Sihtotstarbelised teabepäringud

Eurofound peab suutma ka pidevate majanduslike ja ühiskondlike muutuste aegadel vastata poliitikakujundajate uutele ja esilekerkivatele teabevajadustele. Eurofound püüab pakkuda oma peamistele sidusrühmadele rohkem nõudluspõhiseid uuringuid ja teenuseid ja peamiste sidusrühmade sihtotstarbelistele teabenõuetele vastamine on Eurofoundi uue programmitöö perioodi 2017–2020 põhitegevus.

Dokumendiliigid

Tuleb koostada valitud teemadel mitmesuguses vormis eridokumente:

  • tellimusaruanded;
  • uuringud vastusena sidusrühmade päringutele;
  • taustdokumendid;
  • osalus publikatsioonides;
  • omaalgatuslikud aruanded ja dokumendid;
  • sidusrühmade poolt tasutud aruanded.

Tellimusaruanded tuginevad kas Eurofoundi olemasolevate andmeallikate, nt uuringuandmete algupärasele analüüsile või Eurofoundi selle valdkonna  varasemate uuringute kokkuvõtetele.

 Sihtotstarbeliste aruannete täielik loend

Teenuse eesmärgid

Teenuse põhieesmärk on tagada kohandatud teabe kiire, paindlik ja kvaliteetne pakkumine, et vastata Eurofoundi sidusrühmade konkreetsetele vajadustele ja esitada tõendeid ettenägematute probleemide kohta, mille puhul tuleb võtta poliitikameetmeid. Konkreetsele päringule vastamine oleneb andmete kättesaadavusest.

Teretulnud on teabepäringud Euroopa ja riigi tasandi sotsiaalpartnerite organisatsioonidelt, liikmesriikide valitsustelt Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, samuti ELi institutsioonidelt. Päringud valitakse vastamiseks asjakohasuse ja poliitilise olulisuse ning saadaolevate ressursside põhjal.

Lisateave