανάγκες πληροφόρησης των υπευθύνων χάραξης πολιτικών.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (149)
  • Ongoing work (3)

What makes capital cities the best places to live?

Publication 27 Ιανουάριος 2020

Household composition and well-being

Publication 19 Δεκέμβριος 2019

Watch webinar: Understanding trust in public institutions

Συμβάν 29 Νοέμβριος 2019

Recent developments in the state of the middle classes

Publication 30 Οκτώβριος 2019

Quality of health and care services in the EU

Publication 11 Ιούλιος 2019

Life and society in the EU candidate countries

Publication 28 Ιούνιος 2019

Keeping rural Europe connected

Ιστολόγιο 08 Μάιος 2019

Ongoing work

Further research topics will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)