Νεολαία

16 Νοέμβριος 2022

Ο όρος «νεολαία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περίοδο μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης. Παρά τον ενδεχομένως ρευστό ορισμό του, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και σε επίπεδο πολιτικής για την αναφορRead more

Ο όρος «νεολαία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περίοδο μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενηλικίωσης. Παρά τον ενδεχομένως ρευστό ορισμό του, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και σε επίπεδο πολιτικής για την αναφορά σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος στο οποίο θα μεγαλώνουν, θα εκπαιδεύονται και θα εργάζονται οι νέοι αποτελεί βασικό στόχο για την Ευρώπη και για το Eurofound – ωστόσο ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Οι νέοι αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικό σημείο εστίασης της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που σήμερα ισχύει ακόμη περισσότερο. 

Read less

Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Πέμπτος γύρος της ηλεκτρονικής έρευνας για τη ζωή, την εργασία και την COVID-19: συνθήκες διαβίωσης σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας

Στον πέμπτο γύρο της ηλεκτρονικής έρευνας του Eurofound, που διεξήχθη από τις 25 Μαρτίου έως τις 2 Μαΐου 2022,...

Πλαίσιο ΕΕ

Top

Η απασχόληση των νέων και τα ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους παραμένουν υψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ και υπάρχει έντονη ανησυχία ότι οι νέοι θα συγκαταλεχθούν μεταξύ των κυριότερων θυμάτων των κοινωνικών και οικονομικών εRead more

Η απασχόληση των νέων και τα ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους παραμένουν υψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ και υπάρχει έντονη ανησυχία ότι οι νέοι θα συγκαταλεχθούν μεταξύ των κυριότερων θυμάτων των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19. Έχοντας ήδη καταβάλει το υψηλότερο τίμημα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ύφεσης και για την αποφυγή της επανάληψης των ίδιων γεγονότων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία ως συγκεκριμένο μέσο πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην απασχόληση και την κοινωνία. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε προηγούμενες δράσεις που υλοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανακοίνωση της Επιτροπής το 2016 με τίτλο «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης» είχε ως στόχο τη στήριξη των νέων υπό τη μορφή δέσμης μέτρων για τη νεολαία. Η δέσμη μέτρων στηρίζει καλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης στην απασχόληση, μέσω του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων που δρομολογήθηκε το 2013, καλύτερες ευκαιρίες μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες για αλληλεγγύη, μαθησιακή κινητικότητα και συμμετοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2019-2027), η οποία εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2018, καθορίζει το πλαίσιο για τη συνεργασία με τα κράτη μέλη όσον αφορά τις πολιτικές τους για τη νεολαία. Οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε τρεις κύριους τομείς δράσης, γύρω από τις λέξεις «ενεργοποίηση», «σύνδεση» και «ενίσχυση».

Τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις». Το γεγονός αυτό προετοίμασε τον δρόμο για ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τις εγγυήσεις για τη νεολαία.

Επειδή αποδείχθηκε ότι οι νέοι υπήρξαν από τους πλέον ευάλωτους στις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων, τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή δρομολόγησε δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, η οποία διαρθρώνεται γύρω από τέσσερα σκέλη για την παροχή «γέφυρας προς την απασχόληση» για την επόμενη γενιά. Η Επιτροπή προέβη στην υποβολή πρότασης σύστασης του συμβουλίου με τίτλο «Γέφυρα προς την απασχόληση – Ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία», προς αντικατάσταση της σύστασης του 2013. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Επεκτείνει το ηλικιακό φάσμα που καλύπτεται από τις εγγυήσεις για τη νεολαία από τις ηλικίες των 15-24 ετών στις ηλικίες των 15-29 ετών. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μια νέα ώθηση για τις θέσεις μαθητείας και πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων.

Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2021 και συνοδεύτηκε από μια διακήρυξη κατά τη διάρκεια της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο τον Μάιο του 2021, έθεσε νέους, φιλόδοξους στόχους για τους νέους, όπως η μείωση του ποσοστού των νέων ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) από 12,6% (το 2019) σε 9% έως το 2030.

Το έργο του Eurofound σχετικά με τα ζητήματα της νεολαίας συνδέεται με την προτεραιότητα της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 σχετικά με μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων και είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το σημείο.

Read less

Έρευνα

Top

Youth infographic
Εικονογράφημα

Το Eurofound έχει παραγάγει πολύ μεγάλο έργο σχετικά με τα ζητήματα της νεολαίας όσον αφορά την απασχόληση, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Υπό το πρίσμα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ακολούθησε μετά την πανδημία COVID-19, η έρευνα εξακολουθεί να εξετάζει ζητήματα που επηρεάζουν τους νέους σε διάφορους θεματικούς τομείς, ιδίως την απασχόληση και τις αγορές εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής, καθώς και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.

Η πανδημία COVID-19 και οι επιπτώσεις της στους νέους

Η μοναδική ηλεκτρονική έρευνα του Eurofound με τίτλο Διαβίωση, εργασία και COVID-19 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη ζωή των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των νέων, με στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διαμορφώσουν την απάντηση στην κρίση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές φάσεις και προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τα διάφορα στάδια της ζωής τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Με βάση αυτή την έρευνα, το Eurofound ανέλυσε τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στους νέους στην ΕΕ όσον αφορά την απασχόληση, την οικονομική τους κατάσταση, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ψυχική ευημερία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η έρευνα παρέχει επισκόπηση των μέτρων πολιτικής που εφαρμόστηκαν για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στους νέους.

Κρίση της περιόδου 2008–2013 και θέσεις εργασίας

Στον απόηχο της κρίσης της περιόδου 2008-2013, η ανεργία στην ΕΕ αυξήθηκε σε ανησυχητικά επίπεδα, φθάνοντας στο 20% για τα άτομα ηλικίας 15-29 ετών και σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα στα επιμέρους κράτη μέλη. Με τη βοήθεια των εγγυήσεων για τη νεολαία και άλλων μέτρων, το ποσοστό της ανεργίας των νέων τα τελευταία χρόνια υποχώρησε, φθάνοντας τελικά στα προ της κρίσης επίπεδα του 2019. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκονται οι θέσεις εργασίας και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι, ιδίως εκείνοι που μακροπρόθεσμα απομακρύνονται από την αγορά εργασίας. Οι ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία πρόκειται να αποτελέσουν στοιχείο ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και για την αποφυγή περαιτέρω απότομης αύξησης της ανεργίας των νέων. Η έρευνα του Eurofound παρέχει ευρύ φάσμα χρήσιμων πληροφοριών για την ανάπτυξη πολιτικής για τους νέους, καθώς εξετάζει:

 • τους μακροχρόνια άνεργους νέους
 • την παροχή στήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις νέων
 • την επιχειρηματικότητα των νέων στην Ευρώπη
 • τη χαρτογράφηση της μετακίνησης των νέων στην Ευρώπη
 • τη νεολαία και την εργασία και τους δείκτες πολιτικής που αποσκοπούν στη βελτίωση αυτής της πτυχής της ζωής των νέων
 • την παροχή στήριξης στους εργαζομένους νεαρής ηλικίας κατά τη διάρκεια της κρίσης και τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων αρχών
 • τις εμπειρίες από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» στη Φινλανδία και τη Σουηδία
 • τους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Η εστίαση της έρευνας προσαρμόστηκε πρόσφατα με σκοπό την εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους στην Ευρώπη.

ΕΑΕΚ και αποκλεισμός

Παράλληλα με την υψηλή ανεργία, από το 2008 τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις της ύφεσης στους νέους κάτω των 30 ετών, ακόμη και σε εκείνους που έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) αυξήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς μετά το 2008, ωστόσο μειώθηκε εκ νέου από το 2014, και το 2018 επανήλθε στα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στην Ιταλία και την Ελλάδα, τα ποσοστά παρέμειναν υψηλά. Το Eurofound έχει θέσει ως στόχο να κατανοήσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της απομάκρυνσης των νέων από την αγορά εργασίας και από την εκπαίδευση.

Η έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους νέους επικεντρώθηκε στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση των νέων, ιδίως των ΕΑΕΚ, κατά την έναρξη της πανδημίας. Περιγράφει τη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας κατά την περίοδο 2007-2013 και εξετάζει τα χαρακτηριστικά και την ποικιλομορφία των ΕΑΕΚ.

Ορισμένοι νέοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση: για παράδειγμα, όσοι έχουν κάποια αναπηρία ή άλλα προβλήματα υγείας έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στην κατηγορία των ΕΑΕΚ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών είναι η εφαρμογή πολιτικής ενεργητικής ένταξης. Το Eurofound ανέλυσε την πολιτική ενεργητικής ένταξης για νέους με αναπηρία ή προβλήματα υγείας σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η διάσταση της νεολαίας στις έρευνες του Eurofound

Η διάσταση της νεολαίας είναι σημαντική σε πολλούς τομείς της έρευνας του Eurofound, μεταξύ άλλων και στις έρευνες ερωτηματολογίου.

Η ηλεκτρονική έρευνα με τίτλο Διαβίωση, εργασία και COVID-19, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές φάσεις το 2020 και το 2021, διερευνά τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στα θέματα που επηρεάζουν τους νέους περιλαμβάνονται η απώλεια θέσεων εργασίας και η ανασφάλεια, η ψυχική ευημερία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αισιοδοξία για το μέλλον, οι εμπειρίες από τη διαδικτυακή εκπαίδευση, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα πορίσματα δείχνουν ότι οι νέοι πλήττονται και πάλι σοβαρά από τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις μιας ακόμη κρίσης.

Η Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής στην Ευρώπη (EQLS) του 2016 εντόπισε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων ως προς την ποιότητα ζωής, την κοινωνική ένταξη, την ποιότητα της κοινωνίας και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα δεδομένα EQLS χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη σύνταξη συνοπτικής ενημερωτικής έκθεσης πολιτικής για την κοινωνική κατάσταση των νέων στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (EWCS) του 2010 αποκάλυψε ότι ορισμένες πτυχές των συνθηκών εργασίας των νέων εργαζομένων (κάτω των 25 ετών) διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις αντίστοιχες πτυχές των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Από τα δεδομένα της EWCS του 2015 διαπιστώθηκε ότι σταδιακά μειώνεται το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων εργαζομένων.

Η ηλεκτρονική έρευνα του Eurofound με τίτλο Διαβίωση, εργασία και COVID-19 χρησιμοποίησε διάφορες ερωτήσεις από τις έρευνες EQLS και EWCS, προσαρμόζοντάς τες όπου απαιτήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας.

Read less

Κύρια μηνύματα

Top
 • Οι νέοι έχουν πληγεί σημαντικά από τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της αλματώδους αύξησης της ανεργίας από το 2008. Η οικονομική ζημία που υφίσταται η ΕΕ εξαιτίας του μεγάλου αυτού αριθμού νέων οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
 • Η κρίση της περιόδου 2008-2013 κατέδειξε ότι οι νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στην οικονομική ύφεση από τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Η ανεργία των νέων αυξήθηκε σε πολλές χώρες της ΕΕ σε ποσοστό άνω του 40%, ενώ το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κορυφώθηκε στο ιστορικά υψηλό ποσοστό του 16% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15-29 ετών.
 • Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη σε επίπεδο πολιτικής για τη στήριξη των νέων στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, οι νέοι επλήγησαν εξίσου περισσότερο από την απώλεια θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19. Απασχολούμενοι σε υπερβολικά μεγάλο ποσοστό στους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και με περισσότερες πιθανότητες να εργάζονταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μερικής απασχόλησης, το 12% των ατόμων ηλικίας 18 έως 29 ετών που ανταποκρίθηκαν σε τουλάχιστον δύο φάσεις της ηλεκτρονικής έρευνας Διαβίωση, εργασία και COVID-19 ανέφεραν ότι είχαν χάσει τη δουλειά τους, ενώ το 12% των σπουδαστών αντιμετώπιζαν επίσης τον κίνδυνο ανεργίας.
 • Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί νέοι είχαν περισσότερες πιθανότητες σε σύγκριση με άλλες ομάδες να βιώσουν στεγαστική ανασφάλεια (17% την άνοιξη του 2021) και ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών (43%), όπως επίσης ότι δεν είχαν αποταμιεύσεις (39%). Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς νέους ανέφεραν ότι ζούσαν με τους γονείς τους, γεγονός που παρείχε κάποιο βαθμό ασφάλειας. Εάν οι νέοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, o κίνδυνος μακροχρόνιας απομάκρυνσής τους είναι υψηλός, με σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον τους και για το μέλλον της κοινωνίας.
 • Η κρίση της πανδημίας COVID-19 είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στα επίπεδα της ικανοποίησης από τη ζωή και της ψυχικής ευημερίας των νέων σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Τα επίπεδα αυτά βελτιώθηκαν την περίοδο μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού του 2020, με τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, ωστόσο μειώθηκαν στο χαμηλότερό τους επίπεδο την άνοιξη του 2021, με την επαναφορά των περιορισμών και το κλείσιμο των σχολείων, γεγονότα τα οποία συνέβαλαν στη μείωση του επιπέδου της ικανοποίησης από τη ζωή και της ψυχικής ευημερίας, καθώς σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων διέτρεχαν κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης.
 • Η εμπιστοσύνη των νέων στους θεσμούς παρέμεινε συνολικά σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες ομάδες, παρά το γεγονός ότι επλήγησαν περισσότερο από την κρίση COVID-19 όσον αφορά την ψυχική υγεία και την απασχόληση. Θα είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αξιοποιήσουν αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο και να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις στη νεολαία θα παραμείνουν στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ.
 • Κατά τη διάρκεια της πανδημίας θεσπίστηκε ευρύ φάσμα μέτρων για τη στήριξη των νέων. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ενισχυμένες ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τη νεολαία, οι εθνικές πρωτοβουλίες για την παραμονή των νέων στην εκπαίδευση και μέτρα για τη μείωση των φραγμών στην υφιστάμενη χρηματοδοτική στήριξη και την κοινωνική προστασία ειδικά για τους νέους· ωστόσο, πολλά από αυτά τα μέτρα πολιτικής ήταν προσωρινά. Για την εξασφάλιση της αύξησης της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές κρίσεις, σημαντικό θα είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να δώσουν προτεραιότητα στη λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων για τους νέους, όπως μόνιμες βελτιώσεις στην πρόσβαση στην εργασία και τη μαθητεία και μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας της απασχόλησης.
Read less

Δημοσιεύσεις & δεδομένα

Top

Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δημοσιεύσεων, δεδομένων και τρεχουσών εργασιών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. 

 • Publications (165)
 • Δεδομένα
 • Τρέχουσα εργασία (1)

Οι δημοσιεύσεις του Eurofound παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, υπό μορφή εκθέσεων, συνόψεων πολιτικής, ιστολογίων, άρθρων και παρουσιάσεων. 

Δεδομένα

Σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε δεδομένα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα διατίθενται κατωτέρω.

Τρέχουσα εργασία

Η έρευνα επί του θέματος αυτού συνεχίζεται σε μια σειρά από επιμέρους θέματα, τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω με συνδέσμους που παραπέμπουν σε προσεχείς τίτλους.